1756/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä väreistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 3 ja 48 §:n ja elintarvikelisäaineista 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (521/92) 6 ja 11 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Päätöksen tarkoitus

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä kesäkuuta 1994 antama direktiivi elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väreistä (94/36/EY).

2  §
Soveltamisala

Värillä tarkoitetaan tässä päätöksessä elintarvikelisäaineisiin kuuluvaa ainetta, jolla lisätään tai palautetaan ennalleen elintarvikkeen väriä.

Värit voivat olla elintarvikkeen luontaisia ainesosia tai muita luonnosta peräisin olevia aineksia, joita ei tavanomaisesti käytetä sellaisenaan elintarvikkeena tai elintarvikkeelle ominaisena ainesosana. Värejä ovat myös elintarvikkeista ja muista luonnosta peräisin olevista aineksista fysikaalisesti ja/tai kemiallisesti uuttamalla saadut valmisteet, joiden värjäävä ainesosa on uutettu erilleenravintoaineista ja aromaattisista aineista.

Väreiksi ei katsota tässä päätöksessä elintarvikkeiden valmistuksessa käytettäviä kuivattuja tai tiivistettyjä ainesosia tai mausteita, joilla on aromaattisten, maustavien tai ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi toissijaista värjäävää vaikutusta ja joista esimerkkeinä mainittakoon paprika, kurkuma ja sahrami.

Tämän päätöksen määräykset eivät koske elintarvikkeiden syötäväksi kelpaamattoman kuoren värjäämiseen käytettyjä aineita, joista esimerkkeinä mainittakoon juuston ja makkaran kuoren värjäävät aineet.

3  §
Värien myynti kuluttajalle

Kuluttajalle saa myydä liitteessä I mainittuja värejä, ei kuitenkaan seuraavia värejä:  E 123 amarantti

E 127 erytrosiini

E 128 punainen 2G

E 154 ruskea FK

E 160b annatto, biksiini, norbiksiini

E 161g kantaksantiini

E 173 alumiini

E 180 litorubiini BK

4  §
Värien käyttö elintarvikkeessa

Ainoastaan liitteessä I mainittuja värejä saa käyttää elintarvikkeiden valmistuksessa.

Liitteessä II luetelluissa elintarvikkeissa on värien käyttö kiellettyä, ellei liitteissä III, IV tai V toisin määrätä.

Liitteissä III, IV ja V luetelluissa elintarvikkeissa saa käyttää värejä liitteissä määrätyillä ehdoilla. Värejä saa käyttää myös vastaaviin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettuerityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (937/95) mukaiseen erityiskäyttöön.

Elintarvikkeissa yleisesti sallituista väreistä sekä niiden käytön ehdoista määrätään liitteessä V.

5  §
Värien käyttö lihan ja kananmunien merkitsemiseen

Lihahygienialaissa (511/94) säädettyyn lihavalmisteiden terveysmerkintään ja muihin vaadittaviin merkintöihin voidaan käyttää ainoastaan väriä E 155 ruskea HT yksinään tai värejä E 133 briljanttisininen FCF ja E 129 allurapunainen AC yksinään tai sopivana seoksena.

Ainoastaan liitteessä I lueteltuja värejä voidaan käyttää kananmunien kuorien koristevärjäykseen tai leimaamiseen, kuten asetuksessa (ETY) N:o 1274/91 säädetään.

6  §
Käsittelemättömät ja vähän käsitellyt elintarvikkeet

Liitteessä II mainitulla käsittelemättömällä ja vähän käsitellyllä elintarvikkeella tarkoitetaan sellaista elintarviketta, jonka alkuperäinen tila ei ole käsittelystä huomattavasti muuttunut. Vähäiseksi käsittelyksi katsotaan esimerkiksi peseminen, kuoriminen, nahanpoisto, leikkaaminen, jakaminen, erottaminen, paloittelu, viipalointi, raastaminen, hienontaminen, jauhaminen, siivilöinti, annostelu, pakastaminen, jäädyttäminen, jäähdyttäminen ja pakkaaminen.

7  §
Värien enimmäismäärät

Liitteissä määrätyllä enimmäismäärällä tarkoitetaan värivalmisteen sisältämän värin määrää. Enimmäismäärä koskee nautintavalmista elintarviketta, joka on tehty valmistajan antaman ohjeen mukaan, ellei toisin määrätä.

Liitteissä mainittu ilmaisu quantum satis tarkoittaa, että enimmäispitoisuutta ei ole määrätty. Väriä saa tällöin käyttää hyvän valmistustavan mukaan siten, että määrä ei ylitä sitä mikä on tarpeen halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Värin käytöllä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

8  §
Värin siirtymäperiaate

Sen estämättä, mitä muualla säädetään tai määrätään, elintarvikkeeseen saa sisältyä väriä seuraavissa tapauksissa:

1) liitteeseen II kuulumattomassa koostetussa elintarvikkeessa määrä, joka sallitaankoostetun elintarvikkeen jossakin ainesosassa tämän päätöksen mukaan, tai

2) yksinomaan koostetun elintarvikkeen valmistukseen tarkoitetussa elintarvikkeessa sellainen määrä, että koostettu elintarvike täyttää tämän päätöksen määräykset.

9  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan värejä koskevat määräykset, jotka sisältyvät elintarvikelisäaineista 8 päivänä heinäkuuta 1992 annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (636/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja eräiden elintarvikerasvojen vitaminoinnista sekä lisäaineiden ja tunnistusaineiden käytöstä näihin valmisteisiin 19 päivänä helmikuuta 1987 annettuun maa- ja metsauml;talousministeriön päätökseen (182/87).

10  §
Siirtymäsäännös

Kesäkuun 30 päivän 1996 jälkeen on kiellettyä myydä tai käyttää elintarviketta, jokaei täytä tämän päätöksen määräyksiä. Kuitenkin sellaiset elintarvikkeet, jotka on luovutettu kaupan pidettäväksi tai joiden merkinnät on tehty ennen kesäkuun 30 päivää 1996, saa myydä loppuun, vaikka ne eivät täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukainen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/36/EY, EYVL N:o L 237, 10.9.1994, s. 13

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Kaupallinen neuvos
Anna-Liisa Koskinen

Liite I

LUETTELO SALLITUISTA ELINTARVIKEVÄREISTÄ

Huomautus: Väreistä valmistetut alumiinivärilakat ovat myös sallittuja.

Numerotunnus Nimi Indeksinumero (1)tai kuvaus
E 100 Kurkumiini 75300
E 101 (i) Riboflaviini
(ii) Riboflaviini-5'-fosfaatti
E 102 Tartratsiini 19140
E 104 Kinoliinikeltainen 47005
E 110 Paraoranssi, oranssi S, Sunset yellow FCF 15985
E 120 Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappo 75470
E 122 Atsorubiini, karmosiini 14720
E 123 Amarantti 16185
E 124 Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4R 16255
E 127 Erytrosiini 45430
E 128 Punainen 2G 18050
E 129 Allurapunainen AC 16035
E 131 Patenttisininen V 42051
E 132 Indigotiini, indigokarmiini 73015
E 133 Briljanttisininen FCF 42090
E 140 (i) Klorofyllit 75810
(ii) Klorofylliinit 75815
E 141 (i) Klorofyllikuparikompleksit 75815
(ii) Klorofylliinikuparikompleksit 75815
E 142 Vihreä S 44090
E 150a Sokerikulööri (2)
E 150b Emäksinen sulfiittisokerikulööri
E 150c Ammoniummenetelmän sokerikulööri
E 150d Ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri
E 151 Briljanttimusta BN, musta PN 28440
E 153 (Kasviperäinen) lääkehiili, kasvihiili
E 154 Ruskea FK
E 155 Ruskea HT 20285
E 160a (i) Karotenoidit 75130
(ii) Beta-karoteeni 40800
E 160b Annatto, biksiini, norbiksiini 75120
E 160c Paprikauute, kapsantiini, kapsorubiini
E 160d Lykopeeni
E 160e Beta-apo-8'-karotenaali (C 30) 40820
E 160f Beta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteri (C 30) 40825
E 161b Luteoliini, luteiini
E 161g Kantaksantiini
E 162 Punajuuriväri, betalaiini, betaniini
E 163 Antosyaanit Saadaan fysikaalisinmenetelmin hedelmistä,marjoista ja kasviksista
E 170 Kalsiumkarbonaatti 77220
E 171 Titaanidioksidi 77891
E 172 Rautaoksidit ja -hydroksidit 774917749277499
E 173 Alumiini
E 174 Hopea
E 175 Kulta
E 180 Litolirubiini BK

(1) Indeksinumerot ovat ''Colour Index'' -julkaisun vuoden 1982 kolmannesta painoksesta, vol. 1―7, 1315. Sama koskee muutoksia 37―40 (125), 41―44 (127―50), 45―48 (130), 49―52 (132―50) ja 53―56 (135).

(2) Ilmaisu ''sokerikulööri'' viittaa värivoimakkuudeltaan vaihteleviin ruskeisiin värjäämiseen tarkoitettuihin valmisteisiin. Tämä ei koske sokerista kuumentamalla saatua aromaattista valmistetta, joka on tarkoitettu elintarvikkeiden maustamiseen (esim. makeiset ja konditoriatuotteet, alkoholijuomat).

Liite II

ELINTARVIKKEET, JOIHIN VÄRIEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY, ELLEI LIITTEISSÄ III, IV TAI V TOISIN MÄÄRÄTÄ

Huomautus: Liitettä II sovellettaessa on otettava huomioon 8 §:ssä mainittu siirtymäperiaate.

1. Edellä 6 §:ssä tarkoitetut käsittelemättömät ja vähän käsitellyt elintarvikkeet

2. Pullotetut tai pakatut vedet

3. Maustamaton maito, kuorittu tai puoliksi kuorittu, pastöroitu tai steriloitu (UHT-käsittely mukaan lukien)

4. Kaakaolla maustettu maito

5. Maustamattomat piimät ja muut hapanmaitotuotteet

6. Maustamattomat osittain tai kokonaan kuivatut maitojauheet ja maitosäilykkeet

7. Maustamaton kirnumaito ja kirnupiimä

8. Maustamaton kerma ja kermajauhe

9. Eläin- ja kasvisöljyt ja -rasvat (Huom.voi liitteessä III, margariini, minariini ja muut rasvaemulsiot sekä vedettömät rasvat liitteissä III ja IV)

10. Munat ja munavalmisteet

11. Jauhot ja muut myllyteollisuuden tuotteet sekä tärkkelys (Huom. aamiaisvalmisteet liitteessä III)

12. Ruokaleipä ja sen kaltaiset tuotteet (Huom. mallasleipä liitteessä III)

13. Makaronit kuten spagetit, tagliatellit ja gnocchit

14. Sokeri (sakkaroosi) ja muut mono- ja disakkaridit

15. Tomaattisose ja -säilykkeet

16. Tomaattipohjaiset kastikkeet kuten ketsuppi

17. Hedelmämehut ja -nektarit sekä kasvismehut

18. Hedelmät, marjat, kasvikset, perunat ja sienet, säilöttyinä ja kuivattuina sekä niistä tehdyt valmisteet, mukaan lukien oliivit (Huom. kasvikset etikka- tai suolaliemessä tai öljyssä liitteessä III, säilötyt kirsikat liitteessä IV)

19. Erikoishillot, erikoishyytelöt ja kastanjasoseet sekä luumusoseet (Huom. muut hillot, hyytelöt, marmeladit ja vastaavat valmisteet liitteessä III)

20. Kalat, nilviäiset ja äyriäiset, liha, siipikarjanliha ja riista sekä niistä tehdyt valmisteet, lukuun ottamatta näitä ainesosia sisältäviä eineksiä ja muita ruokavalmisteita (Huom. eräät makkarat, pateet ja lihavalmisteet liitteessä III ja IV, kalanmäti sekä savustettu kala ja savusilli (Kippers) liitteessä IV)

21. Kaakaovalmisteet ja suklaan ainesosat suklaapohjaisissa tuotteissa

22. Paahdettu kahvi, tee, sikuri; tee- ja sikuriuute; tee-, kasvis-, hedelmä- ja viljapohjaiset juoma-ainekset, sekä niiden seokset ja pikavalmisteet

23. Ruokasuola, ruokasuolavalmisteet sekä mausteet ja mausteseokset

24. Viinit ja muut tuotteet sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 822/87

25. Korn, Kornbrand, hedelmistä valmistetut tislatut alkoholijuomat, Ouzo, Grappa, Tsikoudia de Crète, Tsipouro de Macédoine, Tsipouro de Thessalie, Tsipouro de Tyrnavos, Eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgoise, Eau-de-vie de seigle marque nationale luxembourgoise, London gin, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 1576/89

26. Sambuca, Maraschino ja Mistra sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 1180/91

27. Sangria, Clarea ja Zurra sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (ETY) N:o 1601/91

28. Viinietikka (Huom. etikka liitteessä III)

29. Lastenruoka-asetuksen (722/81) sekä äidinmaidonkorvikkeista ja vierotusvalmisteista annetun asetuksen (337/94) tarkoittamat lastenruoat

30. Hunaja

31. Maltaat ja mallastuotteet

32. Maustamattomat kypsytetyt juustot ja tuorejuustot (Huom. eräät maustetut juustot liitteissä III ja IV)

33. Lampaan- ja vuohenmaidosta valmistettu voi

Liite III

ELINTARVIKKEET, JOIHIN VOIDAAN LISÄTÄ VAIN SEURAAVIA SALLITTUJA VÄREJÄ

Elintarvike Sallitut värit Enimmäismäärä
Mallasleipä E 150a Sokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
Olut Pullotettu siideri E 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
Voi (myös vähärasvainen voi ja voiöljy) E 160a Karotenoidit quantum satis
Margariini, minariini, muut rasvaemulsiot sekä vedettömät rasvat E 160aKarotenoiditE 100KurkumiiniE 160bAnnatto, biksiini, norbiksiini quantum satis quantum satis10 mg/kg
Sage Derby- juusto E 140Klorofyllit ja klorofylliinitE 141Klorofylli- ja klorofylliinikuparikompleksit quantum satis
Oranssin, keltaisen tai taitetun valkoisen väriset kypsytetyt juustot sekä maustamaton sulatejuusto E 160aKarotenoiditE 160cPaprikauute quantum satis
E 160bAnnatto, biksiini, norbiksiini 15 mg/kg
Red Leicester- juusto E 160bAnnatto, biksiini, norbiksiini 50 mg/kg
Mimolette- juusto E 160bAnnatto, biksiini, norbiksiini 35 mg/kg
Morbier- juusto E 153Kasviperäinen lääkehiili quantum satis
Persiljalla maustettu punainen juusto E 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappo 125 mg/kg
E 163Antosyaanit quantum satis
Etikka E 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
Whisky, whiskey, viljapohjaiset alkoholijuomat (muut kuin Korn, Kornbrandtai eau-de-vie de seigle marque nationale luxembourgeoise), eau-de-vie, rommi, Brandy, Wembrand, rypäleiden puristusjäännöksestä tislaamalla valmistetut alkoholijuomat tai marc (muut kuin Tsikoudia, Tsipouroja Eau-de-vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha, kuten asetuksessa (ETY) N:o 1576/89 on esitetty E 150a SokerikulööriE 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
Maustetut viinipohjaiset juomat (bitter soodaa lukuun ottamatta) ja maustetut viinit, kuten asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 on esitetty E 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
Americano E 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööriE 163Antosyaanit quantum satis
E 100KurkumiiniE 101(i) Riboflaviini(ii) Riboflaviini-5'-fosfaattiE 102TartratsiiniE 104KinoliinikeltainenE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 122Atsorubiini, karmosiiniE 123AmaranttiE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4R 100 mg/lyksinään tai yhteensä
Bitter sooda, bitter vino, kuten asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 on esitetty E 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
E 100KurkumiiniE 101(i) Riboflaviini(ii) Riboflaviini-5'-fosfaattiE 102TartratsiiniE 104KinoliinikeltainenE 110Paraoranssi, oranssi S, Sunset yellow FCFE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 122Atsorubiini, karmosiiniE 123AmaranttiE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4RE 129Allurapunainen AC 100 mg/lyksinään tai yhteensä
Väkevät viinit ja määrätyillä alueilla tuotetut väkevät laatuviinit E 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri quantum satis
Etikassa, öljyssä tai suolaliemessä säilötyt vihannekset (oliiveja lukuunottamatta) E 101(i) Riboflaviini(ii) Riboflaviini-5'-fosfaattiE 140Klorofyllit ja klorofylliinitE 141Klorofylli- ja klorofylliinikuparikompleksitE 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööriE 160a(i) Karotenoidit(ii) Beta-karoteeniE 162Punajuuriväri, betalaiini, betaniiniE 163Antosyaanit quantum satis
Puristetut, paisutetut ja/tai hedelmillä maustetut aamiaismurot E 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 160aKarotenoiditE 160bAnnatto, biksiini, norbiksiiniE 160cPaprikauute, kapsantiini, kapsorubiini quantum satisquantum satis25 mg/kg quantum satis
Hedelmillä maustetut aamiaismurot E 120  Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 162Punajuuriväri, betalaiini, betaniiniE 163Antosyaanit 200 mg/kgyksinään tai yhteensä
Hillot, hyytelöt ja marmeladit ja muut vastaavat valmisteet, myös vähäenergiaiset tuotteet E 100KurkumiiniE 140Klorofyllit ja klorofylliinitE 141Klorofylli- ja klorofylliinikuparikompleksitE 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööriE 160a(i) Karotenoidit(ii) Beta-karoteeniE 160cPaprikauute, kapsantiini, kapsorubiiniE 162Punajuuriväri, betalaiini, betaniiniE 163Antosyaanit quantum satis
E 104KinoliinikeltainenE 110Paraoranssi, oranssi S, Sunset yellow FCFE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4RE 142Vihreä SE 160dLykopeeniE 161bLuteoliini, luteiini 100 mg/kgyksinään tai yhteensä
Makkarat, pateet ja terriinit E 100KurkumiiniE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööriE 160aKarotenoiditE 160cPaprikauute, kapsantiini, kapsorubiiniE 162Punajuuriväri, betalaiini, betaniini 20 mg/kg 100 mg/kg  quantum satis quantum satis quantum satisquantum satis 20 mg/kg 10 mg/kg  quantum satis
Lounaslihasäilyke (luncheonmeat) E 129Allurapunainen AC 25 mg/kg
Aamiaismakkarat, jotka sisältävät vähintään 6 % viljaaHampurilaispihvi (Burgermeat), joka sisältää vähintään 4 % kasvis- tai viljatuotteita E 129  Allurapunainen ACE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 150aSokerikulööri E 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri 25 mg/kg 100 mg/kg  quantum satis quantum satis quantum satisquantum satis
Chorizo-makkaraSalchichon E 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappoE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4R 200 mg/kg 250 mg/kg
Sobrasada E 110Paraoranssi, oranssi S, Sunset yellow FCFE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4R 135 mg/kg 200 mg/kg
Pasturmas (syötävä päällyskerros) E 100KurkumiiniE 101(i) Riboflaviini(ii) Riboflaviini-5'-fosfaattiE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappo quantum satis
Kuivatut perunarakeet ja -hiutaleet E 100Kurkumiini quantum satis
Säilötyt kokonaiset ja soseutetut herneet E 102TartratsiiniE 133BriljanttisininenE 142Vihreä S 100 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg

Liite IV

VAIN TIETYISSÄ ELINTARVIKKEISSA SALLITTAVAT VÄRIT

Väri Elintarvikkeet Enimmäismäärä
E 123 Amarantti Viinit, aperitiivit, viinat, myös tuotteet jotka sisältävät alle 15 tilavuusprosenttia alkoholiaKalanmäti 30 mg/l 30 mg/kg
E 127 Erytrosiini Säilötyt tai sokeroidut kirsikatSokeriliemeen säilötyt kirsikat (Bigarreaux) 200 mg/kg 150 mg/kg
E 128 Punainen 2G Aamiaismakkarat, jotka sisältävät vähintään 6 % viljaaHampurilaispihvi (Burgermeat), joka sisältää vähintään 4 % kasvis- ja/tai viljatuotteita 20 mg/kg
E 154 Ruskea FK Savusillit (Kippers) 20 mg/kg
E 161gKantaksantiini Strasbourgin makkara (Saucisses de Strasbourg) 15 mg/kg
E 173 Alumiini Makeiskuorrutukset leivosten ja kakkujen koristeluun quantum satis
E 174 Hopea MakeiskuorrutuksetSuklaiden koristeetLiköörit quantum satis
E 175 Kulta MakeiskuorrutuksetSuklaiden koristeetLiköörit quantum satis
E 180 Litolirubiini BK Syötävä juustonkuori quantum satis
E 160bAnnatto, biksiini,norbiksiini Margariini, minariini, muut rasvaemulsiot ja vedettömät rasvatKoristeet ja kuorrutteetKonditoriatuotteetJäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäätLiköörit, myös väkijuomat, joiden alkoholipitoisuus on alle 15 tilavuus-%Maustetut sulatejuustotOranssin, keltaisen tai taitetun valkoisen väriset kypsytetyt juustot sekä maustamaton sulatejuustoJälkiruoatMaustetut kuivat suolapalat, perunasta, viljasta tai tärkkelyksestä valmistetut― puristetut tai paisutetut suolapalat― muut suolapalat sekä suolapähkinät 10 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/l 15 mg/kg 15 mg/kg 10 mg/kg  20 mg/kg 10 mg/kg
Savustettu kalaSyötävä juustonkuori ja muut syötävät päällysteetRed Leicester- juustoMimolette- juustoPuristetut, paisutetut ja/tai hedelmillä maustetut aamiaismurot 10 mg/kg 20 mg/kg 50 mg/kg 35 mg/kg 25 mg/kg

Liite V

MUISSA KUIN LIITTEISSÄ II JA III LUETELLUISSA ELINTARVIKKEISSA SALLITUT VÄRIT

Väriluettelo 1

Tässä luettelossa mainittuja värejä saa käyttää quantum satis kaikissa elintarvikkeissa lukuun ottamatta liitteissä II ja III mainittuja elintarvikkeita.

E 101   (i) Riboflaviini(ii) Riboflaviini-5'-fosfaattiE 140Klorofyllit ja klorofylliinitE 141Klorofylli- ja klorofylliinikuparikompleksitE 150aSokerikulööriE 150bEmäksinen sulfiittisokerikulööriE 150cAmmoniummenetelmän sokerikulööriE 150dAmmoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööriE 153(Kasviperäinen) lääkehiili, kasvihiiliE 160aKarotenoidit ja beta-karoteeniE 160cPaprikauute, kapsantiini, kapsorubiiniE 162Punajuuriväri, betalaiini, betaniiniE 163AntosyaanitE 170KalsiumkarbonaattiE 171TitaanidioksidiE 172Rautaoksidit ja -hydroksidit

Väriluettelo 2

Tässä luettelossa mainittuja värejä voidaan käyttää yksinään tai yhdessä tämän liitteen taulukossa mainituissa elintarvikkeissa ottamalla huomioon väriluettelon 3 väreille asetetut erityisrajoitukset ja taulukossa määrätyt värien enimmäismäärät.

E 100   KurkumiiniE 102TartratsiiniE 104KinoliinikeltainenE 110Paraoranssi, oranssi S, Sunset yellow FCFE 120Karmiinit, kokkiniili, karmiinihappo,E 122Atsorubiini, karmosiiniE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4RE 129Allurapunainen ACE 131Patenttisininen VE 132Indigotiini, indigokarmiiniE 133Briljanttisininen FCFE 142Vihreä SE 151Briljanttimusta BN, musta PNE 155Ruskea HTE 160dLykopeeni

E 160eBeeta-apo-8'-karotenaali (C30)E 160fBeeta-apo-8'-karoteenihapon etyyliesteri (C30)E 161bLuteoliini, luteiini

Väriluettelo 3

Tässä luettelossa mainittuja värejä saa käyttää maustetuissa alkoholittomissa juomissa, jäätelöissä, jäädykkeissä, mehu- ja juomajäissä, jälkiruoissa, konditoriatuotteissa sekä makeisissa enintään 50 mg/kg tai 50 mg/l.

E 110   Paraoranssi, oranssi S, Sunset yellow FCFE 122Atsorubiini, karmosiiniE 124Uuskokkiini, kokkeniilipunainen A, Ponceau 4RE 155Ruskea HT

Taulukko

Elintarvikkeet Enimmäismäärä
Maustetut alkoholittomat juomat( Huom. väriluettelo 3:n rajoitukset) 100 mg/l
Sokeroidut marjat, hedelmät ja vihannekset sekä säilötyt punaiset hedelmät ja marjat 200 mg/kg
Makeiset( Huom. väriluettelo 3:n rajoitukset) 300 mg/kg
Koristeet ja kuorrutteet 500 mg/kg
Konditoriatuotteet (esimerkiksi wiener-leivät, keksit, kakut ja vohvelit)( Huom. väriluettelo 3:n rajoitukset) 200 mg/kg
Jäätelöt, jäädykkeet, mehu- ja juomajäät( Huom. väriluettelo 3:n rajoitukset) 150 mg/kg
Maustetut sulatejuustot 100 mg/kg
Jälkiruoat, myös maustetut maitopohjaiset valmisteet( Huom. väriluettelo 3:n rajoitukset) 150 mg/kg
Kastikkeet, mausteet (esim. curry-jauhe, tandoori), pikkelsit, chutney ja vastaavat 500 mg/kg
Sinapit 300 mg/kg
Kala- ja äyriäistahnat 100 mg/kg
Esikeitetyt äyriäiset 250 mg/kg
Lohijäljitelmät ja surimi 500 mg/kg
Kalanmäti 300 mg/kg
Savustettu kala 100 mg/kg
Maustetut kuivat suolapalat, perunasta, viljasta tai tärkkelyksestä valmistetut― puristetut tai paisutetut suolapalat― muut suolapalat sekä suolapähkinät 200 mg/kg 100 mg/kg
Syötävä juustonkuori ja muut syötävät päällysteet quantum satis
Painonsäätelyyn tarkoitetut täysvalmisteet, jotka korvaavat yksittäisen aterian tai koko päivän ruokavalion 50 mg/kg
Terveydenhoitohenkilöstön valvonnassa käytettävät täysvalmisteet ja ravintolisät 50 mg/kg
Nestemäiset ruokavalion lisäravinteet 100 mg/l
Kiinteät ruokavalion lisäravinteet 300 mg/kg
Keitot 50 mg/l
Kasvisproteiineista valmistetut lihan ja kalan jäljitelmät 100 mg/kg
Alkoholijuomat (mukaan lukien tuotteet, joiden alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia), ei kuitenkaan liitteissä II tai III mainitut 200 mg/l
Maustetut viinit, viinistä valmistetut maustetut juomat ja viinituotteista valmistetut maustetut sekoitukset, kuten asetuksessa (ETY) N:o 1601/91 mainitut, ei kuitenkaan liitteissä II tai III mainitut 200 mg/l
Hedelmäviinit (hiilihapottomat tai hiilihapolliset)Siideri (ei kuitenkaan pullotettu siideri) ja päärynäviiniHedelmäviinit, maustettu siideri ja päärynäviini 200 mg/l

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.