1806/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11 ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82) sekä ennakkoperintäasetuksen (904/78) 38 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (3/91), määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätys palkasta

1  §

Ennakonpidätys on toimitettava palkansaajalle päätoimesta maksettavasta palkasta verokorttiin merkityn henkilökohtaisen perus- ja lisäprosentin mukaan tai verokorttiin palkkaa varten merkityn muun henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan.

Ennakonpidätys toimitetaan 1 momentissa tarkoitetun perus- ja lisäprosentin mukaan siten, että kunakin palkkakautena maksettavasta palkasta ennakonpidätys lasketaan perusprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn palkkakausikohtaiseen tulorajaan asti ja tulorajan ylittävästä tulon osasta lisäprosentin mukaan.

Jos palkkaa maksetaan aikaisemmin maksetun palkan lisäksi tai useamman kuin yhden palkkakauden ajalta, ennakonpidätys voidaan toimittaa joko 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai siten, että kuhunkin maksua edeltäneeseen saman kalenterivuoden palkkakauden palkkaan lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta suorituksesta, ja näin saaduista yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä. Ennakonpidätysten erotus on maksettavasta suorituksesta toimitettava ennakonpidätys.

Edellä 2 ja 3 momentista poiketen työnantaja voi laskea ennakonpidätyksen määrän seuraavasti:

Maksettava palkka lisätään työnantajan palkansaajalle aikaisemmin samana verovuonna verokortin voimaantulon tai työsuhteen alkamisen jälkeen maksamien palkkojen yhteismäärään, jota verrataan samojen palkkakausien tulorajojen yhteismäärään. Ennakonpidätys lasketaan maksettujen palkkojen yhteismäärästä samalta ajalta laskettujen tulorajojen yhteismäärään asti perusprosentin mukaan ja ylimenevästä osasta lisäprosentin mukaan. Jos aikaisemmin maksetuista palkoista on jo toimitettu ennakonpidätys, vähennetään palkkojen yhteismäärästä lasketusta ennakonpidätyksestä aikaisemmin toimitettujen ennakonpidätysten yhteismäärä, jolloin erotus on toimitettava ennakonpidätys (kumulatiivinen ennakonpidätys).

Jos palkkana pidettäviä suorituksia maksetaan erikseen muuhun maksettavaan palkkaan lisäämättä varsinaisen palkanlaskennan ulkopuolella, ennakonpidätys on toimitettava verokortista ilmenevän henkilökohtaisen lisäprosentin tai 22 §:ssä määrätyn suuruisena.

Palkasta tai palkkiosta, joka maksetaan kahdelle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti, ennakonpidätys on toimitettava 50 %:n suuruisena.

2  §

Päätoimesta maksettavasta lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan palkan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava päätoimen verokorttiin merkityn perusprosentin tai verokortista ilmenevän muun vastaavan henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan.

Toimitettaessa ennakonpidätystä 1 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla lomaraha ja muu edellä 1 momentissa mainittu suoritus lisätään aikaisemmin maksettuihin palkkioihin ja ennakonpidätys toimitetaan näin saaduista palkkojen yhteismäärästä siten kuin 1 §:n 4 momentissa on määrätty.

3  §

Rakennustoiminnan aloilla, joilla työnantaja valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti tilittää lomapalkan ja lomakorvauksen sekä lomaltapaluurahan Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille, ennakonpidätys toimitetaan 1 ja 2 §:stä poiketen 32 %:n mukaan.

4  §

Sivutoimesta maksettavasta palkasta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle sivutuloverokorttiin merkityn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan tai muuhun verokorttiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen mukaan.

5  §

Tuloverolain (1535/92) 74 ja 75 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta ennakonpidätys toimitetaan merityötuloa varten verokorttiin merkittyjen pidätysprosenttien mukaan siten kuin 1, 2 ja 4 §:ssä on määrätty. Merityötuloa varten määrättyjen pidätysprosenttien puuttuessa ennakonpidätys toimitetaan muuta palkkatuloa kuin merityötuloa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan 7 prosenttiyksiköllä alennettuna. Jos verokorttiin on merkitty 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut perus- ja lisäprosentti, alennetaan edellä tarkoitetulla tavalla vain perusprosenttia. Näin saadusta ennakonpidätyksen määrästä vähennetään 200 mk jokaiselta kalenterikuukaudelta, jolta palkansaaja on oikeutettu tuloverolain 97 §:n 4 momentissa tarkoitettuun vähennykseen (cross-trade -vähennys).

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta

6  §

Eläkkeestä,määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavasta kuntoutustuesta ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle eläkettä varten määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista, tai maksaja on saanut tiedon eläkkeestä toimitettavasta pidätysprosentista ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla tahi erikseen verotoimistosta.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava siten kuin palkasta on 1 ja 4 §:ssä määrätty.

Maksettaessa eläkettä tai elinkorkoa aikaisemmin maksetun eläkkeen tai elinkoron lisäksi tahi kertasuorituksena taikka taannehtivasti useammalta maksukaudelta ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 50 markkaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntoutustuen ja toistaiseksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen korotuksesta ennakonpidätys toimitetaan 40 %:n suuruisena.

7  §

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys on toimitettava jäljempänä esitetyin rajoituksin siten kuin 6 §:ssä on määrätty.

Perhe-eläkelain mukaisesta lesken eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 30 %:n suuruisena, ellei maksajalla ole 6 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisen ennakonpidätystietoja.

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 30 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 50 markkaa.

Jos kansaneläke tai perhe-eläkelain mukainen muu eläke kuin lesken alkueläke on enintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen tai verovelvollinen saa perhe-eläkelain mukaista ennen 1.7.1990 alkanutta lapsen eläkettä tahi pelkästään perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä, eläkkeestä ei ole toimitettava ennakonpidätystä, ellei kansaneläkelaitokselle ole annettu ennakonpidätykseen velvoittavaa määräystä ennakkoperintälain 13 §:ssä määrätyllä tavalla tai erikseen verotoimistosta. Ennakonpidätystä ei myöskään toimiteta pelkkää kansaneläkettä tai ennen 1.7.1990 alkanutta perhe-eläkelain mukaista lapsen eläkettä tahi pelkkää perhe-eläkelain mukaista muuta eläkettä kuin lesken alkueläkettä saavalle maksettavasta 6 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä tai perhe-eläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkelaitoksen maksaessa takautuvasti muulta kuin maksuvuodelta veronalaista eläkettä samalta ajalta, jolta verovelvollinen on saanut kansaneläkelaitoksen maksamaa verovapaata eläkettä, ennakonpidätys toimitetaan eläkkeiden erotuksesta 15 %:n suuruisena. Maksuvuodelta takautuvasti maksettavasta eläkkeestä ennakonpidätys on 15 % koko takautuvan eläkkeen määrästä kuitenkin enintään eläkkeiden erotus. Jos aikaisemmin maksettu eläke on ollut veronalaista, ennakonpidätys eläkkeiden erotuksesta toimitetaan siten kuin 6 §:n 3 momentissa on määrätty.

3 luku

Ennakonpidätys kuntoutusrahasta, vakuutus- ja vahingonkorvauksista sekä vakuutusmaksujen palautuksesta

8  §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoitorahasta, kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja 17 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta sekä muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tietoja eikä verovelvollinen esitä suorituksen maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Sairausvakuutuslain mukainen korvaus ja muu kuin eläkkeen lisäksi maksettava kuntoutusraha mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00―135,00 20
135,01―217,00 25
217,01―301,00 30
301,01―398,00 35
398,01―549,00 40
549,01―734,00 45
734,01― 50

Ennakonpidätys sairausvakuutuslain nojalla maksettavasta enintään 60 markan määräisestä päivärahasta on toimitettava 1 ja 2 momentista poiketen 20 %:n suuruisena. Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksettavasta äitiys- tai vanhempainrahasta ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava 40 %:n suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä tässä momentissa tarkoitetuista suorituksista eikä kuntoutusrahasta, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 1―3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Eläkkeensaajan saadessa lisäksi kuntoutusrahaa, toimitetaan kuntoutusrahasta ennakonpidätys 40 %:n suuruisena. Jos eläke, jonka lisäksi kuntoutusrahaa maksetaan, on enintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen, eikä siitä ole 7 §:n 3 momentin nojalla toimitettava ennakonpidätystä, ei ennakonpidätystä ole toimitettava myöskään kuntoutusrahasta, ellei maksajalle ole annettu ennakonpidätyksen toimittamiseen velvoittavaa määräystä erikseen verotoimistosta.

Harkinnanvaraisesta kuntoutusavustuksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty. Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksenalaista tuloa, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.

Kun edellä 1, 3 ja 4 momentissa tarkoitettuja korvauksia maksetaan aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 2 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin suuruisena. Ennakonpidätys toimitetaan tämän taulukon mukaan myös sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisista päivärahoista.

9  §

Vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamista etuuksista ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

1) jos kassa maksaa täyttä palkkaa vastaavaa täydennyspäivärahaa tai samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa ja sairausajan palkan sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan erotusta (täydennyspäivärahaa), ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla,

2) jos kassa maksaa samanaikaisesti sairausajan palkan jälkeiseltä ajalta korvausta (lisäpäivärahaa) ja sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla,

3) jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 1 momentissa tarkoitetuista suorituksista 8 §:n 2 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena,

4) jos vakuutuskassalaissa tarkoitettu kassa maksaa pelkästään täydennys- tai lisäpäivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

Vakuutuskassalaissa tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamasta tuloverolain (1535/92) 35 §:ssä ja 143 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lasketusta eroavustuksen tuotosta ennakonpidätys toimitetaan 28 %:n suuruisena.

10  §

Kun vahingoittuneelle suoritetaan pakollisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen, potilasvakuutuksen tai rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.

Kun maksetaan 1 momentissa tarkoitettuja suorituksia aikaisemmin maksettujen korvausten lisäksi tai kertasuorituksena tahi useammalta kaudelta yhdellä kertaa taikka taannehtivasti muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena.

Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena tai siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty:

1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;

2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista;

3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla taikka muutosarvona saaduista suorituksista;

4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotosta ja

5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

Tuloverolain (1535/92) 34 §:n nojalla pääomatuloksi katsottavista vakuutussuorituksista ennakonpidätys toimitetaan 28 %:n suuruisena.

11  §

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/91) ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/91) nojalla kuntoutusajalta maksettavista ansionmenetyskorvauksista ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 6 §:ssä ja 10 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista, lakkoavustuksesta ja vuorottelukorvauksesta

12  §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena:

1) työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta;

2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta peruspäivärahan suuruisesta koulutustuesta;

3) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksettavasta työharjoittelutuesta;

4) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitetusta vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnanohjauksessa olevalle maksettavasta päivärahasta;

5) valtioneuvoston päätöksen nojalla maksettavasta nuorten kesätyötuesta ja

6) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuotta edeltävältä joulukuulta, ennakonpidätys toimitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Työttömyysturvalain mukainen korvaus mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
1,00―156,00 20
156,01―230,00 25
230,01―270,00 30
270,01―376,00 35
376,01―597,00 40
597,01―926,00 45
926,01― 50

Jos suorituksen maksaja ei ole saanut ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä verovelvollinen esitä maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan edellä 4 momentissa olevan taulukon mukaan myös 1 momentissa tarkoitetuista suorituksista.

Työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) nojalla maksettavasta osa-aikalisästä ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

Osa-aikalisä mk/kuukausi Ennakonpidätysprosentti
1,00―3 000,00 20
3 000,01―4 000,00 25
4 000,01― 30
13  §

Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 12 §:n 4 momentissa olevan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena.

14 §

Vuorottelukorvauksesta annetussa laissa tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla, jos vuorottelukorvauksen määrä perustuu työttömyysturvalain mukaiseen ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena, jos sen määrä perustuu työttömyysturvalain mukaiseen peruspäivärahaan.

5 luku

Ennakonpidätys lapsen kotihoidon tuesta ja omaishoidon tuesta

15  §

Lapsen kotihoidon tuesta ja sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty. Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidontuesta ja tässä pykälässä tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.

6 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta

16  §

Opintotukilain (65/94) 2 §:ssä tarkoitetusta aikuisopintorahasta ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena.

7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain ja valtion virkamieslain nojalla maksettavasta suorituksesta

17  §

Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 markkaa ja enintään 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.

Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n 2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä on määrätty.

Valtion virkamieslain (750/94) nojalla maksettavasta toistuvasta korvauksesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin palkasta on 1 ja 4 §:ssä määrätty.

8 luku

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetuista suorituksista

18  §

Ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisille henkilöille maksettavista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle sivutuloverokorttiin tai muuhun verokorttiin merkityn henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen mukaan.

Tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetuille yhteisöille, 4 §:ssä tarkoitetuille yhtymille sekä 5 §:ssä tarkoitetuille yhteisetuuksille maksettavista ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava 15 %:n suuruisena.

Ennakkoperintälain (1215/94) 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista luonnollisille henkilöille maksettavista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten kuin palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on määrätty.

Ennakonpidätys toimitetaan 28 %:n suuruisena patentin, tekijänoikeuden tai muun niihin verrattavan oikeuden perusteella saaduista korvauksista, jos patentti, tekijänoikeus tai muu niihin verrattava oikeus on saatu perintönä tai testamentilla taikka hankittu vastiketta vastaan.

9 luku

Ennakonpidätys henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä

19  §

Ennakonpidätys henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä toimitetaan siten kuin 4 §:ssä on sivutulosta määrätty.

10 luku

Ennakonpidätys maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta

20  §

Maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla.

11 luku

Ennakonpidätys avolaitosvangille maksettavasta toimintarahasta

21  §

Avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saamasta tomintarahasta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla.

12 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

22  §

Kaikista tässä päätöksessä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten, että pidätyksestä jätetään täysien markkojen ylimenevä osuus lukuunottamatta.

23  §

Jos verovelvollinen saa sellaista tässä päätöksessä tarkoitettua eläkettä tai muuta korvausta kuin palkkaa, josta on toimitettava 1 §:n mukainen ennakonpidätys, verovelvollisen ei tarvitse esittää verokorttia korvauksen maksajalle, jos korvauksen maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla verohallitukselta tai korvauksensaajan työnantajalta tapaturmavakuutuslain 39 §:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituksella tai liikennevahingossa työnantajalta saadulla vahinkoilmoituksella.

24  §

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksenmaksajalle verokorttia eikä maksaja saa 22 §:ssä tai ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava muita tässä päätöksessä ennakonpidätyksen suuruudesta annettuja määräyksiä, ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen yhteismäärä on enintään 50 markkaa.

Työministeriön Kymen työvoimapiirin perustaman selvittely-yksikön toimiessa kotitalouden asiamiehenä, ennakonpidätys toimitetaan 1 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttimäärän suuruisena:

Palkka mk/päivä Ennakonpidätysprosentti
20,00―132,00 30
132,01―165,00 35
165,01―231,00 40
231,01―330,00 45
330,01― 50
25  §

Ennakonpidätys on toimitettava pienempänä kuin tässä päätöksessä on määrätty, jos verovelvollinen hyvissä ajoin ennen suorituksen maksua esittää tätä osoittavan verokortin tai verotoimiston antaman muun vastaavan määräyksen.

Verovelvollisen pyynnöstä ennakonpidätys on toimitettava suurempana kuin tässä päätöksessä on määrätty.

26  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Päätöksellä kumotaan verohallituksen 5 päivänä syyskuuta 1995 antama päätös (1130/95).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.