1591/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvan Autorekisterikeskuksen hallinnassa olevaa omaisuutta ja immateriaalisia oikeuksia sekä liiketoimintaa Autorekisterikeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle. ja sen eläkesäätiölle. Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

Yhtiön toimialaan kuuluvat ajoneuvojen katsastuspalvelut ja muu niiden yhteyteen soveltuva liiketoiminta.

2  §

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan ja mikä osa annetaan lainaehdoin. Valtio voi antaa yhtiölle lainaa ilman vakuutta enintään 45 miljoonaa markkaa.

3  §

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan leimaveroa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta koskevasta luovutuskirjasta. Sama koskee eläkesäätiölle luovutettavan omaisuuden luovutuskirjoja ja velkakirjoja.

Osakeyhtiö ja sen tytäryhtiö eivät myöskään ole velvollisia suorittamaan leimaveroa luovutettaessa tässä laissa tarkoitettua omaisuutta ensi kertaa osakeyhtiöltä tytäryhtiölle, jos luovutus tapahtuu yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa osakeyhtiön ja sen tytäryhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Autorekisterikeskuksen harjoittamaa liiketoimintaa.

4  §

Yhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Autorekisterikeskus on toiminta-aikanaan sitoutunut ja jotka koskevat yhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu lainoista, jotka Autorekisterikeskus on ottanut, jää voimaan.

5  §

Autorekisterikeskuksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen vastaavaan tehtävään tai perustettavan ajoneuvohallintokeskuksen palvelukseen soveltuvaan virkaan tai tehtävään. Määräajaksi Autorekisterikeskuksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät siksi määräajaksi, joksi heidät on palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole päättynyt tämän lain tullessa voimaan.

Palvelussuhteen ehtoihin siinä osakeyhtiön työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on 1 momentin nojalla siirtynyt, sovelletaan, mitä yhtiön tekemässä työehtosopimuksessa sovitaan tai mitä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

6  §

Yhtiön tulee vuoden 1996 loppuun saakka sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään:

1) hoitaa kuljettajantutkintoihin, ajokortteihin ja kuljettajaopetukseen liittyviä tehtäviä; sekä

2) hoitaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaan todistukseen, ajolupakokeisiin ja ajolupakoulutukseen liittyviä tehtäviä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista palveluista yhtiön perimän maksun suuruuden vahvistaa liikenneministeriö noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

7  §

Joka yhtiön palveluksessa hoitaessaan 6 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kuljettajantutkintojen vastaanottoon liittyviä tehtäviä on saanut tietoja yksityisen henkilön terveydentilaan liittyvistä seikoista, ei saa näitä tietoja luvattomasti ilmaista.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan.

8  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä lailla kumotaan Autorekisterikeskuksesta 6 päivänä marraskuuta 1992 annettu laki (988/92) ja 11 päivänä joulukuuta 1992 Autorekisterikeskuksesta annettu asetus (1298/92) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän lain tultua voimaan tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan ja sovelluksiin, ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröintiin sekä varsinaiseen ajoneuvoveroon liittyvistä sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista vastaa ajoneuvohallintokeskus.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

Autorekisterikeskuksen viimeisen toimintavuoden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Osakeyhtiö hoitaa tältä osin liikelaitoksen tehtävät.

HE 59/95
LiVM 5/95
EV 134/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.