1781/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus vakuutuskassan vastuuvelan katteesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/92) 83 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1777/95):

1  §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaih- dantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveys- ministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) vastuuvelan bruttomäärällä vastuuvelan kokonaismäärää ennen vakuutuskassalain (1164/92) 83 §:n 3 momentissa säädettyjen erien vähentämistä. Lakisääteistä eläkeva- kuutustoimintaa harjoittavan eläkekassan osalta vastuuvelan bruttomäärään luetaan myös vakuutuskassalain 83 §:n 7 momentis- sa tarkoitetut erät;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- ja muuta saamista, joukko- velkakirjalainaa ja muita raha- ja pääoma- markkinavälineitä, ei kuitenkaan osaketta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 5 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa mainit- tuja varoja;

6) konsernilla osakeyhtiölaissa (734/78) tarkoitettua konsernia; sekä

7) takauksella velkasitoumuksen takaajan antamaa omavelkaista takausta. bruttomäärästä bruttomäärästä bruttomäärästä bruttomäärästä bruttomäärästä bruttomäärästä

2  §
Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään tai yksittäistapauksessa vakuutuskassan hakemuksesta rinnastaa ETA-valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään velkasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, rakennuksista ja vakuutuskassalain 83 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa vakuutuskassalla on määräämisvalta, omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin kuin jos nämä varat olisivat vakuutuskassan suorassa omistuksessa.

3  §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko vastuuvelan bruttomäärä

Vastuuvelan koko bruttomäärän katteena saa olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on Suomen valtio, Ahvenanmaan maakunta, suomalainen kunta, kuntayhtymä, evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on Suomessa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki, vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; tai

3) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

4  §
Velkasitoumuksia, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään 50 prosenttia vastuuvelan

Katteena olevista varoista saa olla yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä seuraavia velkasitoumuksia:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on Suomessa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen muu luottolaitos kuin 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettu talletuspankki tai siihen saman kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena on sellainen yhteisö, jonka kotipaikka on Suomessa ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Suomessa;

3) velkasitoumuksia, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Suomessa ja joissa velallisena on yhteisö, jota ei tarkoiteta 1 tai 2 kohdassa, ja jonka kotipaikka on Suomessa ; tai

4) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

5  §
Omaisuuslajit, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään 40 tai 50 prosenttia vastuuvelan

Katteena olevista varoista saa olla yhteensä enintään 40 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä seuraavia omaisuuslajeja:

1) Suomessa olevat kiinteistöt ja rakennukset;

2) vakuutuskassalain 83 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetut Suomessa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuvat oikeudet;

3) osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on Suomessa; ja

4) velkasitoumukset sekä rakennusaikaiset saamiset sellaisilta 3 kohdan mukaisilta kiinteistöyhteisöiltä, joissa vakuutuskassalla on määräämisvalta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuksia, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun omaisuuslajiin taikka joiden vakuutena on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia.

6  §
Omaisuuslajit, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään 30 prosenttia vastuuvelan

Katteena olevista varoista saa olla yhteensä enintään 30 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä seuraavia omaisuuslajeja:

1) osakkeet ja osuudet yhteisöissä, joiden kotipaikka on Suomessa ja joiden osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Suomessa, lukuun ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemat sellaiset sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla;

3) velkasitoumukset, joiden vakuutena on1 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuk-

sia taikka 2 kohdassa tarkoitettuja sitoumuksia; ja

4) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jotka on perustanut Suomessa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 kohdan tarkoittamien rahasto-osuuksien lukemisesta katteena oleviksi varoiksi.

7  §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 25 prosenttiin vastuuvelan

Katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen määrä, joka vastaa enintään 25 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on 3 §:n 1 kohdan mukainen kunta, kuntayhtymä, seurakunta tai 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu muu luottolaitos kuin talletuspankki, mukaan lukien sellaiset velkasitoumukset, joiden vakuutena on mainittuja velkasitoumuksia. Jos tässä pykälässä tarkoitettu yhteisö noteerataan säännellyillä markkinoilla, enimmäisrajaa sovellettaessa lasketaan yhteen myös yhteisön osakkeet ja osuudet ja sellaiset sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

8  §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 15 prosenttiin vastuuvelan

Katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen määrä, joka vastaa enintään 15 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) yhteen 5 §:n 1 momentin 1―3 kohdan mukaiseen kiinteistöön, rakennukseen, oikeuteen tai kiinteistöyhteisöön;

2) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys yhteen 1 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen tai joiden vakuutena on osakkeita ja osuuksia yhdessä kiinteistöyhteisössä; tai

3) velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin saamisiin 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiselta kiinteistöyhteisöltä, jossa vakuutuskassalla on määräämisvalta.

Jos kiinteistö tai rakennus, edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai velkasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen kohde ovat yksi ja sama tai ne sijaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki tähän kohteeseen liittyvät 1 momentissa mainitut sijoitukset on laskettava yhteen kyseisessä momentissa säädettyä enimmäisrajaa sovellettaessa.

9  §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 5 ja 10 prosenttiin vastuuvelan

Katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna enintään 5 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisen säännellyillä markkinoilla noteeratun saman yhteisön osakkeisiin, osuuksiin ja sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava osa katteesta olla:

1) saman yhteisön velkasitoumuksia, joilla ei ole vakuutta tai joiden vakuutena on 1 momentissa tarkoitettuja varoja; tai

2) muiden velallisten antamia velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 momentissa tai edellä 1 kohdassa mainittuja saman yhteisön varoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yhteensä enintään 10 prosenttia saman yhteisön 4 §:n 3 kohdan tarkoittamiin velkasitoumuksiin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla.

10  §
Ulkomaisten sijoitusten hyväksyminen katteeseen

Vastuuvelan bruttomäärästä voidaan yhteensä kattaa enintään 20 prosenttia seuraavilla muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa sijaitsevilla varoilla:

1) velkasitoumuksilla, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva kunta, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

2) velkasitoumuksilla, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen muu luottolaitos kuin talletuspankki;

3) osakkeilla ja osuuksilla yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja joiden osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

4) velkasitoumuksilla, joissa velallisena on 3 kohdan mukainen yhteisö, sekä yhteisön liikkeeseen laskemilla sellaisilla sitoumuksilla, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla;

5) velkasitoumuksilla, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa ja joissa velallisena on yhteisö, jota ei tarkoiteta 1―3 kohdassa eikä 2 momentissa, ja jonka kotipaikka on ETA-valtiossa; ja

6) rahasto-osuuksilla sijoitusrahastoissa, jotka on perustanut ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 30 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaava osa katteena olevista varoista olla sellaisia velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio, ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä kiinteistöihin ja rakennuksiin, osakkeisiin ja osuuksiin kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa, vakuutuskassalain 83 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuviin oikeuksiin sekä velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin saamisiin 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuilta kiinteistöyhteisöiltä.

Vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista edellä 1 momentissa mainituista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen seuraavasti:

1) enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on sama 1 momentin 1, 2 tai 5 kohdassa tarkoitettu yhteisö;

2) yhteensä enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä saman 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun, yhteisön osakkeisiin ja 4 kohdassa tarkoitettuihin sitoumuksiin, kuitenkin siten, että edellä tarkoitettuihin osakkeisiin saa olla sijoitettuna enintään 5 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä; sekä

3) yhteensä enintään 10 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä yhden sijoitusrahaston rahasto-osuuksiin.

Tämän pykälän mukaiset varat otetaan huomioon sovellettaessa 4―6 §:n mukaisia omaisuuslajien enimmäisrajoja.

11  §
Osakasriskin pienentäminen

Katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna 3―6 ja 10 §:ssä tarkoitettuun sellaiseen omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin vakuutuskassan osakkaan toimintaan, enintään 30 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. Yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaan kohteeseen saa kuitenkin olla sijoitettuna enintään 15 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia tämän pykälän säännöksistä.

12  §
Konsernirajoitus

Edellä 4, 6, 7 ja 9―11 §:ssä säädettyjä enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava yhteen myös sellaiset sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

13  §
Valuuttariskin rajoittaminen

Enintään 20 prosenttia vastuuvelan bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla muun valuutan kuin Suomen markan määräisiä tai sellaisia varoja, joita ei ole täysin suojattu valuuttakurssien muutoksilta.

14  §
Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylitykseen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi vakuutuskassan hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 4―10 §:ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen.

15  §
Määräystenantovaltuus

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset vastuuvelan kattamisesta ja tämän asetuksen soveltamisesta. Ministeriön on määrättävä erityisesti katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät, katteen luetteloimisesta sekä vakuutuskassan varojen sijoittamista koskevista suuntaviivoista, jotka hallituksen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla.

Ministeriöllä voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen vakuutuskassalain 83 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea vakuutuskassan vastuuvelan katteeseen.

16  §
Siirtymäsäännökset

Jos vakuutuskassan vastuuvelan katteena olevat 4―11 §:ssä tarkoitetut varat ylittävät tämän asetuksen voimaan tullessa näissä pykälissä säädetyt enimmäisrajat, kassan on 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä huolehdittava ylityksen poistamisesta. Näiden varojen määrä tai suhteellinen osuus katteena olevista kaikista varoista ei saa nousta niin kauan kuin enimmäisraja ylittyy. Mikäli varojen määrä on alentunut, mutta edelleen ylittää säädetyn enimmäisrajan, varojen määrä ei enää saa nousta näin alentuneesta määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä kassan hakemuksesta jatkaa 1 momentissa säädettyä määräaikaa 5 ja 8 §:ssä tarkoitettujen varojen osalta enintään viidellä vuodella.

17  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänäjoulukuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.