1780/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus eläkesäätiön eläkevastuun katteesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/95) 46 §:n 5 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1  §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin;

3) eläkevastuun bruttomäärällä määrää, joka eläkesäätiön on eläkesäätiölain 46 §:n 1 momentin mukaan katettava ennen mainitun pykälän 3 momentissa säädettyjen erien vähentämistä;

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen perustuvaa laina- ja muuta saamista sekä joukkovelkakirjalainaa ja muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä, ei kuitenkaanosaketta, osuutta, johdannaissopimusta eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla;

5) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 6 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa mainittuja varoja;

6) konsernilla osakeyhtiölaissa (734/78) tarkoitettua konsernia; sekä

7) takauksella velkasitoumuksen takaajan antamaa omavelkaista takausta.

2  §
Soveltamisalan tarkennukset

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessä tai yksittäistapauksessa eläkesäätiön pyynnöstä rinnastaa ETA-valtioon.

Mitä tässä asetuksessa säädetään velkasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä korkoa.

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, rakennuksista ja eläkesäätiölain 46 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin kuin jos nämä varat olisivat eläkesäätiön suorassaomistuksessa. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös sellaista kiinteistöyhteisöä, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta yhdessä yhden tai useamman saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan eläkesäätiön kanssa taikka jonka sosiaali- ja terveysministeriö eläkesäätiön hakemuksesta rinnastaa tässä momentissa tarkoitettuun kiinteistöyhteisöön.

2 luku

B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston eläkevastuun bruttomäärän kattaminen

3  §
Luvun soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan B-eläkesäätiöön ja AB-eläkesäätiön B-osastoon.

4  §
Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko eläkevastuun bruttomäärä

Eläkevastuun koko bruttomäärän katteena saa olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on Suomen valtio, Ahvenanmaan maakunta, suomalainen kunta, kuntayhtymä, evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on Suomessa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki, vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; taikka

3) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

5  §
Velkasitoumuksia, joilla yhteensä voidaankattaa enintään 50 prosenttia eläkevastuunbruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 50 prosenttia bruttomäärästä:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on Suomessa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen muu luottolaitos kuin 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettu talletuspankki tai siihen mainitun kohdan nojalla rinnastettu muu yhteisö;

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena on sellainen yhteisö, jonka kotipaikka on Suomessa ja jonka osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Suomessa;

3) velkasitoumuksia, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Suomessa, jos velkasitoumuksissa velallisena on muu yhteisö kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu yhteisö, ja jonka kotipaikka on Suomessa; taikka

4) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1―3 kohdassa tarkoitettuja velkasitoumuksia.

6  §
Omaisuuslajit, joilla yhteensä voidaan kattaaenintään 40 tai 50 prosenttia eläkevastuunbruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 40 prosenttia bruttomäärästä:

1) Suomessa olevia kiinteistöjä ja rakennuksia;

2) eläkesäätiölain 46 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja Suomessa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuvia oikeuksia;

3) osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on Suomessa; sekä

4) velkasitoumuksia ja rakennusaikaisia saamisia sellaisilta 3 kohdan mukaisilta kiinteistöyhteisöiltä, joissa eläkesäätiöllä on määräämisvalta.

Yhdessä 1 momentissa mainittujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 50 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä vastaava osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuksia, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun omaisuuslajiin taikka joiden vakuutena on 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia.

7  §
Omaisuuslajit, joilla yhteensä voidaan kattaa enintään 30 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena saa olla yhteensä enintään 30 prosenttia bruttomäärästä:

1) osakkeita ja osuuksia yhteisöissä, joidenkotipaikka on Suomessa ja joiden osakkeilla

tai osuuksilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla Suomessa, lukuun ottamatta osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemia sellaisia sitoumuksia, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla;

3) velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia taikka 2 kohdassa tarkoitettuja sitoumuksia; sekä

4) rahasto-osuuksia sijoitusrahastoissa, jos ne on perustanut Suomessa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta eläkevastuun bruttomäärän katteeseen.

8  §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 25 prosenttiin eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen määrä, joka vastaa enintään 25 prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu kunta, kuntayhtymä tai seurakunta taikka 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu luottolaitos. Edellä tarkoitettuihin velkasitoumuksiin rinnastetaan velkasitoumukset, joiden vakuutena on mainittuja velkasitoumuksia.

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisö noteerataan säännellyillä markkinoilla, enimmäisrajaa sovellettaessa lasketaan yhteen myös yhteisön osakkeet ja osuudet sekä sellaiset sitoumukset, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

9  §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 15 prosenttiin eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen määrä, joka vastaa enintään 15 prosenttia bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus:

1) yhteen 6 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitettuun kiinteistöön, rakennukseen, oikeuteen tai kiinteistöyhteisöön;

2) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on voimassa kiinnitys yhteen 1 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen tai joiden vakuutena on osakkeita ja osuuksia samassa kiinteistöyhteisössä; taikka

3) velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin saamisiin 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulta kiinteistöyhteisöltä, jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta.

Jos kiinteistö tai rakennus taikka 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden kohde tai velkasitoumuksen vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen kohde ovat yksi ja sama ja ne sijaitsevat niin lähekkäin toisiaan, että niitä voidaan pitää yhtenä sijoituksena, kaikki tähän kohteeseen liittyvät 1 momentissa tarkoitetut sijoitukset on laskettava yhteen mainitussa momentissa säädettyä enimmäisrajaa sovellettaessa.

10  §
Eräiden yksittäisten riskikeskittymien rajoittaminen 5 tai 10 prosenttiin eläkevastuun bruttomäärästä

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia bruttomäärää, jos kysymyksessä on sijoitus 7 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua säännellyillä markkinoilla noteeratun saman yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin sekä sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla.

Yhdessä 1 momentissa tarkoitettujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä vastaava osa katteesta olla:

1) saman yhteisön velkasitoumuksia, joilla ei ole vakuutta tai joiden vakuutena on 1 momentissa tarkoitettuja varoja; taikka

2) muiden velallisten antamia velkasitoumuksia, joiden vakuutena on 1 momentissa tai 1 kohdassa tarkoitettuja saman yhteisön varoja.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi katteena olevista varoista saa olla sijoitettunayhteensä enintään 10 prosenttia saman yhteisön 5 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin velkasitoumuksiin.

11  §
Ulkomaisten sijoitusten hyväksyminen katteeseen

Eläkevastuun bruttomäärästä voidaan yhteensä kattaa enintään 20 prosenttia muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa sijaitsevilla:

1) velkasitoumuksilla, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa sijaitseva kunta, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus;

2) velkasitoumuksilla, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut muu julkisen valvonnan alainen luottolaitos kuin talletuspankki;

3) osakkeilla ja osuuksilla yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa ja joiden osakkeilla tai osuuksilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla;

4) velkasitoumuksilla, joissa velallisena on 3 kohdassa tarkoitettu yhteisö, sekä tällaisen yhteisön liikkeeseen laskemilla sellaisilla sitoumuksilla, joilla on huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla;

5) velkasitoumuksilla, jos niillä käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa ja jossa niissä velallisena on muu yhteisö kuin 1―3 kohdassa tarkoitettu yhteisö tai 2 momentissa tarkoitettu yhteisö, jonka kotipaikka on ETA- valtiossa; sekä

6) rahasto-osuuksilla sijoitusrahastoissa, jos ne on perustanut ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen rahastoyhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa.

Yhdessä 1 momentissa tarkoitettujen omaisuuslajien kanssa saa yhteensä enintään 30 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä vastaava osa katteesta olla sellaisia velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio, ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

Eläkevastuun katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa enimmäisrajoissa määrä, joka vastaa enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä, jos kysymyksessä on sijoitus kiinteistöihin ja rakennuksiin, osakkeisiin ja osuuksiin kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa, eläkesäätiölain 46 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetun ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuviin oikeuksiin sekä velkasitoumuksiin ja rakennusaikaisiin saamisiin kiinteistöyhteisöiltä.

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista 1 momentissa tarkoitetuista varoista saa olla sijoitettuna yksittäiseen kohteeseen seuraavasti:

1) enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on sama 1 momentin 1, 2 tai 5 kohdassa tarkoitettu yhteisö;

2) yhteensä enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä saman 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun yhteisön osakkeisiin ja 4 kohdassa tarkoitettuihin sitoumuksiin, jolloin osakkeisiin saa kuitenkin olla sijoitettuna enintään 5 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä; sekä

3) enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä yhden sijoitusrahaston rahasto-osuuksiin.

Tässä pykälässä tarkoitetut varat on otettava huomioon laskettaessa 5―7 §:n mukaisia omaisuuslajien enimmäisrajoja.

12  §
Työnantajariskin pienentäminen

Eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla sijoitettuna 4―7 ja 11 §:ssä tarkoitettuun sellaiseen omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin työnantajan toimintaan, enintään 30 prosenttia bruttomäärästä. Yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaan kohteeseen saa tällöin kuitenkin katteeseen sijoittaa enintään 15 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia tämän pykälän säännöksistä.

13  §
Konsernirajoitus

Edellä 5, 7, 8 ja 10―12 §:ssä säädettyjä enimmäisrajoja sovellettaessa on laskettava yhteen myös sellaiset sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvaan muuhun yhteisöön.

14  §
Valuuttariskin rajoittaminen

Enintään 20 prosenttia eläkevastuun bruttomäärän katteena olevista varoista saa olla muun kuin Suomen markan määräisiä valuuttoja tai sellaisia varoja, joita ei ole täysin suojattu valuuttakurssien muutoksilta.

3 luku

A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osaston eläkevastuun kattaminen

15  §
Eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin mukainen kate

A-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön A-osaston eläkevastuun eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 75 prosenttiin katteesta sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

16  §
Muu kate

Muu kuin eläkesäätiölain 47 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetun eläkevastuun katteen osa saa olla sen lisäksi, mitä tämän asetuksen 4―14 §:ssä säädetään;

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena on työnantaja ja joilla ei ole työnantajasta riippumatonta 4―7 §:n mukaista vakuutta, yhdessä työnantajan säännellyillä markkinoilla Suomessa noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kanssa yhteensä enintään 10 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä; sekä

2) muita varoja ja sitoumuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset siitä, millaisin edellytyksin ja rajoituksin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut varat saadaan lukea katteeseen.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

17  §
Poikkeuslupa enimmäisrajan ylittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi eläkesäätiön hakemuksesta antaa määräajaksi luvan ylittää 5―12 ja 16 §:ssä säädetty enimmäisraja.

18  §
Määräystenantovaltuus

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset eläkevastuun kattamisesta ja tämän asetuksen soveltamisesta. Ministeriön on määrättävä erityisesti katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät, katteen luetteloimisesta sekä eläkesäätiön varojen sijoittamista koskevista suuntaviivoista, jotka eläkesäätiön hallituksen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla.

Ministeriö voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen eläkesäätiölain 46 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea eläkesäätiön eläkevastuun katteeseen.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

19  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1995.

20  §
Siirtymäsäännökset

Jos eläkesäätiön eläkevastuun bruttomäärän katteena olevat 5―12 ja 16 §:ssä tarkoitetut varat tämän asetuksen voimaan tullessa ylittävät mainituissa pykälissä säädetyt enimmäisrajat, eläkesäätiön on huolehdittavaylityksen poistamisesta 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä. Näiden varojen määrä tai suhteellinen osuus katteena olevista kaikista varoista ei saa nousta niin kauan kuin enimmäisraja ylittyy. Jos varojen määrä on alentunut, mutta edelleen ylittää säädetyn enimmäisrajan, varojen määrä ei enää saa nousta näin alentuneesta määrästä.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.