1726/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (516/91) 27 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa laissa (975/95), sekä

muutetaan 1 §, 3 §:n 1 momentin 3 kohta ja 21 § seuraavasti:

1  §

Sen lisäksi, mitä suomen ja ruotsin kielen käyttämisestä säädetään, voidaan myös saamen kieltä käyttää tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa ja laitoksissa sekä kuntien ja muiden itsehallintoyhdyskuntien sekä kuntayhtymien viranomaisissa ja saamelaiskäräjissä siten kuin tässä laissa säädetään.

3  §

Viranomaisia tai laitoksia, joihin tätä lakia sovelletaan, ovat:


3)  saamelaiskäräjät ja saamelaisasiain neuvottelukunta;


21  §

Saamen kielen kääntämistä ja muita tässä laissa säädettyjä tehtäviä varten on saamelaiskäräjien alaisuudessa saamen kielen toimisto, jonka tulee sijaita saamelaisten kotiseutualueella. Toimistosta säädetään tarkemmin asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 190/95
PeVM 5/95
EV 160/95

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.