1805/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös tiedonantovelvollisuudesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 15―17 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Yleinen tarkkailuilmoituksen antamisvelvollisuus

Verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja on annettava ilman eri kehotusta verohallinnolle vain, jos:

1) verovelvollisen samalta suorittajalta edellisenä kalenterivuotena saamien palkka-, palkkio- tai eläke-etujen yhteenlaskettu määrä on vähintään 500 markkaa;

2) edellisenä vuotena maksettu stipendi, opintoraha, muu apuraha tai palkinto on vähintään 5 000 markkaa;

3) vakuutuslaitoksen, eläkesäätiön ja muun eläkelaitoksen vakuutuksen perusteella tai eläkkeenä tai avustuksena edellisenä vuotena suorittaman muun kuin verovapaan korvauksen, eläkkeen tai avustuksen määrä on vähintään 500 markkaa;

4) tekijän-, patentti-, kaivos- tai muun senkaltaisen oikeuden käyttämisestä edellisenä vuotena suoritettu korvaus on vähintään 500 markkaa.

Jos edellä mainitut suoritukset sisältyvät ennakkoperintälaissa tarkoitetun rekisteröidyn työnantajan ennakkoperintäasetuksen 34 §:n nojalla annettavaan palkansaajakohtaiseen vuosi-ilmoitukseen tai ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitettuun rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokorttiin, suorituksesta ei kuitenkaan anneta tarkkailuilmoitusta.

Merityötulosta on annettava muulta kuin vain alukselta saatua luontoisetua koskeva tieto.

2 §
Luotto- ja rahoituslaitoksen yms. tiedonanto- velvollisuus

Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kunnan, huoltokonttorin ja työnantajan on annettava lainanantajaa koskevien tietojen lisäksi kunkin luonnollisen henkilön ja kuolinpesän lainasta seuraavat tiedot:

1) velallisen nimi ja henkilötunnus;

2) velallisen osoite;

3) lainan numero tai muu tunnus;

4) jos laina on asuntolaina tai valtion takaama opintolaina, lainan käyttötarkoitus;

5) kalenterivuonna lainasta maksetun koron määrä;

6) lainan määrä kalenterivuoden päättyessä.

Yhteisvelasta ilmoitetaan kaikkien osalta 1 momentissa tarkoitetut tiedot.Jos yhteisvelallisia on enemmän kuin viisi, heidän osaltaan ilmoitetaan lukumäärä.

Jos lainan korkoa on maksanut takaaja tai henkilö, jonka omaisuutta on lainan vakuutena, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava, että muu kuin velallinen on maksanut koron, jos tämä tieto on tiedonantovelvollisen annettavissa.

Jos lainan korkoa on maksettu etukäteen, tiedonantovelvollisen on annettava tieto koron koko määrästä. Siltä osin kuin korko kohdistuu kalenterivuotta seuraavan vuoden jälkeiseen aikaan ilmoitetaan korko erikseen, jos se on tiedonantovelvollisen annettavissa.

3 §
Arvopaperivälittäjän ja sijoitusrahaston tiedonantovelvollisuus

Arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on annettava kunkin asiakkaan osalta ostoittain ja myynneittäin osakkeen, merkintäoikeuden tai vakioidun johdannaissopimuksen kaupan osalta seuraavan tammikuun aikana seuraavat tiedot:

1) ostajan/myyjän nimi ja henkilö/liike- ja yhteisötunnus;

2) ostajan tai myyjän osoite ja syntymäaika, jos henkilö/liike- ja yhteisötunnus puuttuu;

3) kaupan kohde;

4) kaupan kohteen lukumäärä;

5) osto/myyntipäivämäärä;

6) kauppahinta sekä

7) suoritetun leimaveron määrä.

Vastaavat tiedot on sijoitusrahaston annettava lunastamistaan sijoitusrahasto-osuuksista.

Niistä ostoista ja myynneistä, joista tiedot annetaan verohallinnolle tämän päätöksen mukaisesti, arvopaperinvälittäjä ei toimita leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 20 §:ssä tarkoitettua jäljennöstä laskelmasta Uudenmaan lääninverovirastolle.

4 §
Puun ostajan tiedonantovelvollisuus verohallinnolle

Puun ostajan on annettava verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot puutavaran myyjistä, kullekin myyjälle verovuonna maksetun kauppahinnan määrästä sekä siitä, onko kyseessä ollut pysty- vai hankintakauppa.

5 §
Puun ostajan tiedonantovelvollisuus Metsäntutkimuslaitokselle

Puun ostajien tai niiden järjestöjen on annettava Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot puun keskihinnoista ja niitä vastaavista puumääristä ostamistaan puutavaralajeista. Velvollisuus antaa puun keskihinta- ja puumäärätiedot koskee puun ostajia, jotka ovat ostaneet puuta metsän omistajilta tai haltijoilta pysty-, hankinta- tai käteiskaupalla. Tiedonantovelvollisuus ei koske yksityiskäyttöön tai maatalouskäyttöön puuta ostavia.

Tiedot puun keskihinnoista ja puumääristä annetaan kauppatavoittain, puutavaralajeittain, kunnittain ja kantohinta-alueittain. Ilmoitettava keskihinta on puutavaralajin kaikkien kauppojen kauppahintojen aritmeettinen keskiarvo. Ilmoituksessa selvitetään myös keskihinnan laskennassa käytetty kauppojen lukumäärä.

Metsähallituksen hankintakaupalla ostetun puutavaran hintoja ja määriä ei sisällytetä ilmoituksiin.

Jos puun ostajien järjestö tekee puun keskihintaa ja puumääriä koskevat ilmoitukset puun ostajien puolesta, järjestön tulee ilmoituksessa selvittää erikseen kunkin ostajan tiedot.

6 §
Tietojen antamisen ajankohta ja muut määräykset

Tiedonantovelvollisen on annettava 1― 4 §:ssä tarkoitetut tiedot konekielisinä tai verohallituksen hyväksymällä muulla tavalla vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Tiedot on annettava sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella ilmoituksen antajan kotipaikka on tai jos niin on erikseen sovittu verohallitukselle.

Tiedonantovelvollisen on annettava 5 §:ssä tarkoitetut tiedot Metsäntutkimuslaitokselle puolivuosittain helmikuun 15 ja elokuun 15 päivään mennessä. Helmikuun 15 päivään mennessä annettavan ilmoituksen tulee perustua edellisen vuoden toisen puoliskon kauppoihin ja elokuun 15 päivään mennessä annettavan ilmoituksen kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon kauppoihin.

7  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. Päätöksen 2 §:ää sovelletaan kuitenkin vain kokeiluluonteisesti verovuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.