1593/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki ajoneuvojen katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on ajoneuvojen katsastustoiminnan avulla edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Lain tarkoituksena on myös edistää ajoneuvojen rekisteröintipalvelujen saatavuutta.

Tätä lakia sovelletaan niihin, jotka hakevat toimilupaa ja harjoittavat sen nojalla ajoneuvojen katsastusta ja rekisteröintejä.

Ajoneuvohallintokeskuksen oikeudesta suorittaa ajoneuvojen rekisteröintejä ja suorarekisteröintiluvista säädetään erikseen asetuksella.

2  §
Toimiluvan alaiset tehtävät

Ajoneuvojen katsastuksia ja asetuksessa tarkemmin säädettäviä muita kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja rekisteröintejä saa suorittaa vain se, jolle on myönnetty tässä laissa tarkoitettu toimilupa.

Ajoneuvojen tyyppikatsastuksiin ja EYtyyppihyväksymisiin ei voida myöntää toimilupaa.

Asetuksella voidaan säätää, että katsastustehtävien vähäisiä osia voi suorittaa myös muu kuin se, jolle toimilupa on myönnetty.

3  §
Toimiluvan myöntämisen yleiset edellytykset

Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on luotettava, asiantunteva, vakavarainen ja riippumaton. Hakijan on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Toimilupaa ei myönnetä, jos hakemuksesta tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimiluvan edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.

Toimilupaa ei myönnetä virastolle, laitokselle eikä oppilaitokselle, joka on valtion, kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämä.

Toimiluvan hakijan tulee olla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai yhteisö, jonka kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella.

4  §
Hakijan luotettavuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää luotettavana, jos hakijaa, toiminnasta vastaavaa henkilöä, katsastavaan henkilöstöön kuuluvaa tai yhtiömuodossa toimivan hakijan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä taikka muussa näihin rinnastettavassa asemassa olevaa ei ole tuomittu:

1) viiden viimeisen vuoden aikana tieliikennelain (267/81) 75 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai rikoksesta, josta on seurannut vankeusrangaistus;

2) kolmen viimeisen vuoden aikana rikoksesta, josta on seurannut sakkorangaistus ja jonka voidaan katsoa osoittavan henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan katsastustai rekisteröintitoimintaa; eikä

3) viimeisen vuoden aikana kolmesti tai useammin sellaisesta liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten tai määräysten rikkomisesta, josta on seurannut sakkorangaistus.

Toimiluvan hakijaa ei pidetä luotettavana, jos hakija on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton katsastusten ja rekisteröintien suorittajaksi tai on syyllistynyt vakavaan ajoneuvojen katsastusta, rekisteröintiä tai verotusta koskevien säännösten tai määräysten rikkomiseen.

5  §
Hakijan asiantuntemus

Toimiluvan hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan katsastustoiminnasta vastaava henkilö. Katsastustoiminnasta vastaavalta henkilöltä edellytetään vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista ja perehtyneisyyttä ajoneuvoja sekä niiden katsastuksia ja rekisteröintejä koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Toiminnasta vastaavalla henkilöllä on lisäksi oltava riittävä käytännön kokemus katsastustehtävistä tai muista teknisistä tarkastustehtävistä.

6  §
Hakijan riippumattomuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää riippumattomana, jos hakija tai hänen palveluksessaan oleva ei harjoita tai ole kaupallisesti, taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa siihen, joka harjoittaa:

1) ajoneuvojen tai niiden osien tai varusteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia, korjausta, huoltoa tai vakuutustoimintaa; taikka

2) luvanvaraista liikennettä.

Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön.

7  §
Toimiluvan laajuus

Toimilupa myönnetään hakemuksen perusteella katsastuslajin mukaan seuraavasti rajoitettuna:

1) kaikkia ajoneuvoja koskevat vuosikatsastukset; tai

2) kaikkia ajoneuvoja koskevat rekisteröinnit ja kaikki katsastuslajit tyyppikatsastusta ja EY-tyyppihyväksymistä lukuun ottamatta.

8  §
Toimiluvan hakeminen

Toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteista;

2) selvitys siitä, missä toimintaa ryhdytään harjoittamaan;

3) selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun;

4) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään ja miten hakija tulee huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta;

5) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä henkilöstö ja muut 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toiminnan vaatimukset; sekä

6) liikenneministeriön mahdollisesti edellyttämä muu selvitys.

9  §
Toimiluvan myöntäminen

Liikenneministeriö myöntää toimiluvan enintään viiden vuoden määräajaksi hakijalle, joka täyttää 3―6 §:ssä säädetyt edellytykset ja esittää 8 §:ssä mainitut selvitykset. Toimiluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla toimilupa myönnetään. Toimilupa myönnetään katsastustoimipaikkakohtaisena.

10  §
Toiminnan aloittaminen

Toimiluvan mukainen katsastustoiminta ja rekisteröinnit voidaan aloittaa sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on:

1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat pysyviksi ja toimintaan soveltuviksi sekä sellaisiksi, joissa katsastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti säästä riippumatta;

2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsastuslaitteet hakemuksen mukaiseen toimintaan soveltuviksi;

3) todennut toimiluvan haltijan yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään asianmukaisiksi;

4) todennut toimiluvan haltijan henkilöstön pätevyyden luvan mukaisiin tehtäviin; sekä

5) todennut toimintaan liittyvien olosuhteiden muutenkin vastaavan vaatimuksia.

Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan myöntämisestä, toimilupa raukeaa. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa.

11  §
Katsastuksia suorittavan henkilöstön päte-vyysvaatimukset

Katsastuksia suorittavalta henkilöstöltä edellytetään vähintään teknillisen oppilaitoksen autotekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suorittamista sekä perehtyneisyyttä ajoneuvoja ja niiden katsastuksia koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

12  §
Katsastuspalvelujen tasapuolisuus

Toimiluvassa tarkoitettujen ajoneuvojen katsastukset on suoritettava ajoneuvon merkistä, mallista, käyttöönottoajankohdasta ja muista vastaavista seikoista riippumatta.

Toimiluvan haltijan on järjestettävä toimintansa siten, etteivät muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon ja muuhun määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa katsastuksen lopputulokseen.

Toimiluvan haltijalla on velvollisuus vastaanottaa ja suorittaa jokaisen sitä haluavan asiakkaan ajoneuvon katsastus säännösten ja määräysten sekä toimilupansa mukaisesti.

Toimiluvan haltijan on toiminnassaan soveltuvin osin noudatettava kielilain (148/22) säännöksiä. Toimiluvan haltijan on muutoinkin huolehdittava siitä, että suomen- ja ruotsinkielisen väestön tarpeet otetaan toimiluvan haltijan toiminnassa huomioon samanlaisten perusteiden mukaan.

13  §
Esteellisyys

Katsastuksia ja rekisteröintejä suorittavaan henkilöstöön sovelletaan toimiluvan alaisissa tehtävissä, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 ja 11 §:ssä säädetään virkamiehen esteellisyydestä.

14  §
Oikaisun hakeminen

Toimiluvan haltijan katsastus- tai rekisteröintiasiassa tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvohallintokeskukselta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

15  §
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo ajoneuvohallintokeskus.

Toimiluvan haltija on velvollinen antamaan valvontaviranomaiselle ja liikenneministeriölle tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Toimiluvan haltijan on ilmoitettava omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista, toiminnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista sekä muista toimintaa koskevista merkittävistä muutoksista valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan toimiluvan alaista toimintaa. Toimiluvan haltija on velvollinen järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä.

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi.

16  §
Pakkokeinot

Jos tarkastuksessa tai muuten havaitaan, ettei katsastustoiminnassa käytettävä kone tai laite täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, valvontaviranomainen voi joko kieltää koneen tai laitteen käytön tai rajoittaa sen käyttöä.

Valvontaviranomainen voi asettaa 15 §:n 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden sekä tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai rajoituksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään. Sitä, joka ei noudata tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua velvollisuutta, kieltoa tai rajoitusta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

17  §
Toimiluvan peruuttaminen

Liikenneministeriön on peruutettava toimilupa määräajaksi tai kokonaan, jos:

1) toimiluvan haltija ei ylläpidä katsastustoimipaikalla säännöllistä ajoneuvojen katsastustoimintaa tai lopettaa kyseisen toiminnan;

2) toimiluvan haltija ei enää täytä toimiluvan saannin yleisiä edellytyksiä eikä ole asetetussa määräajassa korjannut niissä olevaa puutetta;

3) toimiluvan haltija on asetettu konkurssiin; tai

4) toimiluvan haltija tai määräävässä asemassa oleva luvan haltijan edustaja on määrätty liiketoimintakieltoon.

Toimilupa voidaan peruuttaa, toimiluvan haltijalle antaa huomautus tai kirjallinen varoitus taikka kieltää toimiluvan haltijalta rekisteröintien suorittaminen, jos:

1) katsastuksessa on hyväksytty liikenteessä käytettäväksi ajoneuvo, joka ei ilmeisen selvästi ole ollut säännösten tai määräysten mukaisessa kunnossa;

2) katsastuksessa ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus poikkeaa merkittävästi yleisestä valtakunnallisesta tasosta;

3) rekisteröintejä ei ole suoritettu asianmukaisesti;

4) toiminnassa on rikottu 12 §:ssä säädettyä tasapuolisuus- tai muuta tässä laissa säädettyä;

5) luvan haltija rikkoo toimiluvalle liikenneministeriön päätöksessä määrättyjä tai lupaan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia; taikka

6) toimiluvan haltijan kirjanpito, varainhallinta tai hallinto eivät täytä toiminnalta vaadittavia edellytyksiä.

Varoituksen tai huomautuksen voi antaa myös ajoneuvohallintokeskus.

Toimiluvan peruuttamista ja rekisteröintikieltoa koskevaa päätöstä on noudatettava päätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.

18  §
Henkilörekisteritiedot

Liikenneministeriöllä ja ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten.

19  §
Salassapitovelvollisuus

Toimiluvan haltija tai hänen työntekijänsä ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön sanotussa pykälässä tarkoitettua rikosta koskevaa tietoa.

20  §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen katsastuksia tai ajoneuvojen rekisteröintejä ilman asianmukaista toimilupaa, on tuomittava luvattomasta ajoneuvojen katsastus- tai rekisteröintitehtävien harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituksen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden taikka estää tai haittaa 15 §:n 3 momentissa sanotun tarkastuksen tekemistä, on tuomittava ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

Rangaistus 19 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

21  §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset niistä ajoneuvojen rekisteröinneistä, joita tässä laissa tarkoitetun toimiluvan nojalla on oikeus suorittaa.

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä toimiluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä, katsastuksessa käytettävistä toimitiloista ja tarkastuslaitteista, katsastustoiminnan laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksesta, rekisteri- ja katsastustietojen toimittamisesta ajoneuvorekisteriin sekä yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

22  §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1372/93).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Toimiluvat, jotka on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa, ovat voimassa sellaisenaan luvassa määrätyn ajan. Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa, alkaa 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika kulua lain voimaantulosta.

Sellainen Autorekisterikeskuksen liiketoimintaa jatkamaan perustetun osakeyhtiön tai sen tytäryhtiön toimipaikka, jossa on tämän lain voimaan tullessa harjoitettu ajoneuvojen katsastustoimintaa ja rekisteröintejä ja jota varten on tehty toimilupahakemus ennen tämän lain voimaantuloa, saa jatkaa toimintaansa hakemuksen mukaisessa laajuudessa hakemuksen ratkaisemiseen ja valvontaviranomaisen suorittamaan tarkastukseen saakka. Tällaiseen toimipaikkaan sovelletaan muutoin toimiluvan haltijaa koskevia säännöksiä.

Henkilön, joka 1 päivänä huhtikuuta 1995 on suorittanut ajoneuvojen katsastuksia, katsotaan täyttävän 11 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Toimilupa, joka on myönnetty 3 §:n 3 momentissa tarkoitetulle virastolle, laitokselle tai oppilaitokselle ennen 1 päivää huhtikuuta 1995, voidaan uudistaa sen estämättä, mitä mainitussa momentissa säädetään.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.