1788/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus työttömien aloitteellisuuden tukemisesta

Työministerin esittelystä säädetään 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 13, 16 ja 28 §:n nojalla:

1  §
Asetuksen soveltamisala

Valtion talousarviossa työttömien aloitteellisuuden tukemiseen osoitetuista määrärahoista voidaan myöntää avustusta työttömien omaaloitteisuuteen perustuvan työskentelyn sekä työllistymistä edistävän muun toiminnan tukemiseen ja niitä tukevan koulutuksen järjestämiseen (omatoimisuusavustus).

2  §
Omatoimisuusavustuksen saaja

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää yhdistysrekisteriin merkitylle yhdistykselle sekä muulle rekisteröidylle yhteisölle, jonka toimintatavoitteeseen sisältyy yhteisön sääntöjen tai muiden vastaavien asiakirjojen perusteella tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva toiminta.

Omatoimisuusavustusta voidaan myös myöntää työttömien perustamalle osuuskunnalle, jonka tarkoituksena on järjestää työtä ja työntekomahdollisuuksia työttömille (uusosuuskunta).

3  §
Avustettavat toimenpiteet

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää:

1) yhteisölle aiheutuviin kokoontumis- ja toimitilojen vuokramenoihin sekä näiden tilojen kunnostus- ja kalustamiskustannuksiin, toimistotarvikkeiden hankintakustannuksiin sekä toimitilojen käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) koulutustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin koulutuskustannuksiin, joina voidaan hyväksyä oppilaiden kurssimaksut, opettajien luentopalkkiot, oppilaiden ja opettajien matkakustannukset sekä vähäiset opetusvälineiden ja oppimateriaalin hankintamenot;

3) työttömien oman osaamisen ja työsuoritusten markkinointikustannuksiin sekä työttömille tarkoitettujen työpaikkojen hankkimisesta tai järjestämisestä yhteisölle aiheutuviin kustannuksiin;

4) yhteisölle toiminnanohjaajan tai muun vastaavan henkilön palkkakustannuksiin;

5) uusosuuskunnalle myös rekisteröintiä edeltäviin perustamiskustannuksiin, mutta ei varsinaiseen liiketoimintaan.

4  §
Omatoimisuusavustuksen myöntämisen erityiset edellytykset

Omatoimisuusavustusta ei voida myöntää, jos yhteisö saa hakemuksessa tarkoitettuihin kustannuksiin valtionosuutta tai muuta kuin tässä asetuksessa tarkoitettua harkinnanvaraista valtionavustusta.

Uusosuuskunnalle omatoimisuusavustusta ei voida myöntää, ellei aloitettavaksi aiotulla toiminnalla arvioida olevan edellytyksiä kannattavaan toimintaan.

5  §
Avustettavan toiminnan kesto

Omatoimisuusavustusta voidaan myöntää lähinnä avustettavan toiminnan alkuun saattamiseksi.

6  §
Omatoimisuusavustuksen määrä

Omatoimisuusavustuksen määrä on enintään 80 prosenttia avustettavaksi hyväksyttyjen kustannusten toteutuneesta kokonaismäärästä.

7  §
Omatoimisuusavustuksen hakeminen ja myöntäminen

Hakemus omatoimisuusavustuksesta toimitetaan työvoimatoimistoon. Hakemukseen on liitettävä yhteisön perustamista koskevat tiedot. Työvoimatoimiston on toimitettava hakemusasiakirjat ja oma lausuntonsa hakemuksesta viipymättä työvoimapiirin toimistolle.

Omatoimisuusavustuksen myöntämisestä päättää työvoimapiirin toimisto.

8  §
Omatoimisuusavustuksen ennakko

Avustuksen saajalle maksetaan omatoimisuusavustuksen ennakkona etukäteen kuukausittain tai muulta avustuksen myöntämispäätöksessä määritellyltä ajanjaksolta (maksujakso) 50 prosenttia kullekin maksujaksolle päätöksen mukaan tulevasta omatoimisuusavustuksesta. Ennakkona maksetaan kuitenkin aina yhteisön toiminnasta maksujaksolla aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin kohdistuva omatoimisuusavustus kokonaisuudessaan. Kiinteinä kustannuksina pidetään tällöin toimitilojen vuokrakustannuksia sekä muita säännöllisin väliajoin erääntyviä maksuja kuten sähkö- ja puhelinkuluja.

Ennakon maksaa omatoimisuusavustuksen myöntämispäätöksessä mainittu työvoimapiirin toimisto yhteisön tekemän hakemuksen (ennakon maksatushakemus) perusteella. Ennakon maksatushakemuksessa yhteisön on selvitettävä ne maksujaksoon kohdistuvat avustettavat kiinteät kustannukset sekä muut maksujaksoon kohdistuvat arvioidut kustannukset, joiden perusteella ennakkoa haetaan suoritettavaksi.

9  §
Omatoimisuusavustuksen loppuerän maksatus

Toteutuneiden avustettavien kustannusten ja maksetun ennakon välisen erotuksen (omatoimisuusavustuksen loppuerä) maksaa omatoimisuusavustuksen saajalle avustuspäätöksessä mainittu työvoimapiirin toimisto kultakin maksujaksolta jälkikäteen.

Omatoimisuusavustuksen saajan on toimitettava avustuspäätöksessä mainitulle työvoimatoimistolle loppuerän maksamista varten maksatusselvitys, josta ilmenevät yhteisölle avustettavasta toiminnasta maksatusjaksolla aiheutuneet todelliset kustannukset avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla eriteltyinä. Maksatusselvitys on jätettävä työvoimatoimistolle neljän viikon kuluessa sen maksujakson päättymisestä, jota selvitys koskee. Myöhässä jätetyn selvityksen perusteella ei loppuerää voida maksaa, ellei maksava viranomainen varmistuttuaan määrärahan riittävyydestä katso, että avustuksen maksamiselle on erittäin painavia syitä.

Omatoimisuusavustuksen loppuerä maksetaan postisiirtoliikkeen välityksellä yhteisön maksatusselvityksessään ilmoittamalle postisiirtotilille.

10  §
Omatoimisuusavustuksen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä

Omatoimisuusavustuksen maksamisen lopettamisessa ja maksetun avustuksen takaisinperinnässä noudatetaan vastaavasti, mitä työllistämistuen osalta säädetään työllisyysasetuksen (130/93) 50 §:ssä.

Jos omatoimisuusavustuksen saaja ei anna työvoimatoimistolle 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua maksatusselvitystä, on työvoimapiirin toimiston määrättävä omatoimisuusavustuksen maksaminen lakkautettavaksi ja avustuksen saajalle maksettu omatoimisuusavustuksen ennakko palautettavaksi takaisin valtiolle työllisyysasetuksen 50 §:n 1 momentissa säädettyine korkoineen ja viivästyskorkoineen.

Jos maksatusselvityksen perusteella havaitaan, että omatoimisuusavustuksen ennakkoa on maksettu enemmän kuin avustuksen saajalle maksujaksolla aiheutuneet toteutuneet avustettavat kustannukset edellyttävät, on liikaa maksettu määrä työvoimapiirin toimiston määräyksestä palautettava edellä mainittuine korkoineen ja viivästyskorkoineen takaisin valtiolle. Liikaa maksettu ennakko voidaan kuitenkin takaisinperintään ryhtymättä ottaa vähennyseränä huomioon omatoimisuusavustuksen seuraavaa ennakkoa tai avustuksen loppuerää maksettaessa.

11  §
Muut määräykset

Työministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

12  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän asetuksen mukaista omatoimisuusavustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, joihin ryhdytään tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.