1782/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1032/92) 5 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

Tätä päätöstä sovelletaan myös muun viranomaisen tuottamaan suoritteeseen, joka perustuu tai kohdistuu patentti- ja rekisterihallituksen pitämään rekisteriin tai tiedostoon.

2  §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja hyödyllisyysmallihakemusten sekä integroidun piirin piirimallihakemusten käsitteleminen;

2) patenttien ja patenttihakemusten voimassapitäminen;

3) tavaramerkin, mallioikeuden ja hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin uudistaminen;

4) patenttilain 71 a §:n mukaisten esitysten käsitteleminen; ja

5) merkinnän tekeminen patentti-, tavaramerkki-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen taikka viikkoluettelon tuottaminen tällaisesta rekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaisia suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteiden keskimääräisen kokonaiskustannuksen perusteella määräytyvät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) kaupparekisteri-ilmoitusten käsitteleminen;

2) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen kauppa- ja yrityskiinnitysrekisteristä sekä julkistettavaksi jätetyistä tilinpäätös- ja tasetiedoista;

3) kaupparekisteriin merkittyjen ja ilmoituksen vireilläoloa koskevien tietojen sekä tilinpäätös- ja tasetietojen luovuttaminen puhelimitse, mikrofilmillä tai sähköisesti; ja

4) yrityskiinnitystä koskevan hakemuksen tai ilmoituksen käsitteleminen.

3  §
Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen;

2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen käsitteleminen;

3) säätiön lupa- ja suostumusasiat;

4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen tuottaminen säätiörekisteristä ja yhdistysrekisteristä; ja

5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoitusasiat sekä ennakkotarkastusasiat.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;

3) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lomakkeet;

5) patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;

7) osoitteenmuutoksen merkitseminen patentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli- ja patenttiasiamiesrekisteriin silloin, kun se tapahtuu muun ilmoituksen yhteydessä, sekä elinkeinonharjoittajan osoitteenmuutoksen merkitseminen kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus kaupparekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle; ja

10) merkinnän tekeminen säätiörekisteriin ja yhdistysrekisteriin.

4  §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat muun muassa seuraavat suoritteet:

1) patentti- ja rekisterihallituksen toimialaan kuuluva muu kuin asian vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja tutkimukset;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) muut patentti- ja rekisterihallituksen kustantamat julkaisut;

6) valokopio, sähköinen tallenne tai muu jäljennös;

7) pienlaskutuslisä ja kassapalvelumaksu;

8) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, mikäli lähettäminen ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; ja

9) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekisterin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin atk-rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.

5  §

Pykälissä 2 ja 3 tarkoitetut maksut sisältyvät tämän päätöksen liitteenä olevaan taulukkoon.

6  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.