1760/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös ilmoittamisvelvollisuudesta

Valtiovarainministeriö on verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/95) 7 §:n 3 momentin, 10 §:n 1 momentin ja 13 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1  §
Tulojen ja vähennysten ilmoittamisvelvollisuus

Veroilmoituksessa tai sen liitteessä on tulolajeittain, tulolähteittäin ja varallisuusryhmittäin sekä muutoin riittävästi eriteltyinä ilmoitettava veronalaiset tulot ja varallisuus. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen merkittävä myös ne vähennykset, jotka verovelvollinen tahtoo lukea hyväkseen ja joiden tekeminen edellyttää verovelvollisen esittämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta.

Tulosta tai varallisuudesta, joita ei voida suuruudeltaan tai arvoltaan tarkalleen määrätä samoin kuin metsätaloudesta ja poronhoidosta saadusta tulosta on ilmoitettava seikat, joiden nojalla sellainen tulo tai varallisuus voidaan arvioida.

Niiden verovelvollisten joiden verotettava tulo lasketaan tulolajeittain, on ilmoitettava erikseen ansiotulot ja pääomatulot. Sellaisten tulojen osalta, jotka voivat olla osittain ansio- ja osittain pääomatuloa, on annettava verolomakkeilla vaaditut tiedot niistä perusteista, joiden avulla tulo voidaan jakaa ansio- ja pääomatuloksi.

Verovelvollisen tai puolisoiden, jotka vaativat elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappion tai verotusyhtymän maatalouden tappion vähentämistä tuloverolain 59 §:ssä tarkoitetulla tavalla pääomatuloistaan, on vaatimusta esittäessään ilmoitettava, mikä määrä tappiosta vähennetään pääomatuloista.

2  §
Tiedot varoista

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan ilmoitettava kunnittain omistamansa kiinteistöt.

Yhtymän osakkaan on omassa veroilmoituksessaan ilmoitettava yhtymän nimi ja osoite sekä osuutensa yhtymän tuloihin ja varallisuuteen.

Yhtymän osakkaan on veroilmoituksessaan ilmoitettava niiden yhteisöjen nimi, liike- ja yhteisötunnus ja kotipaikka, joiden osakkeista tai osuuksista hän omistaa vähintään 10 prosenttia, sekä omistusosuutensa yhteisöstä.

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan erikseen ilmoitettava osuutensa tai omistamansa osakkeet sellaisissa elinkeinoyhtymissä ja yhteisöissä, joiden osuuksista tai osakkeista verovelvollinen yksin tai yhdessä puolison, lapsen, vanhemman tai muun omaisen kanssa omistaa suoraan tai välillisesti toisen yhtymän tai yhteisön kautta vähintään 50 prosenttia tai joissa osakkeiden tuottama äänivalta on vähintään 50 prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta.

3  §
Tiedot ulkomaisista väliyhteisöistä

Verovelvollisen, joka on ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (1217/94) 4 §:ssä tarkoitettu osakas taiedunsaaja, on liitettävä veroilmoitukseensa

seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) eritelty luettelo välittömistä ja ulkomaisista välillisistä omistusosuuksista ulkomaisiin väliyhteisöihin;

2) selvitys edunsaaja-asemasta ulkomaisessa väliyhteisössä;

3) riittävä ja luotettava selvitys muista mainitun lain nojalla verotettavan tulon laskemista varten tarvittavista tiedoista sekä ulkomaisen väliyhteisön voitonjaosta, tilikauden tappiosta ja yhteisön maksamista mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetuista veroista.

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolain (1571/92) 22 a §:ssä tarkoitettu verovelvollisen tytäryritys tai 22 c §:ssä tarkoitettu osakkuusyritys, verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa oikeaksi todistettu jäljennös ulkomaisen yhteisön tilikautta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta samoin kuin tilikautta edeltäneestä taseesta taikka vastaavista tilinpäätösasiakirjoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi kehotuksesta annettava virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Muussa kuin 2 momentissa mainitussa tapauksessa verovelvollisen on annettava 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat kehotuksesta, jollei verovelvollinen tee todennäköiseksi, ettei asiakirjojen hankkiminen ole mahdollista.

4  §
Ammatinharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen, joka pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) tiedot verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta;

2) selvitys verovuoden päättyessä olleista ammattiin liittyvistä rahavaroista ja pankkisaamisista, ammatista johtuneista saamisista ja veloista;

3) tieto vaihto-omaisuuden arvosta verovuoden päättyessä ja vaihto-omaisuuden hankintamenosta verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta sekä selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

4) selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella ja hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin eriteltynä sekä vastaava selvitys pitkävaikutteisten menojen poistamatta olevista määristä ja verovuonna tehdyistä poistoista;

5) luettelo verovuoden päättyessä olleista ammattia varten hankituista arvopapereista;

6) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä ammatissa sekä heidän osuuksistaan ammattitoiminnan nettovarallisuuteen sekä selvitys tuloverolain (1535/92)38 §:n 2 momentissa tarkoitetuista luovutusvoitoista;

7) selvitys verovelvollisen ammatistaan ottamasta vaihto-, käyttö- ja muusta omaisuudesta, palveluksesta tai muusta etuudesta tahi oikeudesta ja niiden alkuperäisistä hankintamenoista tai niitä alhaisemmista todennäköisistä luovutushinnoista;

8) eritelty luettelo verovelvollisen omista ja yli kolmen kuukauden ajaksi vuokralle ottamista kulkuneuvoista ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan kulkuneuvoista johtuneet menot on jaettu ammatista johtuneiksi kuluiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi.

9) tieto julkisyhteisöiltä elinkeinotoimintaa varten saatujen avustusten, tukien ja lisien yhteismäärästä.

5  §
Liikkeenharjoittajan ja eräiden muiden kahdenkertaista kirjanpitoa pitävien ilmoittamisvelvollisuus

Liiketoimintaa harjoittavan verovelvollisen, kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammattitoimintaa harjoittavan verovelvollisen ja kirjanpitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kirjapitovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön tai säätiön on annettava 1―3 §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ja selvitykset:   1) jäljennös verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta sekä kirjanpitolain 21 §:n 4―8 kohdissa tarkoitetut tiedot, jos niitä ei ole ilmoitettu tuloslaskelmassa tai taseessa;

2) tieto myyntisaamisten verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta ja selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

3) tieto muiden saamisten kuin myyntisaamisten verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta tulolähteittäin eriteltynä ja selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

4) tieto talletuspankkien ja luottolaitosten saamisten arvonalenemisena verovuonna kuluksi kirjatusta määrästä eriteltynä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (1539/92) 17 §:ssä tarkoitettuihin lopulliseksi todettuihin menetyksiin ja todennäköisinä menetyksinä kuluksi kirjattuun määrään;

5) tieto vaihto-omaisuuden arvosta verovuoden päättyessä ja vaihto-omaisuuden hankintamenosta verovuonna kuluksi kirjatusta arvonalenemisesta sekä selvitys arvonalenemisen kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

6) tiedot muun sijoitusomaisuuden kuin sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennuksien hankintamenoista ja arvonkorotuksista verovuoden päättyessä, sijoitusomaisuuden hankintamenosta ja arvonkorotuksista verovuonna tehdyistä kulukirjauksista sekä selvitys kuluksi kirjaamisessa noudatetuista periaatteista;

7) selvitys käyttöomaisuuden verotuksessa poistamatta olevasta hankintamenosta verovuoden alkaessa, hankintamenon lisäyksistä ja vähennyksistä verovuoden aikana, hankintamenosta verovuonna tehdyistä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista poistoista, hankintamenon kattamisesta varauksella, hankintamenosta verovuoden lopussa poistamatta olevasta määrästä sekä suunnitelman mukaisten poistojen johdosta kertyneestä poistoerosta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisin poistoryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

8) vastaava selvitys kuin 8 kohdassa säädetään sijoitusomaisuuteen kuuluvien rakennusten hankintamenoista ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 45 §:ssä tarkoitetuista hankintamenoista ja hankintamenoista verovuonna tehdyistä poistoista sekä pitkävaikutteisten menojen poistamatta olevista määristä ja verovuonna tehdyistä poistoista;

9) luettelo arvopapereiden, maa-alueiden ja muun kulumattoman omaisuuden hankintamenoista ja niistä verovuonna ja aikaisempina vuosina tehdyistä poistoista omaisuusryhmittäin ja tulolähteittäin eriteltynä;

10) selvitys elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetuista veronalaisista oikaisueristä ja niiden kirjaamisesta;

11) selvitys muista veloista kuin ostoveloista ja niihin kohdistuvista koroista ja muista rahoituskuluista sekä kuluksi kirjatuista indeksi- ja kurssitappioista tulolähteittäin eriteltynä;

12) erittely elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja veronhuojennuslakien mukaisista varauksista verovuoden päättyessä ja selvitys varausten muutoksista verovuoden aikana varauksittain eriteltynä;

13) selvitys verovuonna kuluksi kirjatuista kirjanpitolain 16 a §:ssä tarkoitetuista pakollisista varauksista;

14) tieto verovuonna kuluksi kirjattujen edustuskulujen määrästä;

15) tieto verovuonna kuluksi kirjattujen vuokrien määrästä;

16) tieto verovuonna kuluksi kirjattujen henkilöstömenojen määrästä jaoteltuna palkkojen ja palkkioiden määrään sekä niihin liittyvien henkilösivukulujen määrään;

17) tieto verovuonna vähennetyn kehitysalueiden veronhuojennuksista annetun lain (290/82) mukaisen investointivähennyksen määrästä ja merenkulun veronhuojennuksista annetun lain (1265/93) 6 §:n mukaisen jäämaksuluokkavähennyksen määrästä;

18) selvitys yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/88) mukaisista osinko- ja korkotuloista ja voitto-osuuksista, niihin liittyvistä yhtiöveron hyvityksistä sekä muista osinkotuloista eriteltynä tulolähteittäin;   19) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen;

20) selvitys elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista;

21) erittely verovelvollisen perheenjäsenille maksettujen palkkojen ja muiden etuuksien määristä sekä selvitys verovelvollisen liikkeestään ottamasta rahoitus-, vaihto- ja käyttöomaisuuden tai muun omaisuuden, palveluksen ja muun etuuden tahi oikeuden markkamääristä sekä niiden alkuperäisistä hankintamenoista tai hankintamenoja alhaisemmista todennäköisistä luovutushinnoista;

22) erittely verovelvollisen omista ja yli kolmen kuukauden ajaksi vuokralle ottamista kulkuneuvoista, lukuun ottamatta linja-autoja, kuorma-autoja ja omalta painoltaan yli 1 800 kilon pakettiautoja, ja selvitys niistä perusteista, joiden mukaan niistä johtuneet menot on jaettu liikkeen kuluiksi, palkanluontoisiksi etuuksiksi ja verovelvollisen yksityismenoiksi;

23) tieto julkisyhteisöiltä elinkeinotoimintaa varten saatujen avustusten, tukien ja lisien yhteismäärästä.

Kirjanpitolaissa tarkoitetun aatteellisen yhteisön ja säätiön on noudatettava soveltuvin osin, mitä edellä tässä pykälässä säädetään.

6  §
Osake- ja henkilöyhtiön sekä eräiden muiden yhteisöjen erityistiedot

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen, säätiön, avoimen yhtiön sekä kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 1―3 ja 5 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verotoimistolle seuraavat asiakirjat, tiedot ja selvitykset:

1) jäljennös tilintarkastuskertomuksesta;

2) selvitys voitonjaosta; jos voitonjaosta on päätetty veroilmoituksen jättämisen jälkeen, selvitys tulee antaa välittömästi voitonjakoa koskevan päätöksen antamisen jälkeen yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella;

3) tieto yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksestä, joka koskee osakepääoman korottamista, osakepääoman tai vararahaston alentamista, osakkeen nimellisarvon muutta-mista, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamista, yhtiön sulautumista toiseen yhtiöön, yhtiön purkamista tai omien osakkeiden lunastamista; ilmoitus muutoksesta on tehtävä yhtiön kotikunnan verotoimistolle ennen sen kalenterivuoden marraskuun loppua, jonka aikana uusmerkinnässä merkittävien osakkeiden merkintäaika on päättynyt tai muu edellä mainittu muutos on merkitty kaupparekisteriin; ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjanote, josta käy ilmi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen asiasta tekemä päätös sekä selvitys muutoksen merkitsemisestä kaupparekisteriin;

4) tiedot yhtiön verovuoden aikana kultakin osakkeenomistajalta lunastamien osakkeiden lukumäärästä ja lunastushinnasta;

5) tiedot sellaisen osakkeenomistajan nimestä, kotikunnasta, henkilö- tai ly-tunnuksesta ja omistusosuudesta yhtiössä, joka omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, tai jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, tiedot jokaisesta osakkeenomistajasta sekä selvitys edellä mainituille osakkeenomistajille ja heidän puolisoilleen, lapsilleen, vanhemmilleen ja muille omaisilleen maksetuista palkoista, lahjapalkkioista, osapalkkioista, vuokrista, koroista, heidän puolestaan suoritetuista vakuutusmaksuista, heille annetuista asunto- ja autoeduista sekä muista eduista ja hyvityksistä samoin kuin mainitulle henkilöille annetuista lainoista ja niistä suoritetuista koroista sekä yhtiön ja edellä tarkoitettujen henkilöiden välisistä kaupoista ja vaihdoista;

6) tieto avoimen yhtiön sekä kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön osakkaiden nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista taikka liike- ja yhteisötunnuksista, osoitteista sekä kunkin osakkaan osuudesta yhtiössä;

7) tieto 6 kohdassa tarkoitetun yhtymän osakkailleen suorittamista palkoista, palkkioista, voitto-osuuksista, vuokrista, koroista ja muista osakkaiden saamista eduista sekä osakkaan yhtymästä ottaman vaihto- ja käyttöomaisuuden, muun omaisuuden, palveluksen tai muun etuuden tahi oikeuden markkamääristä sekä otetun omaisuuden tai muun etuuden alkuperäisestä hankintamenosta tai sitä alhaisemmasta todennäköisestä luovutushinnasta; sekä

8) selvitys yhtymän elinkeinotoiminnan varoihin tai osakeyhtiön varoihin kuuluvasta tuloverolain 41 §:n 4 momentissa ja 42 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asunnosta.

7  §
Tiedot yhteisöjen sulautumisesta

Yhteisöjen sulauduttua vastaanottaneen yhteisön on annettava selvitys:

1) vastaanottaneen yhteisön tulosta vähennettävistä sulautuneen yhteisön menoista, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (1248/88) 52 §:n 2 momentissa tarkoitetusta veronalaisesta määrästä ja saman pykälän 3 momentissa tarkoitetusta sulautuvan yhteisön osakkeiden tai osuuksien hankintamenon verotuksessa vähennyskelpoisesta osasta sekä fuusioerotuksen käsittelystä kirjanpidossa;

2) tuloverolain 123 §:ssä tarkoitetut tiedot, jos sulautuneen yhteisön tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta; sekä

3) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a ja 10 §:ssä tarkoitetut tiedot.

8  §
Tiedot yhteisöjen konsernisuhteista

Kirjanpitolain 22 a §:ssä tarkoitetun konsernin emoyrityksen on ilmoitettava konserniin kuuluvien tytäryritysten nimet, liike- ja yhteisötunnukset ja kotipaikat. Konserniin kuuluvan tytäryrityksen on annettava edellä tarkoitetut tiedot konsernin emoyrityksestä. Konserniyrityksen on annettava selvitys toiselle konserniyritykselle luovuttamiensa muuhun omaisuuteen kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen luovutuksista sekä elinkeinotoiminnan osien luovutuksista.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan joka on antanut konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa (825/86) tarkoitetun konserniavustuksen, on veroilmoituksessaan annettava selvitys

1) konserniavustuksen antajan ja saajan välisestä keskinäisestä omistussuhteesta ja siitä, koska osakkeet tai osuudet on hankittu;

2) konserniavustuksen käsittelystä antajan ja saajan kirjanpidossa; sekä

3) konserniavustuksen saajan tilikaudesta.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, joka on saanut 1 momentissa tarkoitetun konserniavustuksen, on veroilmoituksessaan annettava selvitys konserniavustuksen käsittelystä kirjanpidossaan.

9  §
Tiedot yhteisöjen ja yhtymien omistus- suhteiden muutoksista

Yhteisön tai yhtymän, joka vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, on veroilmoituksessaan annettava tieto siitä, onko sen omistussuhteissa tapahtunut tuloverolain 122 §:ssä tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

Yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissatarkoitetun osinkoa jakavan yhtiön on veroil-

moituksessaan annettava tieto siitä, onko yhtiön omistussuhteissa tapahtunut mainitun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu muutos ja tieto muutoksen tapahtumisvuodesta.

10  §
Tiedot osakkeiden arvon laskemiseksi

Osakeyhtiön on ilmoitettava osakkeen matemaattisen arvon ja verotusarvon laskemiseksi tarvittavat tiedot.

Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osuuskunnan tai muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan yhteisön omistamassa rakennuksessa, on ilmoitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot kiinteistössä tai rakennuksessa tapahtuneista muutoksista sekä huoneiston verotusarvon perusteista.

11  §
Ammattiautoilijaa koskevat erityistiedot

Verovelvollisen, joka harjoittaa ammattimaista henkilötilausliikennettä muulla autolla kuin linja-autolla tai sairasautolla, on pidettävä kultakin kuukaudelta ajovuoroittain, tai jos ajovuoroa ei ole vahvistettu, vuorokausittain ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä seuraava erittely:

1) ajotulot, jotka on jaettava käteisajotuloihin, luottoajotuloihin ja muihin tuloihin; sekä

2) verovuoden alusta yhteenlasketut tiedot ajokilometreistä, jotka on jaettava ammattiajoihin, tuloa tuottamattomiin ammattiajoihin, yksityisajoihin ja muihin ajoihin.   Verovelvollinen, jolla on käytössään kuitinantolaitteeseen perustuva taksamittari, voi pitää ajopäiväkirjaa kuitinantolaitteen perusteella.

Ajopäiväkirja on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden pättymisestä lukien.

12  §
Tiedot tilikauden muutoksista

Kirjanpitovelvollisen, joka muuttaa tilikautensa päättymisajankohtaa, on ilmoitettava siitä lääninverovirastolle. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan myöhäisemmäksi, ilmoitus on tehtävä kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi olisi päättynyt. Jos tilinpäätöksen ajankohta muutetaan aikaisemmaksi, ilmoitus on tehtävä kuukautta ennen sitä päivää, jona tilikausi tulee päättymään.

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys muutoksen toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä, kuten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutoksesta, viranomaisen hyväksymisestä sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutokselle ja muutoksen merkitsemisestä rekisteriin. Jos selvityksiä ei voida liittää ilmoitukseen, ne tulee toimittaa lääninverovirastolle kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus lääninverovirastolle tehtiin.

13  §
Maatalouden harjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on maatalouden tuloista ja menoista sekä varoista ja veloista annettava ne tiedot, jotka veroilmoituksessa edellytetään annettaviksi.

14  §
Metsätalouden harjoittajan ilmoittamisvelvollisuus

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen on metsätalouden tuloista ja menoista sekä varoista ja veloista annettava ne tiedot, jotka veroilmoituksessa edellytetään annettaviksi.

Saadakseen verotuksessa lukea hyväkseen maatilatalouden tuloverolain 13 §:ssä säädetyn uudistamis- ja taimikkovähennyksen ja 14 a §:ssä säädetyn verovapauden verovelvollisen tulee tehdä metsälautakunnalle il-moitus taimikoiden perustamisesta ja vakiintumisesta metsälautakuntien tarkoitusta varten valmistamaa lomaketta tai muuta metsälautakunnan hyväksymää tietovälinettä käyttäen verovuoden lokakuun 31 päivään mennessä. Ilmoitukseen tulee liittää kohteen sijaintia koskevat tiedot.

15  §
Vuokraustoimintaa harjoittavan ilmoittamisvelvollisuus

Vuokraustoiminnasta tuloa saavan verovelvollisen, joka ei ole lain mukaan kirjanpitovelvollinen, on annettava verotoimistolle tarvittavat vuokralaisia koskevat tiedot sekä eritelty selvitys näiltä verovuoden aikana perityistä vuokrista.

16  §
Veroilmoitukseen liitettävät tositteet

Verovelvollisen on veroilmoitukseensa liitettävällä kuitilla tai todistuksella tahi niiden oikeaksi todistetulla jäljennöksellä taikka muulla luotettavalla tavalla selvitettävä verotuksessa huomioon otettavaksi tarkoitetun muun vähennyksen peruste ja suuruus.

Verovelvollisen, joka haluaa verotuksessa lukea hyväkseen velan tai siitä suoritetun koron tai vakuutusmaksut, tulee ilmoittaa velkojan nimi ja osoite sekä liittää veroilmoitukseensa korosta tai vakuutusmaksusta annettu kuitti tai sen oikeaksi todistettu jäljennös tahi muutoin uskottavasti selvittää, että korko tai vakuutusmaksu on suoritettu.

Mitä 2 momentissa säädetään velasta ja siitä suoritettavasta korosta annettavasta selvityksestä ei kuitenkaan koske verovelvollista, joka on lain mukaan kirjanpitovelvollinen eikä maatalouden tai metsätalouden muistiinpanovelvollista.

17  §
Veroilmoituksen allekirjoittaminen

Veroilmoitus on allekirjoitettava.

Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä niiden täällä olevan edustajan nimi ja osoite.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 annettaviin veroilmoituksiin. Päätöksen 12 §:ää sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vastavuodelta 1996 annettaviin veroilmoituksiin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tapahtuneisiin tilikauden päättymistä koskeviin muutoksiin sovelletaan ennen tätä päätöstä voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.