1608/1995

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain mukaisten etuuksien ja muiden markkamäärien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on sen nojalla, mitä 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 60 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1122/83), 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (192/87) ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1642/92) sekä työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1482/95) nojalla päättänyt:

1  §

Tapaturmavakuutuslain mukaisten etuuksien ja sanotussa laissa mainittujen markkamäärien sitomiseksi työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla maan palkka- ja hintatason muutokseen käytetään työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti vahvistettuja indeksilukuja siten kuin jäljempänä määrätään.

2  §

Sen kalenterivuoden loppuun, jona korvauksensaaja täyttää 65 vuotta, käytetään tapaturmaeläkkeeseen ja elinkorkoon indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka kuluessa korvauksensaaja on täyttänyt 65 vuotta, käytetään tapaturmaeläkkeeseen ja elinkorkoon indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8.

Perhe-eläkkeeseen ja huoltoeläkkeeseen käytetään 1 momentissa tarkoitettua indeksiä sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta. Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka kuluessa edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta, perhe-eläke ja huoltoeläke tarkistetaan 2 momentissa tarkoitetulla indeksillä.

3  §

Jos indeksitarkistus tulee tehtäväksi useammalta kuin yhdeltä vuodelta ja tarkistusväli yltää yli sen kalenterivuoden, jona korvauksensaaja täytti tai edunjättäjä täytti tai olisi täyttänyt 65 vuotta, markkamäärä tarkistetaan kertomalla se osamäärällä, jossa jaettavana on 2 §:n 1 momentin mukainen indeksiluku 65 vuoden iän täyttämisvuodelta ja jakajana vastaava indeksiluku kalenterivuodelta, jonka tasossa markkamäärä on. Saatu tulos kerrotaan edelleen osamäärällä, jossa jaettavana on 2 §:n 2 momentin mukainen indeksiluku kalenterivuodelta, jolle markkamäärä tarkistetaan ja jakajana vastaava indeksiluku 65 vuoden iän täyttämisvuodelta.

4  §

Korotettaessa indeksillä haittarahaa sekä elinkoron sijasta maksettavaa kertakaikkista korvausta ja tapaturmavakuutuslain 11 ja 12 §:ssä, 16 §:n 3 momentissa, 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 28 §:n 6 momentissa ja 53 §:n 5 momentissa ja 60 a §:n 4 momentissa säädettyjä markkamääriä sekä tehtäessä 24 c §:n 3 momentin mukaista tulosovituksestaaiheutuvaa vähennystä käytetään edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua indeksilukua.

5  §

Jollei tässä päätöksessä muuta määrätä, tapaturmavakuutuslain mukaisten etuuksien ja muiden markkamäärien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla on soveltuvin osin voimassa, mitä työeläkelakien ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien mukaisten etuuksien sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen annetussa sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (1607/95) säädetään.

6  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.