1807/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 13 §:n 3 momentin nojalla ja 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun arvonlisäveroasetuksen 1 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1487/94), määrännyt:

1  §
Muistiinpanovelvollisuus

Tämä päätös koskee niitä tulonhankkimistoimintaa harjoittavia verovelvollisia, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia, sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia. Niitä metsätalouden harjoittajia, joita verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan metsätalouden puhtaasta tulosta, päätös koskee soveltuvin osin.

2  §
Muistiinpanot

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen on tehtävä tuloista ja menoista sellaiset muistiinpanot, joista ja joihin liitettävistä tositteista riittävästi eriteltyinä käyvät selville tulot ja niistä johtuvat menot, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet sekä tulonhankkimistoimintaa varten saadut tuet.

Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä. Muistiinpanokirjan sivujen tulee olla juoksevasti numeroidut.

Tulo- ja menoeriä sekä arvonlisäveron määriä ja veron perusteita osoittavien merkintöjen tulee perustua päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin sekä, milloin vähennetään maahantuonnin yhteydessä kannettua arvonlisäveroa, tullauspäätöksiin ja siihen liittyviin asiakirjoihin.

Muistiinpanovelvollisen verovelvollisen, joka antaa arvonlisäveroilmoituksen kuukausittain, on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat kuukausikohtaisesti kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä.

3  §
Maataloutta harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on 2 §:n lisäksi maatiloittain pidettävissä muistiinpanoissa erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) verovuoden aikana myytyjen maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten ja tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden ostajat;

2) maataloudesta johtuneet saamiset sekä maataloudesta johtuneet pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat, joista on mainittava velkojain nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä ja velan kohdistumisesta maatalouteen ja muuhun kuin maatalouteen sekä velasta suoritettu korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot;

3) verovuoden päättyessä tilalla olleet kotieläimet;

4) rakennusten ja rakennelmien hankintamenot, menojäännökset sekä menojäännöksistä tehdyt poistot;

5) koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenot ja menojäännökset sekä erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot ja menojäännökset sekä näiden menojäännöksistä tehdyt poistot;

6) maataloudessa työskennelleille henkilöille, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina, rahana maksetut palkat, niistä pidätetyt ennakot ja suoritetut sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajasuoritukset;

7) verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentely maataloudessa sekä heidän osuutensa maatalouden nettovarallisuuteen sekä tuloverolain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetut luovutusvoitot ja niiden jakautuminen puolisoiden kesken;

8) maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maatilalla olevien rakennusten, rakennelmien tai niiden osien käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista;

9) maataloudessa vähennyskelvottomat meno-osuudet maataloutta varten palkattujen työntekijöiden sekä maatalouteen kuuluvien koneiden sekä muun kohdassa 5 mainitun omaisuuden ja muun omaisuuden käytöstä yksityistaloudessa, metsätaloudessa tai muussa elinkeinotoiminnassa sekä laskentaperusteet, joiden mukaan menot on eroteltu maatalouden kuluista; sekä

10) verovelvollisen kulkuneuvot sekä laskentaperusteet, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu maatalouden kuluiksi ja maataloudessa vähennyskelvottomaksi menoksi.

4  §
Metsätaloutta harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Metsätaloutta harjoittavan, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan metsätalouden puhtaasta tulosta, on muistiinpanoissa maatilakohtaisesti erikseen selvitettävä metsätalouden koneet, kalusto ja laitteet sekä rakennukset ja rakennelmat.

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen, jota verotetaan tuloverolain 43 §:n mukaisesti metsätalouden pääomatulosta, on muistiinpanoissa 2 §:n lisäksi erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) selvitys maatalouteen, elinkeinotoimintaan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvosta;

2) selvitys metsätalouden vuosimenoista eriteltyinä työntekijäin palkkauksesta aiheutuviin menoihin, metsätalouden matkakuluihin ja muihin vuosimenoihin;

3) selvitys menovarauksen ja metsätuhoalueen menovarauksen (tuhovaraus) tekemisestä ja käyttämisestä;

4) tiloittain eritelty selvitys metsävarauksen perusteesta ja metsävähennyksen käytöstä;

5) selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden, rakennusten ja rakennelmien sekä metsäojien ja metsäteiden hankintamenoista, hankintamenon poistosta ja menojäännöksestä;

6) selvitys metsätien rakentamismenon jakautumisesta metsätalouden ja tien muun käytön kesken.

Tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettua metsävähennystä varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa pystykaupassa puun ostajan antama selvitys ja hankintakaupassa metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antama tai muu luotettava selvitys puun myyntitulon kohdistumisesta metsävähennykseen oikeutettuun kiinteistöön tai määräalaan.

Tuloverolain 111 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuhovarausta varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antama tai muu luotettava selvitys tuhoutuneen metsän uudistamismenojen arvioidusta määrästä.

5  §
Muuta tulonhankkimistoimintaa harjoittavan muistiinpanoja koskevat määräykset

Verovelvollisen, joka saa tuloa kiinteistöstä tai kalastuksesta tahi muusta toiminnasta kuin liikkeen tai ammatin harjoittamisesta ja joka ei lain mukaan ole kirjanpitovelvollinen, on 2 §:n lisäksi pidettävä luetteloa toiminnassa käytetyistä koneista, kalustosta ja laitteista sekä rakennuksista ja rakennelmista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta saaduiksi tuloiksi katsotaan viran sivutulot ja palvelurahat sekä tulot tekijänoikeudesta, keksinnöstä, patentista ja tavaraleimasta, katsastusten ja tarkastusten toimittamisesta, velaksiannosta, toimeksisaannista, vuokrauksesta, kurssien järjestämisestä ja yksityistuntien antamisesta sekä muusta sellaisesta toiminnasta. Muistiinpanoja ei kuitenkaan tarvitse pitää, milloin tulo on saatu vain yhdestä vuokraukseen käytetystä asuinhuoneistosta tai tällaisen huoneiston alivuokralaisilta.

6  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Kristiina Jäntti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.