1538/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (522/94),

muutetaan 10 ja 13 §, 18 §:n 1 momentti, 20 §, 23 §:n 1 momentti, 32 §:n 3 momentti ja 32 c §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 § muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1989 ja 21 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (658/89 ja 1168/90), 13 § mainitussa 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa, 18 §:n 1 momentti ja 20 § 6 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (435/86), 32 §:n 3 momentti 2 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (704/94) ja 32 c § 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (957/74), sekä

lisätään lakiin uusi 24 a § ja 34 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (486/81), uusi 3 momentti seuraavasti:

10  §

Varsinainen ajoneuvovero on suoritettava veronkannossa. Valtiovarainministeriö määrää veron eräpäivät, kantoerien lukumäärän ja eräjaon perusteet.

13  §

Kuorma-autosta suoritettua ajoneuvoveroa palautetaan 300 markkaa jokaiselta kansainvälisen kuljetuksen osana olevalta Suomessa tapahtuneelta kuorma-auton rautatiekuljetukselta, jonka alku- ja päätepisteiden välimatka on suoraan mitattuna vähintään 100 kilometriä. Palautuksen suorittaa hakemuksesta ajoneuvohallintokeskus.

Kuorma-autosta suoritettua ajoneuvoveroa palautetaan hakemuksesta 80 prosenttia siitä käyttäjämaksun määrästä, joka ajoneuvosta on verovuoden aikana suoritettu Euroopan yhteisön jäsenmaissa moottoritien käyttämisestä. Asetuksella säädetään maksuista, jotka oikeuttavat veronpalautukseen.

Palautushakemuksiin liitettävistä selvityksistä voidaan määrätä tarkemmin asetuksella.

18  §

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ennakkotiedon lisäveroa koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkotieto annetaan sille, jolle on tärkeää saada tieto lisäverovapautta koskevien säännösten soveltamisesta moottorikäyttöiseen ajoneuvoonsa.


20  §

Jos ajoneuvoa ryhdytään käyttämään sellaisella 14 §:ssä tarkoitetulla polttoaineella, jonka käyttämisestä on suoritettava lisäveroa, ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan siitä etukäteen ajoneuvohallintokeskukselle. Lisäveron suorittaminen 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yhdeltä tai useammalta vuorokaudelta siten, kuin siitä on tarkemmin säädetty, katsotaan tätä ajanjaksoa koskevaksi ilmoitukseksi lisäveron alaisen polttoaineen käyttöön ryhtymisestä.

23  §

Veron maksuunpanon ja kannon toimittaa ajoneuvohallintokeskus. Jos ajoneuvo on rekisteröity Ahvenanmaan maakunnassa, ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain nojalla kuuluvista tehtävistä huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus.


24 a  §

Jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä, varsinaisen ajoneuvoveron ja lisäveron kannossa, perimisessä ja palauttamisessa sovelletaan, mitä veronkantolaissa (611/78) tai sen nojalla säädetään.

32  §

Valtion puolesta on valitusoikeus Uudenmaan lääninoikeudessa olevalla veroasiamiehellä. Jäljempänä 34 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa muutoksenhaussa valtion puolesta noudatetaan, mitä tullilain 37―41 §:ssä säädetään.

32 c  §

Jos vero on muutoksenhaun johdosta poistettu tai sitä on alennettu, ajoneuvohallintokeskuksen on asianomaiselle maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille vuotuista korkoa veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Jos valituksen johdosta joku on määrätty velvolliseksi suorittamaan veroa tai veron määrää on korotettu, ajoneuvohallintokeskuksen on perittävä maksamaton vero ja sille 1 momentin nojalla maksettu korko.

34  §

Velvollinen suorittamaan 2  momentissa tarkoitetun veron on ajoneuvon omistaja tai haltija. Jos veroa ei voida kantaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta, vero voidaan maksuunpanna sille, jonka toimesta tai toimeksiannosta ajoneuvoa Suomessa käytetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan lain voimaan tullessa käsiteltävinä oleviin moottoriajoneuvoveroa koskeviin asioihin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 151/95
VaVM 41/95
EV 138/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.