1601/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (724/91) 2 a §, 5 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti sekä 12 ja 17 §,

sellaisina kuin ne ovat 2 a §, 5 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti sekä 12 § 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa asetuksessa (12/93) ja 17 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, seuraavasti:

2 a  §
Määritelmiä

Ajolupakokeen vastaanottajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain (1591/95) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön tutkintoja vastaanottavaa toimipaikkaa ja ajolupakoulutuksen valvojalla ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttamaa ajolupakokeen vastaanottajaa.

Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa ajolupakokeen vastaanottajan ja ajolupakoulutuksen valvojan toimialueen.

5  §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Panostaja-asetuksessa (409/86) tarkoitetun panostajan pätevyyskirjan saanut panostaja, jolla on vähintään B-luokan ajokortti, saa osallistua 8 §:n 1 momentin edellyttämään ajolupakokeeseen ilman koulutukseen osallistumista.

11  §
Ajoluvan peruuttaminen

Jos ajoluvan haltija määrätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon, poliisin on otettava myös ajolupa haltuunsa siksi ajaksi, jonka ajoluvan haltija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa. Poliisin on ilmoitettava ajoluvan haltuunotosta tai peruuttamisesta ajoneuvohallintokeskukselle.

12  §
Ajoluparekisteri

Ajolupakoulutuksen valvoja ilmoittaa myönnetystä ajoluvasta ajoneuvohallintokeskukselle ja luvanhaltijan kotipaikan poliisille.

Ajoneuvohallintokeskus pitää rekisteriä henkilöistä, joille ajolupa on myönnetty. Rekisteriin merkitään ajoluvan numero, voimassaoloaika ja mihin vaarallisten aineiden kuljetusluokkiin kuuluvia aineita taikka mitä aineryhmiä tai ainetta ajolupa oikeuttaa kuljettamaan.

Ajoluvista pidettävän rekisterin tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 11 ja 13 §:ssä säädetään ajokorttirekisterin tietojen luovutuksesta.

17  §
Oikaisu ja päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Oikaisusta ajolupakokeen vastaanottajan jaajolupakoulutuksen valvojan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 20 §:ssä säädetään.

Tämän asetuksen nojalla annettu päätös voidaan panna täytäntöön valituksesta huolimatta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.