1708/1995

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1995

Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Ulkoasiainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n, ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1164/87) 7 §:n ja ulkoasiainhallintoasetuksen (166/95) 36 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ulkoasiainministeriön ja edustustojen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

Jollei erikseen toisin sovita, ulkoasiainministeriö ja edustustot eivät peri toisiltaan maksuja.

Maksut peritään tämän päätöksen mukaan myös silloin, kun edustusto antaa apua kansainvälisen sopimuksen nojalla toisen valtion kansalaiselle.

2  §
Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksuttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista muuta johdu:

1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään;

2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henkilöä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on yleisestä edusta;

3) välttämättömät palvelut ulkomailla hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syytetyksi tai vangituksi joutuneelle;

4) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun, lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvattomaan haltuunottoon liittyvissä asioissa sekä ne toimenpiteet, jotka elatusavun perimistä koskevien kansainvälisten yleissopimusten tai vastavuoroisuuden perusteella ovat maksuttomia;

5) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja ilmoitusten välittäminen Suomen viranomaisille, silloin kun tämä on säädetty edustuston tehtäväksi;

6) valtion ulkomaille maksamien eläkkeiden ja vastaavien suoritusten välittämiseen liittyvät toimenpiteet;

7) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vastavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä muut vastavuoroiset suoritteet;

8) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan selvityksen hankkiminen tai laatiminen valtion viranomaiselle;

9) tiedottaminen;

10) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia;

11) tiedonvälitys Suomen ja muiden valtioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;

12) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut ja tutkijatilojen käyttö;

13) asiakirjojen ja muun aineiston asettaminen pyytäjän käyttöön yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) mukaisesti; sekä

14) palvelussuhteeseen liittyvät toimituskirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä muut niihin verrattavat suoritteet.

Mahdollisista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 12 §:n mukainen korvaus. Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle myönnetyn taloudellisen avustuksen järjestämisestä ja takaisinperinnästä aiheutuvina kustannuksina peritään 200 markkaa jokaiselta kerralta.

Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroisuuden perusteella maksutonta on:

1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä koskeviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;

2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen Suomessa;

3) kansalaistamis- ja vihkimisilmoitusten lähettäminen vieraiden valtioiden viranomaisille; sekä

4) vastaaminen Suomeen akkreditoitujen diplomaattisten ja niihin rinnastettavien edustustojen sekä Suomessa toimivien lähetetyn konsulin virastojen Wienin diplomaatti- ja konsulisuhteita koskevissa yleissopimuksissa edellytettyjä palveluja koskeviin tiedusteluihin.

Maksullisia suoritteita eräissä tapauksissa koskevista maksuvapautuksista määrätään 4 §:n 5 momentissa, 5 §:n 3 momentissa, 6 §:n 3 momentissa, 7 §:n 3 momentissa, 8 §:n 2 momentissa ja 9 §:n 2 momentissa.

3  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirja;

2) viisumi;

3) oleskelulupa ja työlupa;

4) todistukset;

5) tiedoksianto ulkomaille;

6) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen;

7) jäämistöasian hoitaminen; sekä

8) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään 4―11 §:ssä määrätyt kiinteät maksut sekä mahdollisista erillisistä kustannuksista 12 §:ssä määrätty korvaus.

Valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta annetun lain (176/87) 12 §:ssä on säädetty niiden ulkoasiainhallinnolle aiheutuvien kustannusten velottamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä.

4  §
Matkustusasiakirja

Passista, diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista peritään maksu seuraavasti:

Voimassaoloaikamk enintään yksi vuosi  220 yli vuosi  200

Merenkulkijain kansallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa korvaavasta väliaikaisesta asiakirjasta peritään 200 markkaa.

Kielteisestä päätöksestä peritään 130 markkaa.

Matkaa tai tehtävää varten myönnetyn diplomaattipassin tai virkamatkapassin voimassaoloaikana tapahtuvasta passin uudelleen käyttöön ottamisesta peritään 50 markkaa.

Maksua ei peritä diplomaattipassista tai virkapassista, joka annetaan

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

5  §
Viisumi

Viisumista peritään käsittelymaksuna 100 markkaa. Usealle henkilölle yhteisesti myönnetystä viisumista maksu on 100 markkaa henkilöltä.

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Maksua ei peritä:

1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta;

3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä; eikä

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta, eikä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta.

Voimassaoleva viisumi siirretään uuteen matkustusasiakirjaan maksutta.

Ministeriö päättää suuronnettomuuksissa ja muissa vastaavissa poikkeuksellisissa tilanteissa viisumin myöntämisestä tietyille henkilöille tai ryhmille maksutta.

6  §
Oleskelulupa ja työlupa

Oleskeluluvasta ja työluvasta peritään kummastakin erikseen käsittelymaksuna 200 markkaa. Usealle henkilölle yhteisesti myönnetystä oleskeluluvasta ja työluvasta maksu on 200 markkaa henkilöltä.

Maksu peritään myös kielteisestä päätöksestä.

Maksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

3) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä.

Voimassaoleva oleskelulupa ja työlupa siirretään uuteen matkustusasiakirjaan maksutta.

7  §
Todistukset ja otteet

Valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai erikseen laadittavasta todistuksesta sekä asiakirjaotteesta peritään ministeriössä 50 markkaa ja edustustossa 100 markkaa. Jos samaan asiakirjaan kirjoitetaan useita todistuksia, peritään maksu jokaisesta todistuksesta.

Edellä 1 momentissa määrätystä poiketen kaupanvahvistajan todistuksesta peritään 200 markkaa ja kauppa-aluksen väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta 300 markkaa.

Maksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; eikä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

8  §
Tiedoksianto ulkomaille

Oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antamisesta peritään 250 markkaa. Maksu peritään myös tiedoksiantoyrityksestä.

Maksua ei peritä:

1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;

2) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa asioissa;

3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon pyytämistä on myönnetty maksuton oikeudenkäynti; eikä

4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vireille panemissa asioissa.

9  §
Asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen

Virkatodistuksen tai muun asiakirjan taikka vastaavien tietojen hankkimisesta ulkomailta ja ulkomailla asuvan henkilön osoitteen selvittämisestä peritään 250 markkaa. Maksu peritään myös asiakirjan hankkimis- ja osoitteen selvittämisyrityksestä.

Maksua ei peritä sosiaaliasioita hoitavalta viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yhteisöltä.

10   §
Jäämistöasian hoitaminen

Ulkomailla olevaan jäämistöön liittyvässä asiassa peritään maksu seuraavasti:

1) pienimuotoisesta avustamisesta 500 markkaa;

2) jäämistön selvittämisestä, vastaanottamisesta ja tilittämisestä perillisille 2 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 500 markka ja enintään 30 000 markkaa; sekä

3) edellä 2 kohdassa tarkoitetusta avustamisesta sekä tarvittavien asiakirjojen hankkimisesta, laatimisesta ja kääntämisestä yhteensä 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 750 markkaa ja enintään 50 000 markkaa.

11  §
Muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvista, muista kuin 2 §:ssä ja 4―10 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä peritään 100 markkaa. Uuden laivapäiväkirjan laatimiseen liittyvistä toimenpiteistä peritään kuitenkin 300 mk ja meriselityksen vastaanottamisesta 500 markkaa.

12  §
Erillisten kustannusten korvaus

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottamisesta ulkoasiainhallinnolle aiheutuneista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 4―11 §:ssä määrättyjen kiinteiden maksujen lisäksi korvausta seuraavasti:

1) matkustamis- ja muista kustannuksista määrä, joka vastaa valtion yleisten virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaisia matkakustannusten korvauksia tai muulla perusteella määräytyviä matkasta aiheutuneita todellisia lisäkustannuksia; sekä

2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneet menot täysimääräisinä, ei kuitenkaan tavanomaista postimaksua.

Korvaus erillisistä kustannuksista peritään myös silloin, kun kiinteää maksua ei tässä päätöksessä määrätyn mukaisesti peritä. Korvaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perintäkulut olisivat suuremmat kuin perittävä korvaus.

13  §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka ulkoasiainministeriö ja edustustot hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut;

2) muu kuin tiedottamiseen kuuluva painotuote;

3) luennointi-, tulkkaus-, käännös- ja muut asiantuntijapalvelut;

4) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta, teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta, ei kuitenkaan, jos jäljennös sisältyy muun suoritteen hintaan;

5) ministeriön ja edustuston hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö sekä toimistopalvelut;

6) vienninedistämispalvelut; sekä

7) muu toimeksiantoon perustuva ja siihen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluva suorite.

Vähäinen maksu voidaan valtion kokonaisetu huomioon ottaen jättää laskuttamatta.

14  §
Maksun perijä

Maksun perii maksuvelvolliselta ulkoasiainministeriö tai edustusto sen mukaan, kumpi suoritteen on tuottanut. Erityisestä syystä ministeriö voi periä maksun edustuston puolesta.

Jos suoritteen tuottamiseen ovat osallistuneet sekä ministeriö että edustusto, maksun perii ministeriö.

15  §
Maksuvaluutta

Edustusto perii maksut vapaasti vaihdettavana valuuttana tai Suomen markkoina sen mukaan kuin ulkoasiainministeriö on edustuston maksuliikkeessä käytettävästä valuutasta määrännyt. Maksu otetaan kuitenkin vastaan asemamaan valuuttana, jos asemamaan valuuttamääräykset tätä edellyttävät.

16  §
Valuuttakurssi

Valuutan vaihtokurssina käytetään ministeriön vahvistamaa tilikurssia. Jos valuutanvaihdosta on kirjallinen tosite, käytetään kuitenkin tositteen mukaista vaihtokurssia. Valuuttamääräinen arvo pyöristetään lähimpään paikallisessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn yksikköön.

Jos tilikurssi muuttuu vähintään 5 %, edustuston on tarkistettava 4―11 §:ssä tarkoitettujen kiinteiden maksujen valuuttamääräinen arvo muutoskuukauden tilikurssia vastaavaksi.

17  §
Kunniakonsulin perimät maksut

Kunniakonsulilla on ulkoasiainhallinnosta annetun lain 7 §:n mukaisesti oikeus pitää perimänsä maksut niistä suoritteista, jotka ulkoasiainministeriö on sanotun lain 6 §:n 2 momentin nojalla valtuuttanut hänet tuottamaan. Edellä 4―6 §:ssä tarkoitetut maksut kuitenkin tuloutetaan valtiolle.

Jos kunniakonsuli on osallistunut 10 §:n 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun jäämistöasian hoitamiseen, edustusto voi maksaa hänelle palkkiona enintään puolet sanottujen kohtien mukaan perittävästä määrästä.

18  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa 31. joulukuuta 1998. Päätöksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä päätöksellä kumotaan ulkoasiainministeriön 23. kesäkuuta 1994 antama päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (654/94).

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1995

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Osastopäällikön sijainen, henkilöstöjohtaja
Erkki Huittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.