1600/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 41 §:n 3 momentti ja 48 §:n 4 momentti,

näistä 41 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1404/92), sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentti, 17 §:n 3 momentti, 21 §:n 5 momentti, 22 §:n 4 momentti, 37 §:n 3 momentti, 38 §:n 3 momentti, 39 a §:n 2 momentin 1 kohta, 45 §:n 5 momentti, 48 §:n 1 momentin johdantokappale, 2 ja 4 kohta sekä 5 momentti, 49 a §:n 2 momentti, 50 §, 51 §:n 3 momentti ja 53 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentti, 17 §:n 3 momentti, 21 §:n 5 momentti, 22 §:n 4 momentti, 37 §:n 3 momentti, 38 §:n 3 momentti, 45 §:n 5 momentti, 48 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 momentti, 50 §, 51 §:n 3 momentti ja 53 § mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa, 39 a §:n 2 momentin 1 kohta 24 päivänä maalisuuta 1995 annetussa asetuksessa (468/95) ja 49 a §:n 2 momentti 28 päivänä huhtikuuta 1995 annetussa asetuksessa (755/95), seuraavasti:

2  §
Määritelmiä

Tutkinnon vastaanottajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain (1591/95) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön kuljettajantutkintoja vastaanottavaa toimipaikkaa. Ajoneuvohallintokeskus vahvistaa tutkinnon vastaanottajan toimialueen.

13  §
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortin luovuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.


16  §
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

Ajokorttilupaan liitettyjä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee syytä. Muutoksista on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.


17  §
Ajo-oikeuden muutos

Poliisin on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista ajoneuvohallintokeskukselle.

21  §
Opetuslupa

Poliisin on ilmoitettava opetuslupaa koskevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskukselle.


22  §
Harjoituslupa

Poliisin on ilmoitettava harjoituslupaa koskevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskukselle.

37  §
Ammattiajoluvan myöntämisen edellytykset

Lupa myönnetään määräajaksi, joka päättyy henkilön täyttäessä 70 vuotta. Jos hakija täyttää C-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevan kuulovaatimuksen ainoastaan käyttämällä kuulolaitetta, lupaan on merkittävä ehto, että ajettaessa on käytettävä kuulolaitetta. Lupa raukeaa vuoden kuluttua luvan myöntämispäivästä, jollei luvansaaja ole tänä aikana lunastanut lupaa. Luvan myöntämisestä ja sen raukeamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle. Mitä ajokortin kaksoiskappaleesta säädetään, koskee soveltuvin osin myös henkilöauton ammattiajolupaa.


38  §
Ammattiajoluvan peruuttaminen

Luvan peruuttamisesta ja väliaikaisesta peruuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

39 a  §
Autokoululupaa koskevat hakemukset

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeaksi todistettu jäljennös liikenneopettajaluvasta ja autokouluyrittäjäkurssin tai sitä vastaavan näyttökokeen suorittamisesta annetusta todistuksesta sekä selvitys työkokemuksesta;


45  §
Liikenneopettajalupa

Liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

48  §
Ajokorttirekisteritiedot

Ajoneuvohallintokeskus pitää ajokorttirekisteriä. Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:


2) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja muut ajokorttiluvan myöntämistä koskevat tiedot;


4) tiedot tehdyiksi epäillyistä ja tehdyistä liikennerikoksista, niistä seuranneista rangaistuksista ja muista seuraamuksista, jotka on tuomittu tai määrätty tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa mainitusta rikoksesta tai muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaistavaksi säädetystä rikoksesta taikka tutkanpaljastinrikkomuksesta; rikesakosta tallennetaan tieto vain, jos rikesakko on määrätty ylinopeusrikkomuksesta;


Jos viranomainen tai tutkinnon vastaanottaja havaitsee ajokorttirekisterin tietoja käsitellessään niissä virheen tai puutteen, sen on ilmoitettava siitä heti ajoneuvohallintokeskukselle, jolla on oikeus korjata virheelliset tiedot tai merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin.

49 a  §
Ajokieltoon määräämistä koskeva muistutus

Muistutus tulostetaan ajokorttirekisteristäilmenevien tietojen perusteella ja sen lähet-

tää ajoneuvohallintokeskus.

50  §
Ajokieltoa koskeva poliisin rekisteri-ilmoitus

Poliisin on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon määräämisestä sekä ajokortin palauttamisesta ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen.

51  §
Ajokortin kaksoiskappale

Poliisi voi hävittää kaksoiskappaleen, jollei sitä ole lunastettu vuoden kuluessasen hakemisesta. Poliisin on ilmoitettava kaksoiskappaleen luovuttamisesta tai hävittämisestä ajoneuvohallintokeskukselle.


53  §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja lääninhallituksen päätökseen säädetään tieliikennelain 80 a ja 106 a §:ssä.

Oikaisusta tutkinnon vastaanottajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä tieliikennelain 106 b §:ssä säädetään.

Tutkinnon vastaanottajan ja ajoneuvohallintokeskuksen tämän asetuksen nojalla antamaa päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.