1751/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1536/93), sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1746/95), nojalla

muuttanut työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta vuonna 1994 30 päivänä joulukuuta 1993 antamansa päätöksen (1663/93) 1 §:n 2 momentin, 2 §:n ja 3 §:n seuraavasti:

1  §

Eläkelaitos on vastuussa vastuuvajauksen kuolettamisesta ja vastuuvajaukselle lasketusta laskuperusteiden mukaisesta korosta vuosina 1996―2000 määrällä, joka kunakin vuonna vastaa sosiaali- ja terveysministeriön erikseen vahvistamaa prosenttimäärää eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden 1 momentissa mainittujen lakien alaisista palkoista. Vastuuvajaus kuoletetaan kunkin eläkelaitoksen osalta samassa suhteessa. Vuonna 2000 ylite tai alite otetaan huomioon selvitettäessä eläkelaitosten keskinäistä vastuuta vuoden 2000 eläkekustannuksista. Eläkelaitosten vastuun selvittelyn vuosilta 1996-2000 suorittaa eläketurvakeskus noudattaen soveltuvin osin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia vastuunjakoperusteita.

2  §

Vastuuvajauksen kuolettamiseksi peritään vuosina 1996-2000 vakuutuksenottajilta lisämaksu, jonka suuruus on sosiaali- ja terveysministeriön kullekin vuodelle erikseen vahvistama prosenttimäärä yhtiössä vakuutettujen työntekijöiden työntekijäin eläkelain alaisista palkoista. Vuodelle 1996 tämä prosenttimäärä on 0,4.

Lisämaksu ja sen ennakkoerät peritään kokonaan käteismaksuna. Lisämaksusta ja sen ennakkoerien perimisestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä erityisperusteissa ja vakuutusehdoissa määrätään vakuutusmaksuista, kuitenkin siten, että vakuutuksenottajan vakuutusyhtiölle ilmoittamiin työntekijöiden työsuhteita koskeviin tietoihin vuoden 2000 jälkeen tehtäviä korjauksia ei oteta alennuksen ja lisämaksun osalta huomioon.

3  §

Perittäessä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista vakuutusmaksua vuosille 1996-2000 vahvistettua vakuutusmaksuprosenttia korotetaan 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla määrällä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.