1706/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus sisäasiainministeriöstä

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 12 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93):

1  §
Ministeriön tehtävät

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 17 §:ssä säädetään, sisäasiainministeriön tehtävistä määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä.

2  §
Ministeriön organisaatio

Ministeriön osastoista ja muista erillisistä yksiköistä määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön poliisiosastosta, pelastusosastosta ja rajavartio-osastosta on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

3  §
Työjärjestykset

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään 1 ja 2 §:ssä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta ministeriössä. Ministeriön työjärjestyksen vahvistaa ministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, vahvistaa työjärjestyksen kukin ministeri toimialansa osalta.

Osaston ja muun erillisen yksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa työjärjestyksessä, jonka osaston tai yksikön päällikkö vahvistaa.

4  §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Poliisiosaston päällikkönä on kuitenkin poliisiylijohtaja ja pelastusosaston päällikkönä pelastusylijohtaja.

Poliisiosaston liikenneyksikön päällikkö toimii liikkuvan poliisin päällikkönä ja ministeriön määräämä liikenneyksikön poliisiylitarkastaja liikkuvan poliisin apulaispäällikkönä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi ja teknisellä johtajalla yli-insinöörin arvonimi.

5  §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta sekä perehtyneisyys ministeriön toimialaan ja hallintotehtäviin;

2) poliisiylijohtajalla osastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, johtamiskokemusta sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

3) pelastusylijohtajalla osastopäällikkönä ja osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta sekä perehtyneisyys asianomaisen yksikön toimialaan ja hallintotehtäviin;

4) poliisijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

5) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

6) hallintojohtajalla, talousjohtajalla, teknisellä johtajalla, koulutusjohtajalla, valmiusjohtajalla, aluekehitysneuvoksella ja tietohallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

7) neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

8) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin; sekä

9) poliisiylitarkastajalla tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin.

6  §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan osastopäällikkönä, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Poliisijohtajan, lainsäädäntöjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, koulutusjohtajan, valmiusjohtajan ja aluekehitysneuvoksen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

7  §
Valmistelusta määrääminen

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on yksittäistapauksessa osaston päälliköllä ja tulosyksikön päälliköllä asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

8  §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

9  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan sisäasiainministeriöstä 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1598/93).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.