1803/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2  §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ympäristöministeriö perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) rakennuslain mukainen tyyppihyväksyntä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadunvalvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus sekä

4) varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen

3  §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ympäristöministeriö perii keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuvan tai 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) päätökset:

vesioikeuden päätöksessä annetun määräajan pidentäminen 600 markkaa,

rakennuslain mukainen poikkeusluvan myöntäminen 1 800 markkaa ja poikkeusluvan epääminen 600 markkaa,

hakemuksesta annettu rakennuslain mukainen rakennus- ja toimenpidekielto 600 markkaa,

hakemuksesta tehty rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen hyväksyminen 2 000 markkaa,

hakemuksesta tehty päätös rakennuslain 143 §:n mukaisessa asiassa 500 markkaa,

virvoitusjuomien ja alkoholijuomien vähittäismyyntipäällysten keräysjärjestelmän hyväksyminen 750 markkaa;

2) luvat:

lunastuslupa rakennuslain nojalla 5 000markkaa;

3) valituspäätökset:

rantakaavan tarpeellisuutta koskeva valitus 500 markkaa,

rantakaavan laatijan ja kaavoitettavanalueen hyväksymistä koskeva valitus 500 markkaa,

poikkeuslupavalituksen ratkaiseminen tai jättäminen tutkimatta 500 markkaa, kuitenkin niin, että jos poikkeuslupa valituksen johdosta myönnetään, peritään siitä 1 800 markkaa,

valitus ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistöhankintojen valvonnasta annetun lain 16 § nojalla 800 markkaa,

valitus seutukaavasta 500 markkaa,

valitus yleiskaavasta 500 markkaa,

valitus asemakaavasta 500 markkaa,

valitus rantakaavasta 500 markkaa,

valitus rakennuskiellosta 500 markkaa,

valitus rakennusjärjestyksestä 500 markkaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallituksen käsiteltäväksi siirretty valitus 500 markkaa;

Edellä 3-kohdassa tarkoitettua maksua valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan koskevassa asiassa

2) valittajalta, jos valitus tai alistus peruutetaan

3) valittajalta, jonka valitus hyväksytään kokonaan tai osittain, kuitenkin niin, että jos poikkeuslupa valituksen johdosta myönnetään, peritään siitä 1 800 markkaa.

4) muut suoritteet:

lainvoimaisuustodistukset rakentamista koskevista poikkeusluvista 100 markkaa,

diaaritodistukset ja -otteet 50 markkaa.

4  §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia suoritteita, jotka ympäristöministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tietojärjestelmien suorakäyttö ja tietojen luovutus,

2) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

3) tutkimukset ja selvitykset,

4) kehitysyhteistyöpalvelut,

5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

7) valokopiot ja muut jäljennökset sekä

8) ministeriön hallitsemien tilojen käyttö.

5  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän päätöksen 3 §:n 1―3-kohdissa tarkoitetuista päätöksistä ja luvista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen 1 päivää tammikuuta 1994, peritään maksu samansuuruisena kuin ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säädösten mukaan peritty leimavero.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.