1604/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

Liikenneministeriö on ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1593/95) 21 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä annetaan tarkempia määräyksiä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista.

2  §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) ajoneuvojen katsastuksella varsinaisen katsastuksen lisäksi siihen liittyviä muita tehtäviä, kuten katsastusta koskevien tietojen syöttöä ajoneuvorekisteriin;

b) rekisteröinnillä varsinaisten ajoneuvon rekisteröintitehtävien lisäksi niihin liittyviä muita tehtäviä, kuten tietojen syöttöä ajoneuvorekisteriin ja rekisteröintiin liittyvien asiapapereiden toimittamista ajoneuvohallintokeskukselle; sekä

c) laitoksella ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuja katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvan haltijoita.

3  §
Katsastuksessa käytettävät toimitilat

1. Toimitilojen tulee olla sellaiset, että niissä voidaan suorittaa katsastuksia asianmukaisesti säästä riippumatta. Tilojen tulee lisäksi olla kooltaan katsastustoimintaan soveltuvia.

2. Toimitilojen välittömässä läheisyydessä tulee olla katsastettavien ajoneuvojen koeajoon soveltuva muulta liikenteeltä suljettu koeajorata.

3. Jos kevyen ja raskaan kaluston katsastustilat eivät sijaitse samassa rakennuksessa, niiden tulee olla niin lähellä toisiaan, että katsastustoiminnasta vastaavalla henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus vastata laitoksen katsastustoiminnasta. Tosiasiallista mahdollisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon ainakin katsastustoimipaikan sijainti, jolloin harvaan asutuilla seuduilla ja pienillä paikkakunnilla katsastustilat voivat olla etäämmällä toisistaan kuin suurissa taajamissa.

4. Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla ja sen määräämin ehdoin saadaan toimitilojen ulkopuolella suorittaa sellaisten ajoneuvojen katsastuksia, joita ei tieliikenteessä yleisesti sallituista arvoista poikkeavien mittojen, massojen tai muiden ominaisuuksien vuoksi ole mahdollista katsastaa varsinaisissa toimitiloissa taikka joiden katsastus on muutoin epätarkoituksenmukaista varsinaisissa tiloissa.

4  §
Katsastuslaitteet

Laitoksen katsastustoimipaikassa tulee olla ainakin seuraavat laitteet ja varusteet:

a) jarrudynamometri;

b) ajoneuvonostin tai tarkastuskuilu;

c) pakokaasupäästöjen mittauslaitteet ottoja dieselmoottoreita varten;

d) ajovalojen suuntauksen tarkastuslaite;

e) paineilmajarrujen tarkastuksessa tarpeelliset mittarit; ja

f) akselipainovaaka, jos toimilupa koskee ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetun lain 7 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja katsastuksia.

5  §
Katsastustoiminnan laadunvarmistus

1. Katsastustoiminnan riittävä laatu tulee osoittaa laatukäsikirjalla.

2. Laatukäsikirjan tulee osoittaa hakijan tuntevan katsastustoiminnan sisällön, hyväksymis- ja hylkäämisperusteet sekä asiakkaalta edellytettävät korjaustoimenpiteet. Laatukäsikirjaan tulee sisältyä yksityiskohtainen koulutussuunnitelma. Siihen tulee myös sisältyä selvitys, miten asiakkailta tuleva palaute käsitellään organisaatiossa ja miten toiminnan sisäinen tarkastus järjestetään. Toimiluvan hakijan eri henkilöryhmien tehtävien ja vastuiden tulee olla määritellyt.

6  §
Rekisteröintejä suorittavan henkilöstön pätevyysvaatimukset

Ennen rekisteröintien aloittamista luvanhaltijan on osoitettava rekisteröintejä suorittavan henkilöstön omaavan valmiudet suoriutua asianmukaisesti rekisteröintitehtävistä.

7  §
Tietosuoja

Rekisteröintiin ja katsastukseen käytettävien toimitilojen ja laitteiden tulee olla sellaisia, että tehtävät voidaan hoitaa vaarantamatta edellytettävää tietosuojaa. Tilojen tulee olla siten järjestettyjä, että asiapapereiden, rekisterikilpien ja lomakkeiden turvallinen ja muutoinkin asianmukainen säilyttäminen niissä on mahdollista.

8  §
Katsastus- ja rekisteröintitietojen toimittaminen ajoneuvorekisteriin

1. Laitoksen tulee toimittaa nopeasti ja luotettavasti ajoneuvon katsastusta ja rekisteröintiä koskevat tiedot ajoneuvorekisteriin.

2. Tiedot voidaan toimittaa:

a) siirtämällä tai tallentamalla ne ajoneuvorekisteriin siten kuin tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/89) 9 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään; tai

b) muulla ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymällä tavalla.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi väliaikaisesti estää tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen käytön sekä tietojen syöttämisen tietojärjestelmään, mikäli tietojen käytössä tai syöttämisessä todetaan väärinkäytöksiä.

9  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.