1792/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 14 ja 25 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 5 päivänä lokakuuta 1990 annetun asetuksen (912/90) 14 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1480/92), sekä

lisätään 25 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

14  §
Oikeus koulutusaikaisiin etuuksiin

Opiskelijalla on oikeus koulutusajalta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:ssä ja työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ylläpitokorvaukseen ja majoituskorvaukseen.

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea tai työmarkkinatukea, ei makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta. Opiskelijalle, jolle maksettavaa koulutustukea on vähennetty työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n mukaisesti, tai jolle maksettavaa työmarkkinatukea vähennetty tai soviteltu työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n 3 momentin mukaisesti, ei makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta.

Koulutusaikaisilta lomajaksoilta ei ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta makseta.Etuudet kuitenkin maksetaan siltä ajalta, kun opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työharjoittelussa, jollei 2 momentista muuta johdu.

25  §
Opintososiaalisia etuuksia koskevat selvitykset

Selvityksessä on lisäksi eriteltävä perustuen ja työmarkkinatuen saajille maksetut 1 momentin 2-4 -kohdassa tarkoitetut etuudet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.