1592/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki ajoneuvohallintokeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Tarkoitus

Ajoneuvohallintokeskuksen tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen tietopalvelua sekä vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Ajoneuvohallintokeskus on liikenneministeriön alainen.

2  §
Tehtävät

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on:

1) pitää tieliikenteen tietojärjestelmää ja hoitaa siihen liittyviä tehtäviä;

2) vastata ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinnistä;

3) vastata autokoulujen valvonnasta ja hoitaa kuljettajantutkintoihin liittyviä tehtäviä;

4) hoitaa ajoneuvojen tyyppikatsastusta ja EY-tyyppihyväksymistä koskevat asiat;

5) hoitaa ajoneuvojen katsastustehtävien toimilupiin liittyviä valvontatehtäviä ja muita tehtäviä;

6) hoitaa ajoneuvojen katsastukseen liittyviä muita tehtäviä;

7) hoitaa liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyviä lupa- ja valvontatehtäviä;

8) hoitaa autokiinnitystä koskevat asiat;

9) ratkaista sille erikseen säädetyt lupa-, poikkeuslupa- ja oikaisuvaatimusasiat;

10) hoitaa eräitä tieliikenteen verotusasioita; sekä

11) edistää liikenneturvallisuuden parantamiseen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa.

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on huolehtia myös niistä muista toimialaansa liittyvistä viranomaistehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka liikenneministeriö sille antaa.

3  §
Johtokunta

Ajoneuvohallintokeskuksessa on johtokunta, jonka jäsenet määrää valtioneuvosto. Johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

4  §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-kuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan ajoneuvohallinnosta 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1373/93) ja ajoneuvohallinnosta 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1374/93).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6  §
Siirtymäsäännökset

Mitä muualla säädetään tai määrätään Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköstä tai ajoneuvohallinnosta, koskee tämän lain tultua voimaan ajoneuvohallintokeskusta.

Ajoneuvohallinnossa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat siirtyvät ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Autorekisterikeskuksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat tämän lain mukaan ajoneuvohallintokeskukselle kuuluvat asiat siirtyvät lain voimaan tullessa ajoneuvohallintokeskuksen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Ajoneuvohallinnon virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain mukaisen ajoneuvohallintokeskuksen viroiksi ja tehtäviksi lukuun ottamatta ylijohtajan virkaa, joka lakkaa tämän lain tullessa voimaan.

Ajoneuvohallintokeskus hoitaa lain voimaantuloa edeltävän tilivuoden toimintaan kohdistuvat ajoneuvohallinnolle kuuluneet tilinpitotehtävät.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.