1609/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on sen nojalla, mitä 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 43 a §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (973/80) ja 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1124/83) sekä työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1482/95) nojalla päättänyt:

1  §

Sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomiseksi työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla maan palkka- ja hintatason muutokseen käytetään työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti vahvistettuja indeksilukuja siten kuin jäljempänä määrätään.

Sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingoittunut tai sairastunut täyttää 65 vuotta, käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka kuluessa vahingoittunut tai sairastunut on täyttänyt 65 vuotta, käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8.

Sotilasvammalain 14 §:ssä tarkoitettuun huoltoeläkkeeseen, 16 §:ssä tarkoitettuun lisähuoltoeläkkeeseen ja 16 a §:ssä tarkoitettuun kertakaikkiseen korvaukseen sovelletaan 2 momentin mukaista indeksiä sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta. Seuraavan kalenterivuoden alusta lukien huoltoeläke ja lisähuoltoeläke tarkistetaan 3 momentin mukaisella indeksillä.

Sotilasvammalain 17 §:ssä tarkoitettuun hautausapuun sovelletaan edunjättäjän iästä riippumatta 2 momentissa tarkoitettua indeksiä.

Milloin huoltoeläkettä saavalle leskelle uudelleen avioitumisen johdosta suoritetaan sotilasvammalain 15 §:n 3 momentin nojalla kertakorvauksena huoltoeläke kolmelta vuodelta, sovelletaan korvaukseen sitä indeksiä, jonka mukaan huoltoeläke määräytyi uudelleen avioitumisvuotena.

2  §

Jos tarkistusväli yltää yli sen kalenterivuoden, jona vahingoittunut tai sairastunut täytti tai edunjättäjä olisi täyttänyt 65 vuotta, korvauksen perussumma tarkistetaan kertomalla se osamäärällä, jossa jaettavana on 1 §:n 2 momentin mukainen indeksiluku 65 vuoden iän täyttämisvuodelta ja jakajana saman indeksin pisteluku, jonka tasossa korvauksen perussumma on. Saatu tulos kerrotaan edelleen osamäärällä, jossa jaettavana on 1 §:n 3 momentin mukainen indeksiluku kalenterivuodelta, jolle markkamäärä tarkistetaan ja jakajana saman indeksin pisteluku 65 vuoden iän täyttämisvuodelta.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.