1670/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Laki valtion virkaehtosopimuslain 3 a ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 3 a §:n 3 momentti ja 5 §:n 6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 3 momentti 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (284/93) ja 5 §:n 6 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (588/92), sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 26 päivänä kesäkuuta 1992 ja 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetuilla laeilla, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 ja muutettu 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, seuraavasti:

3 a  §

Mitä 5 §:n 6 ja 7 momentissa, 8 §:n 3 momentissa sekä 19 §:n 2 momentissa säädetään valtiosta tai valtion neuvotteluviranomaisesta, sovelletaan näiden sijasta 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa liikelaitokseen ja työnantajayhdistykseen. Työnantajayhdistys päättää liikelaitoksia koskevan työnsulun toimeenpanemisesta. Mitä 12 §:ssä säädetään valtion neuvotteluviranomaisen oikeudesta saattaa työtaistelutoimenpide virkariitalautakunnan käsiteltäväksi, koskee liikelaitoksessa tapahtuvan työtaistelun osalta myös liikelaitosta ja työnantajayhdistystä.


5  §

Valtiovarainministeriö voi antaa 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä koskevia yleisohjeita.


Mitä 1 ja 6 momentissa säädetään, on noudatettava ainoastaan sikäli kuin valtio, yhdistys tai virkamies ei ole sidottu aikaisempaan toisin ehdoin tehtyyn virkaehtosopimukseen taikka mikäli virkaehtosopimuksessa itsessään ei ole sen sitovuuspiiriä rajoitettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänätammikuuta 1996.

HE 113/95
HaVM 9/95
EV 131/95

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.