1778/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Eläkesäätiöasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/95) 137 §:n nojalla:

Hakemukset ja luettelot
1  §

Hakemukseen, jolla perustettavan eläkesäätiön säännöille haetaan vahvistusta, on liitettävä perustamiskirja. Eläkesäätiön sääntöjen muuttamista koskevaan hakemukseen on liitettävä voimassa olevat säännöt ja oikeaksi todistettu ote sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa sääntöjen muutos on hyväksytty.

2  §

Eläkesäätiön hallituksen on pidettävä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvista henkilöistä sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saajista sellaista luetteloa kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää.

3  §

Jos eläkesäätiö eläkesäätiölain 44 §:n nojalla pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa pitää eläkevastuu uusien perusteiden mukaista eläkevastuuta pienempänä, lupahakemukseen on liitettävä tarkka suunnitelma siitä, miten erotusta vähennetään vuosittain.

Eläkesäätiörekisteri
4  §

Eläkesäätiöt on merkittävä eläkesäätiörekisteriin juoksevin numeroin siinä järjestyksessä, jossa rekisteröinti on hyväksytty.

Eläkesäätiön rekisteröimisen jälkeen tehdyt ilmoitukset on merkittävä sekä muuten kuin ilmoituksesta tehtävät merkinnät on tehtävä eläkesäätiön 1 momentissa tarkoitetun rekisterinumeron kohdalle.

Rekisteriin merkityistä eläkesäätiöistä on pidettävä myös aakkosellista nimiluetteloa, johon kunkin eläkesäätiön kohdalle on merkitty eläkesäätiön rekisterinumero ja osoite. Edellä 2 momentissa tarkoitetut merkinnät on tehtävä myös aakkoselliseen luetteloon.

5  §

Muutosilmoituksessa on selvästi mainittava rekisteriin merkittävä asia, ja ilmoitukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, johon muutos perustuu.

6  §

Ilmoitukset eläkesäätiörekisteriin on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella.

7  §

Selvitysmiesten ilmoitukseen eläkesäätiön poistamiseksi rekisteristä on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa eläkesäätiön purkamisesta on päätetty, eläkesäätiölain 92 §:ssä tarkoitetusta lopputilityksestä, tilintarkastajien antamasta lopputilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa koskevasta tilintarkastuskertomuksesta sekä selvitys eläkesäätiön jäljellä olevien varojen käyttämisestä.

8  §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa päätöksellään määräämäänsä maksua vastaan otteita eläkesäätiörekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista.

Sulautuminen ja vakuutustoiminnan luovuttaminen
9  §

Hakemukseen, jossa pyydetään sosiaali- ja terveysministeriön suostumusta eläkesäätiön sulautumiseen tai vakuutustoiminnan luovuttamiseen, on liitettävä alkuperäisenä sulautumista tai vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva sopimus sekä oikeiksi todistetut jäljennökset sulautuvan tai luovuttavan eläkesäätiön sekä vastaanottavan eläkesäätiön tai vastaanottavan vakuutuslaitoksen päätöksistä, joilla sopimus on hyväksytty.

10  §

Eläkesäätiön sulautumista tai vakuutustoiminnan luovuttamista koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä sosiaali- ja terveysministeriössä ministeriön eläkesäätiölain 102 §:n 2 momentin nojalla muistutusten tekemistä varten määräämän ajan.

Eläkesäätiöiden valvonta
11  §

Jos sosiaali- ja terveysministeriö määrää eläkesäätiön toiminnan osittain lopetettavaksi tai eläkesäätiön purettavaksi taikka kieltää eläkesäätiötä luovuttamasta tai panttaamasta eläkesäätiön hallinnassa olevaa omaisuutta, ministeriön on kuulutettava siitä eläkesäätiön kustannuksella virallisessa lehdessä ja ilmoitettava siitä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluville henkilöille sekä eläkkeen tai muiden etuuksien saajille. Ilmoitus on tehtävä siten kuin eläkesäätiön säännöissä määrätään eläkesäätiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen pitämisestä toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden sekä eläkkeen tai muiden etuuksien saajien nähtävinä sekä tiedonantojen muusta toimittamisesta.

12  §

Kun eläkesäätiölain 87 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös on valmistunut, jäljennös siitä on viipymättä toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriölle on toimitettava jäljennös myös mainitussa pykälässä tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

Voimaantulo
13  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.