1638/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 18 luvun 8 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (389/95), päättänyt:

1  §

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulta vakuutusmatemaatikolta edellytetään:

1) ylempi korkeakoulututkinto, jossa korkein arvosana (syventävät opinnot) on saavutettu matematiikassa, tai muu vastaavat vaatimukset täyttävä akateeminen tutkinto;

2) riittäväksi katsottavat tiedot vakuutusmatematiikasta, riskiteoriasta, sijoitustoiminnan matematiikasta, todennäköisyyslaskennasta, tilastotieteestä, vakuutuslainsäädännöstä, kirjanpidosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusyhtiöille antamista määräyksistä ja ohjeista; sekä

3) käytännöllinen perehtyminen vakuutusmatemaattisten laskelmien suorittamiseen.

2  §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden toteaa kolmijäseninen vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä sosiaali- ja terveysministeriö määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnalle suoritetaan tarvittavat, lautakunnan määräämät kokeet tutkinnon 1 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun kelpoisuuden toteamiseksi.

3  §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistaa antamallaan todistuksella sosiaali- ja terveysministeriö vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityksestä.

4  §

Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta voi katsoa 1 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden olevan henkilöllä, jolla on oikeus toimia Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sellaisissa vakuutusmatemaatikon tehtävissä, jotka voidaan rinnastaa vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin, ja jolla on lautakunnan riittäviksi katsomat tiedot Suomen vakuutuslainsäädännöstä sekä suomalaisesta vakuutustoiminnasta.

5  §

Tässä päätöksessä tarkoitettu vakuutusmatemaatikon kelpoisuus on myös henkilöllä, jolla on vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta 29 päivänä syyskuuta 1980 annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (674/80) tarkoitettu kelpoisuus.

6  §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityksestä katsoa vakuutusmatemaatikon menettäneen tässä päätöksessä tarkoitetun kelpoisuutensa, jos hän ei ole noudattanut lakia tai muutoin toiminut vakuutusmatemaatikolta edellytettävällä tavalla.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun esityksen tekemistä lautakunnan on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.

7  §

Tämän päätöksen 6 §:n nojalla annetusta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

8  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänätammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan vakuutusmatemaatikon kelpoisuudesta 29 päivänä syyskuuta 1980 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (674/80).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Tarmo Pukkila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.