1599/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4 luku ja 32 §:n 5 momentti,

muutetaan 3 §:n 3 momentti, 4, 7―9 ja 13 §, 3 luku, 23―25 §, 26 §:n 3 momentti, 29 §:n 1 momentin johdantokappale, 30 §:n 2 momentti, 31 §:n 3 momentti, 32 §:n 4 momentti, 36 §:n 1 ja 3 momentti, 39 a §:n 2 momentti, 42 §:n 1 momentti sekä 43, 45 ja 48 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osittain muutettuna 25 päivänä elokuuta 1994 annetulla asetuksella (775/94), 13 ja 23 § osittain muutettuina 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetulla asetuksella (267/94) sekä 32 §:n 4 momentti ja 39 a §:n 2 momentti 10 päivänä helmikuuta 1995 annetussa asetuksessa (173/95), sekä

lisätään asetukseen uusi 46 a ja 48 a § seuraavasti:

3  §
Katsastuslajit

3.3. Rekisteröintikatsastus suoritetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä todetaan ajoneuvon rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen.


4  §
Tyyppihyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus- todistus

1. Tyyppihyväksyntä tarkoittaa menettelyä, jolla osoitetaan auto- tai perävaunutyypin täyttävän moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston direktiivissä (70/156/ETY) tarkoitetut vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 93/81/ETY, tai L-luokkaan kuuluvan ajoneuvotyypin täyttävän kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa neuvoston direktiivissä (92/61/ETY) tarkoitetut vaatimukset.

2. Vaatimustenmukaisuustodistus on ajoneuvon valmistajan antama asiakirja, joka osoittaa todistuksessa tarkoitetun ajoneuvon vastaavan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä.

7  §
Tyyppikatsastuksen suorittaja

Tyyppikatsastuksen suorittaa ajoneuvohallintokeskus.

8  §
Tyyppikatsastettavat ajoneuvot

1. Tyyppikatsastukseen on esitettävä jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan edustajan Suomeen maahantuoma ennakkoilmoituksella rekisteröitäväksi tarkoitettu ajoneuvomalli.

2. Ajoneuvomallia, jolle on myönnetty4 §:ssä tarkoitettu tyyppihyväksyntä, ei kui-

tenkaan tarvitse esittää tyyppikatsastukseen. Tyyppikatsastusta ei myöskään suoriteta M1eikä L-luokkaan kuuluvalle ajoneuvotyypille, joka 4 §:ssä mainittujen direktiivien mukaan on tyyppihyväksyttävä.

3. Hakemuksesta tyyppikatsastus on toimitettava myös muulle moottorirekimallille kuin moottorikelkalle, muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle rekisteröitäväksi tarkoitetulle moottorikäyttöiselle ajoneuvomallille, perävaunumallille sekä Suomessa muutetulle ja täydennetylle ajoneuvomallille.

4. Ajoneuvot ovat samaa mallia, jos ne ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseliväliltään ja mallimerkinnältään. Ajoneuvohallintokeskus määrää tarvittaessa ajoneuvomallille annetun tyyppikatsastustodistuksen voimassaolosta ajoneuvoja koskevien säännösten muuttuessa.

9  §
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppikatsastukseen

1. Ajoneuvomallin saa esittää tyyppikatsastukseen vain ajoneuvon valmistaja tai tämän edustaja.

2. Tyyppikatsastusta varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknilliset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on soveltuvin osin liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneuvomallille takaamista kokonais- ja akselimassoista sekä M1- tai N1-luokan ajoneuvomallille takaamista perävaunumassoista; valmistajan yksinomaan Suomea varten ilmoittamia massoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

c) tiedot niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista, joihin hakija haluaa vedota; ja

d) muut ajoneuvohallintokeskuksen tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset.

3. Tyyppikatsastuksen yhteydessä voidaan vaatia hakijaa esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä erityiskohteet ajoneuvosta on vuosikatsastuksen yhteydessä tarkastettava sen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja miten tarkastus suoritetaan;

b) tiedot valmistajan ilmoittamista 38 §:n 3 momentissa tarkoitetuista arvoista pakokaasupäästöjen tarkastusta varten; ja

c) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mittausta varten.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta sallia, että 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja tiedot toimitetaan annetun määräajan puitteissa vasta tyyppikatsastuksen jälkeen.

13  §
Ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan Suomessa tyyppikatsastettua mallia olevan ajoneuvon on sen valmistaja tai ajoneuvovalmistajan edustajavelvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo

rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on tyyppikatsastetun ajoneuvomallin mukainen ja että mahdolliset tyyppikatsastuksessa todetut ja tyyppikatsastuksen toimittamisen jälkeen voimaan tulleista määräyksistä johtuvat puutteellisuudet on ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymällä tavalla poistettu.

2. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan edustajan on luovutettava jokaisen toimittamansa Suomessa tyyppikatsastettua mallia olevan ajoneuvon mukana tyyppirekisteriote. Sitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellaisesta ajoneuvosta, josta on tehty ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/95) 5 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus.

3 luku

EY-tyyppihyväksyntä

14  §
Tyyppihyväksynnän suorittaja

Tyyppihyväksynnän suorittaa ajoneuvohallintokeskus.

15  §
Tyyppihyväksyttävät ajoneuvot

Tyyppihyväksyntää voidaan hakea M1- ja L-luokan ajoneuvotyypille.

16  §
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppi- hyväksyntätarkastukseen

1. Ajoneuvotyypin saa esittää tyyppihyväksyntätarkastukseen vain ajoneuvon valmistaja.

2. Tyyppihyväksyntää varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvoa koskevat tiedot ja päämitat siten kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä vaaditaan.

17  §
Toimenpiteet tyyppihyväksynnässä

Tyyppihyväksyntä toimitetaan 4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä sanotulla tavalla.

18  §
Tyyppihyväksynnästä annettavat todistukset

Tyyppihyväksynnästä annetaan ajoneuvotyyppikohtainen tyyppihyväksyntätodistus.

19  §
Ajoneuvon valmistajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmistaja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on hyväksytyn ajoneuvotyypin mukainen.

2. Valmistajan on luovutettava jokaisen toimittamansa hyväksyttyä tyyppiä olevan ajoneuvon mukana vaatimustenmukaisuustodistus.

23  §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, sen on oltava hyväksytty enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei ajoneuvohallintokeskus toisin määrää, ennakkoilmoitettua, uutena käyttöön otettavaa, tyyppihyväksyttyä mallia olevaa 4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä määriteltyä valmista yksityiskäyttöön rekisteröitävää M1- eikä L-luokan ajoneuvoa. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää myöskään ennakkoilmoitettua, uutena käyttöön otettavaa, tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) yksityiskäyttöön rekisteröitävää M1-luokan ajoneuvoa;

b) L-luokan ajoneuvoa;

c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suurempia kuin 29 §:n 1 momentin f kohdassa tarkoitettuja muutoksia;

d) moottorikelkkaa;

e) moottorityökonetta ja muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria; eikä

f) perävaunua.

3. Rekisteröintikatsastusta ei myöskään vaadita, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuksesta;

b) ajoneuvon omistajan vaihtumatta samana kalenterivuonna, jona se on otettu käyttöön tai vuosikatsastettu; taikka

c) jos kysymyksessä on moottorityökone tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori.

4. Edellä 2 tai 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on kuitenkin esitettävä rekisteröintikatsastukseen, milloin:

a) tyyppikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa; tai

b) ajoneuvoa on tyyppikatsastuksen taikka vaatimustenmukaisuustodistuksen antamisen jälkeen muutettu.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristävaurioituneena liikennevakuutusasioita hoitavan yhteisön ilmoituksesta tai ajoneuvohallintokeskus taikka poliisi harkitsee katsastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon ilmeisesti liikenneonnettomuudessa saamien vaurioiden tai muiden erityisten syiden takia, on ajoneuvo hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä.

24  §
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintkatsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä:

a) tyyppirekisteriote, muu selvitys tyyppikoodista, vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, johon katsastusta pyytävä haluaa vedota;

b) selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön; taikka

c) ulkomailta käytettynä maahantuodusta ajoneuvosta ulkomainen rekisteriote tai muu selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä.

2. Perävaunun katsastuksessa on muun selvityksen lisäksi esitettävä sen valmistajan antama todistus perävaunulle taatuista kokonaismassasta ja akseleille kohdistuvista massoista sekä muut katsastustoimipaikan tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset.

25  §
Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mitat ja massat vastaavat niistä annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä todetaan rekisteriin merkittävät tiedot. Käytetystä ajoneuvosta tarkastetaan vuosikatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto. Perävaunun suurimmat sallitut kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat määrätään. Ajoneuvon oma massa on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppikatsastus ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus, tarkastetaan 1 momentin säännöksestä poiketen vain ajoneuvon yksilöintitiedot ja todetaan sellaiset rekisteriin merkittävät tiedot, jotka eivät käy ilmi sanotusta todistuksesta.

3. Jos rekisteröintikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä katsastuksessa.

4. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta, katsastustoimipaikka voi vaatia hankittavaksi todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä taikka pyydettäväksi ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan välityksellä selvitys vaatimustenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta.

5. Milloin ajoneuvo on sellaista tyyppiä, jonka tyyppihyväksyntä ei enää ole voimassa mutta jolle tyyppihyväksynnän myöntänyt viranomainen on myöntänyt 4 §:ssä mainitun direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin sanotun direktiivin liitteessä XII olevassa B osassa tarkoitettujen määrällisten raja-arvojen ja rajallisen ajan puitteissa.

26  §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

3. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote; ja

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden lujuudesta.

29  §
Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvo on ennen sen käyttöön ottamista liikenteessä esitettävä muutoskatsastukseen, milloin:


30  §
Muutoskatsastuksen toimittaminen

2. Katsastustoimipaikan on merkittävä rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvorekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteriote tai tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteriotteeseen.

31  §
Vuosikatsastusvelvollisuus

3. Ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona ajoneuvonrekisteröintikatsastus tai ensirekisteröinti on suoritettu.

32  §
Vuosikatsastuksen ajankohta

4. Auto voidaan ottaa vuosikatsastukseen ennen 1 momentissa säädettyä ajankohtaa, jos rekisteröintikatsastuksesta taikka edellisestä vuosikatsastuksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta, kuitenkin aikaisintaan varsinaista katsastuskuukautta edeltävän vuoden marraskuussa.

36  §
Ajoneuvon yksilöinti sekä rekisteritietojen, vakuutuksen ja verotustietojen tarkastaminen

1. Ajoneuvon katsastus on keskeytettävä, mikäli ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä, ajoneuvon mahdollinen ajoneuvokohtainen vero tai maksu on laiminlyöty tai liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon voimassa olevan liikennevakuutuksen maksua ei ole suoritettu. Samoin on meneteltävä, jos rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat, jolloin ajoneuvo on lisäksi määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen.


3. Jos katsastustoimipaikka havaitsee autoverosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon sellaiseksi, josta vero olisi suoritettava, on katsastustoimipaikan ilmoitettava asiasta veron maksuunpanijalle. Vastaavasti on meneteltävä, jos ajoneuvo, josta on autoverolain (1482/94) nojalla palautettu veroa, on luovutettu muuhun kuin sanotussa laissa tarkoitettuun käyttöön.

39 a  §
Jarrujen tarkastus

2. Ajoneuvo voidaan vaatia esitettäväksi jarrutarkastukseen katsastustoimipaikan määräämällä tavalla kuormattuna.

42  §
Ajokielto

1. Katsastuksessa ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin vika tai puute on korjattu ja ajoneuvo hyväksytty uudessa katsastuksessa. Katsastustoimipaikka voi kuitenkin antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.


43  §
Puutteiden poistaminen ja katsastuksesta tehtävät merkinnät

1. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon, jota ei ole määrätty ajokieltoon, viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian. Tällaista ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä kahden kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisestä, vaikka 32 §:ssä tarkoitettu määräaika ylittyisikin.

2. Vuosikatsastuksessa hylätty ajoneuvo on esitettävä korjattuna uudelleen katsastuksessa hyväksyttäväksi.

3. Ajoneuvon rekisteriotteeseen on tehtävä merkintä katsastuksessa hyväksymisestä, katsastuksen hyväksyneestä katsastustoimipaikasta sekä hyväksymisen päivämäärästä. Tiedot ilmoitetaan myös ajoneuvorekisteriin. Lisäksi rekisteriotteeseen merkitään mahdolliset 41 §:n 1 momentissa tarkoitetut viat ja puutteet sekä päivämäärä, johon mennessä ne on poistettava.

45  §
Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Milloin poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on tieliikennelain 96 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt ajoneuvon käytön sen epäkuntoisuuden tai katsastamattomuuden johdosta,hänen on tehtävä rekisteriotteeseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteriote tai -kilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan. Ajokielto on merkittävä ajoneuvorekisteriin tai siitä on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteriote ja -kilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Ajokiellon päättyminen on merkittävä rekisteriotteeseen ja siitä on tehtävä merkintä myös ajoneuvorekisteriin tai ilmoitus ajoneuvohallintokeskukselle.

2. Milloin ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, saa ajoneuvon kuitenkin poliisin, tullilaitoksen tai rajavartiolaitoksen antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa korjattavaksi tai katsastettavaksi.

3. Jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa rekisteriotetta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 17 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään. Jollei katsastustoimipaikalla ole toimilupansa nojalla oikeutta tehdä sanotuissa säännöksissä tarkoitettua rekisteristä poistamista, sen on viipymättä ilmoitettava rekisteristä poistettavasta ajoneuvosta ajoneuvohallintokeskukselle.

4. Todetun epäkuntoisuuden tai puutteellisuuden vuoksi suoritettu katsastus ei korvaa vuosikatsastusta.

46 a  §
Tyyppihyväksytyn ajoneuvon vaatimustenvastaisuus

Jos katsastuksessa tai liikenteen valvonnassa havaitaan, ettei tyyppihyväksyttyä mallia oleva ajoneuvo vastaa vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja, on eroavaisuuksista ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle. Tämän tulee ryhtyä ilmoituksen johdosta 4 §:ssä mainitun direktiivin 70/156/ETY 11 artiklan 2―4 kohdassa tai direktiivin 92/61/ETY 10 artiklan 1―3 kohdassa säädettyihin toimenpiteisiin.

48  §
Muutoksenhaku

1. Oikaisusta katsastustoimipaikan katsastusasiassa tekemään päätökseen on voimassa, mitä ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annetun lain (1593/95) 14 §:ssä säädetään.

2. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) ja tieliikennelaissa säädetään.

3. Tämän asetuksen perusteella annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

48 a  §
Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeet

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tarkempia ohjeita ilmoitusten tekemisistä, katsastuksessa käytettävistä asiakirjoista, rekisteriotteeseen tehtävistä merkinnöistä ja tämän asetuksen nojalla suoritettavien katsastus- ja rekisteröintitehtävien suorittamisesta.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

2. Tämän asetuksen 23 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo on sanotuista säännöksistä poiketen esitettävä rekisteröintikatsastukseen, milloin ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritettu maahantuontikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa.

3. Auto voidaan ottaa vuosikatsastukseen ennen 32 §:n 1 momentissa säädettyä ajankohtaa, jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritetusta maahantuontikatsastuksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta, kuitenkin aikaisintaan varsinaista katsastuskuukautta edeltävän vuoden marraskuussa.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.