1804/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta

Verohallitus on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain  (1558/95) 8 §:n 1 momentin, 10 §:n 2 momentin, 13 §:n 4 momentin ja 17 § :n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Veroilmoituksen antamisen paikka

Veroilmoitus on annettava sille lääninverovirastolle, jonka alueella verovelvollisen tai yhtymän kotikunta oli verovuotta edeltäneen verovuoden lopussa. Jos puolisoilla, joihin sovelletaan tuloverolain puolisoita koskevia säännöksiä, on eri kotikunta, vaimon on annettava veroilmoituksensa miehen kotikunnan lääninverovirastolle.

Suomeen muuttaneen henkilön on annettava veroilmoitus sille lääninverovirastolle, jonka alueelle verovelvollinen on Suomeen muutettuaan ensiksi asettunut.

Veroilmoitus voidaan antaa myös muuhun lääninverovirastoon toimitettavaksi edelleen asianomaiselle lääninverovirastolle.

2 §
Rajoitetusti verovelvollisen veroilmoituksen antamisen paikka

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava veroilmoitus sille lääninverovirastolle, jonka alueella elinkeinotoimintaa on harjoitettu kiinteästä toimipaikasta. Jos rajoitetusti verovelvollinen omistaa kiinteistön Suomessa, veroilmoitus on tästä annettava sille lääninverovirastolle, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Jos rajoitetusti verovelvollinen on omistanut sellaisen suomalaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, joiden nojalla hän on hallinnut kiinteistöä tai sen osaa, veroilmoitus on tältä osin annettava sille lääninverovirastolle, jonka alueella on yhteisön kotipaikka. Muista tuloista on veroilmoitus annettava Uudenmaan lääninverovirastolle.

3 §
Veroilmoitus Ahvenanmaan verotoimistolle

Jos rajoitetusti verovelvollisella on tuloja Ahvenanmaalta, veroilmoitus on annettava Ahvenanmaan  verotoimistolle.

Yhteisön on annettava veroilmoitus Ahvenanmaalta ansaitun tulon osalta Ahvenanmaan verotoimistolle.

4 §
Veroilmoituksen antamisen ajankohta

Veroilmoitus on kultakin vuodelta annettava viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä.

Verovelvollinen tai yhtymä, joka harjoittaa maataloutta tai metsätaloutta, saa antaa veroilmoituksensa viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä.

Elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinoyhtymällä, jonka tilikausi on päättynyt lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen, on oikeus antaa veroilmoituksensa viimeistään maaliskuun 31 päivänä.

Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Valtion, kunnan ja kuntayhtymän sekä evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon seurakunnan on annettava veroilmoituksensa viimeistään huhtikuun 30 päivänä.

Paliskunnan on annettava veroilmoituksensa viimeistään verovuotta seuraavan tammikuun 31 päivänä.

5 §
Asuntoyhteisön erityinen ilmoitus

Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö, asunto-osuuskunta tai muu yhteisö, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, ilmoittaa huoneiston verotusarvon perusteet ja kiinteistössä tai rakennuksessa tapahtuneet muutokset sekä verotusmenettelylain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot viimeistään verovuotta seuranneen tammikuun 31 päivänä.

Tiedot on annettava konekielisenä tai muulla verohallituksen hyväksymällä tavalla sille lääninverovirastolle, jonka alueella ilmoittajan kotipaikka on.

6 §
Puolisoiden ilmoittamisaika

Jos verovelvollisella, johon sovelletaan tuloverolain puolisoita koskevia säännöksiä, veroilmoituksen antamisaika on eripituinen, he saavat antaa veroilmoituksensa pidemmän antamisajan kuluessa.

7 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautetut tulot

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja. Suoritus on kuitenkin ilmoitettava, jos se on maatalouden tai muun elinkeinotoiminnan tuloa:

1) eläkettä ja elinkorkoa, paitsi jos kyseessä on tuloverolain 37 §:n mukainen veronalainen syytinki eikä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona maksettua suoritusta,

2) sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa eikä muuta mainitun lain, kansaneläkelain tai potilasvahinkolain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3) pakollisen tapaturma- eikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta, 4) tuloverolain 34 §:ssä tarkoitetun henkivakuutuksen nojalla maksettua vakuutussuoritusta, vakuutusmaksujen palautuksena ja takaisinostolla saatua määrää eikä muutosarvoa,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa, muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta eikä sairaalavakuutuksen perusteella maksettua hoitopäiväkorvausta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa eikä ansionmenetyksestä saatua korvausta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettua koulutus- ja erityistukea,

9) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle maksettua tukea eikä ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60) maksettua vastaavaa tukea,

10) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksettua työharjoittelutukea eikä omatoimiseen työllistämiseen annettua tukea,

11) opintotukilain (65/94) nojalla maksettua opintorahaa ja aikuisopintorahaa,

12) lapsen kotihoidon tukea,

13) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettua toistuvaa korvausta,

14) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettua erityiskorvausta,

15) reserviläispalkkaa,

16) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa,

17) sellaisia rakennustoiminnan aloilla maksettuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lomaltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

18) henkilöstörahastojen jäsenilleen maksamaa rahasto- osuutta ja ylijäämää,

19) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaista päivärahaa,

20) kuntoutusrahaa, kuntoutusavustusta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettua ansionmenetyskorvausta,

21) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamia etuuksia,

22) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamaa veronalaista avustusta eikä muuta siihen rinnastettavaa avustusta,

23) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittajan suorittamaa tai välittämää ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvaa korkoa eikä jälkimarkkinahyvitystä,

24) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvaa joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamaa korkoa ja lainan koroksi katsottavaa tuottoa,

25) sijoitusrahaston maksamaa voitto-osuutta,

26) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaista luopumiskorvausta,

27) palkkaturvaviranomaisen palkkaturvalain (649/73) nojalla suoraan työntekijälle maksamaa palkkaturvaa eikä sen nojalla maksettua korkoa,

28) patentin, tekijänoikeuden ja muun niihin verrattavan oikeuden perusteella maksettua korvausta,

29) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) tarkoitettua vammaisen tai sairaan alaikäisen lapsen vanhemmalle maksettavaa omaishoidon tukea,

30) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/ 93) mukaista työmarkkinatukea,

31) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) mukaista osa-aikalisää,

32) työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetussa asetuksessa (1253/93) tarkoitettua vajaakuntoiselle ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle annettavaa päivärahaa eikä

33) avolaitoksessa rangaistusta suorittavan vangin saamaaa toimintarahaa.

8 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapautetut vähennykset

Verovelvollisen ei tarvitse antaa veroilmoituksessaan selvitystä työntekijän eläkemaksuista, työttömyysvakuutusmaksuista eikä muista työnantajan häneltä perimistä tuloverolain 96 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kokonaan vähennyskelpoisista eläkevakuutusmaksuista.

9 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapaat henkilöt

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut muita kuin 7 §:ssä mainittuja ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja tuloja eikä muuta veronalaista varallisuutta kuin yksinomaan hänen tai hänen perheensä vakituiseen asumiseen käyttämä asunto, ei tarvitse ilmoittaa asuntoa varallisuutenaan eikä kehoituksetta antaa veroilmoitusta elleivät edellä tarkoitettua asuntoa koskevat, verotusta varten aikaisemmin annetut tiedot ole muuttuneet.

10 §
Ilmoittamisvelvollisuudesta vapaat asunto- yhteisöt

Asuntoyhteisö ei ole velvollinen antamaan veroilmoitusta jäljempänä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Veroilmoitus on kuitenkin annettava, jos sitä erikseen vaaditaan.

Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiötä, jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa hallitsemaan vain vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettua huoneistoa tai asumiseen liittyvää tilaa yhteisön omistamassa rakennuksessa. Asuntoyhteisöllä tarkoitetaan myös asunto-osuuskuntaa.

Ilmoittamisvapauden edellytyksenä on, että

1) kysymyksessä on asuntoyhteisön muu kuin ensimmäinen verovuosi,

2) asuntoyhteisö on verovuonna saanut vain vastiketuloja, rahastosuorituksia, käyttömaksuja, muita vähäisiä kiinteistöön liittyviä korvauksia tai vähäisiä korkotuloja ja

3) asuntoyhteisön verotettava tulo on vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen alle 200 markkaa.

Ilmoittamisvapauden edellytyksenä on myös, että myöhemmältä verovuodelta annettavaan veroilmoitukseen liitetään jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta niiltä edellisen veroilmoituksen antamisen jälkeisiltä tilikausilta, joilta veroilmoitusta ei ole annettu.

11 §
Veroehdotuskokeiluun osallistuvat

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä, jonka kotikunta on 31 päivänä joulukuuta 1994 ollut 2 momentissa mainittu kokeilukunta ja joka on saanut lääninverovirastolta ilmoituksen, että kuuluu verovuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa veroehdotuskokeiluun, ei ole velvollinen antamaan veroilmoitusta viimeistään tammikuun 31 päivänä 1996.

Veroehdotuskokeiluun kuuluvat kunnat ovat:

Asikkala, Askola, Hankasalmi, Helsinki, Hollola, Hyvinkää, Imatra, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Järvenpää, Kerava, Konnevesi, Kuopio, Kärkölä, Lahti, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Nastola, Nurmijärvi, Oulu, Padasjoki, Parikkala, Pornainen, Porvoo, Porvoon mlk, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Sipoo, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Turku, Tuusula, Uukuniemi, Uurainen, Vaasa, Vehmersalmi ja Ylikiiminki.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen tulee  antaa veroilmoituksensa viimeistään kesäkuun 17 päivänä 1996. Verovelvollisen ei kuitenkaan tarvitse antaa veroilmoitusta, jos hänellä ei ole muita tuloja, vähennyksiä, varoja tai velkoja taikka muita verotukseen vaikuttavia vaatimuksia kuin mitä hänelle lähetetyssä veroehdotuksessa on mainittu.

12 §
Postitse annettava veroilmoitus

Postitse saapunut veroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos veroilmoituksen sisältävä postilähetys on  tässä päätöksessä määrätyssä ajassa jätetty postiin lääninverovirastolle osoitettuna.

13 §
Esteen vaikutus

Tiedot ja selvitykset, joita ei voida liittää veroilmoitukseen sitä annettaessa, on toimitettava lääninverovirastolle viipymättä esteen lakattua.

14 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 annettaviin ilmoituksiin kuitenkin siten, että verovelvollisella, joka on kirjanpitovelvollinen ja jonka tilikausi on päättynyt lokakuun 1 päivän jälkeen 1995, on annettava veroilmoitus viimeistään huhtikuun 1 päivänä 1996. Päätöksen 4 §:n 5 momentissa tarkoitetun verovelvollisen on annettava veroilmoitus vuodelta 1995 viimeistään huhtikuun 1 päivänä 1996. Päätöksen 4 §:n 4―6 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodesta 1996 alkaen.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.