1532/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1257/93) 4 ja 6 §:n nojalla:

1  §
Kokeilun kesto

Hätäkeskustoiminta siirtyy kokeilualueilla kokeiluhätäkeskuksille 1 päivänä huhtikuuta 1996. Kokeilu päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2001.

Jos aluehälytyskeskusten ylläpitovastuu kokeilualueilla palaa kunnille, on asianomaisen ministeriön ilmoitettava asiasta niille vähintään vuotta ennen kokeilun päättymistä.

2  §
Johtoryhmä

Ministeriön apuna kokeilun toteuttamisessa on johtoryhmä, jonka tehtävänä on yhteensovittaa kokeiluun osallistuvien viranomaisten tarpeet ja tavoitteet. Johtoryhmän jäseniä ovat pelastushallinnon, poliisihallinnon, rajavartiolaitoksen ja sosiaali- ja terveyshallinnon edustajat. Johtoryhmän asettaa ja puheenjohtajan määrää asianomainen ministeriö.

3  §
Kokeiluhätäkeskuksen tehtävät

Kokeiluhätäkeskuksen tehtävänä on hoitaa palo- ja pelastustoimen, poliisin ja sosiaali- ja terveystoimen hälytys- ja viestikeskuksen tehtäviä sekä osallistua meripelastuspalvelun vaaratilanneilmoitusten vastaanottoon ja välitykseen.

Kokeiluhätäkeskuksen tulee sen lisäksi mitä muualla säädetään tai määrätään:

1) ottaa vastaan hätä- ja onnettomuusilmoitukset, sairaankuljetustilaukset sekä poliisin toimenpiteitä koskevat pyynnöt;

2) arvioida ilmoitusten ja avunpyyntöjen sekä käytettävissä olevien muiden tietojen perusteella avun tarve;

3) hälyttää riittävä apu tai, jollei sitä katsota tarpeelliseksi, antaa ilmoittajalle ja avunpyytäjälle tieto tehdystä ratkaisusta ja aina tarvittaessa ohjeet siitä, miten tilanteessa tulee menetellä, sekä välittää vastaanotettu sairaankuljetustilaus kuljetuksen suorittajalle;

4) tukea ja avustaa pelastus- ja avunantotoimintaa sekä poliisin tehtävien suorittamista toimittamalla tarvittavia tietoja ja huolehtimalla toiminnan edellyttämistä sekä kokeiluhätäkeskukselle määrätyistä ilmoitus- ja viestitystehtävistä;

5) pitää ajan tasalla tiedot hälytysalueella käytettävissä olevista voimavaroista ja johtamisjärjestelyistä sekä niiden valmiudesta;

6) huolehtia väestön varoittamisesta äkillisessä vaaratilanteessa;

7) ylläpitää valmiutta erityistilanteissa perustettavan johtokeskuksen toiminnan käynnistämiseksi ja toimia tarvittaessa johtokeskuksen viestikeskuksena;

8) huolehtia poikkeusoloissa omien tehtäviensä lisäksi sille määrättävistä viestikeskustehtävistä.

Kokeiluhätäkeskus voi lisäksi ottaa vastaan hätäkeskukselle soveltuvia muita ilmoituksia ja suorittaa niiden edellyttämiä viestitys- ja välitystehtäviä, jotka eivät haittaa sen toimintaa yleisenä hätäkeskuksena.

4  §
Kokeiluhätäkeskuksen työjärjestys

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta kokeiluhätäkeskuksessa samoin kuin kokeiluhätäkeskuksen toiminnasta annetaan työjärjestyksessä. Asianomaisen ministeriön tulee kuulla sosiaali- ja terveyshallinnon alan tehtäviä hoitavaa ministeriötä ennen työjärjestyksen vahvistamista.

5  §
Virkojen perustaminen

Siitä poiketen, mitä valtion virkamiesasetuksen (971/94) 3 §:n 1 momentissa säädetään, asianomainen ministeriö tekee päätökset virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta ja viran muuttamisesta.

6  §
Henkilöstön nimittäminen

Kokeiluhätäkeskuksen henkilöstön nimittää asianomainen ministeriö.

Virat voidaan ensimmäisellä kertaa täyttää haettavaksi julistamatta lukuun ottamatta kokeiluhätäkeskuksen päällikön virkaa.

7  §
Kokeiluhätäkeskuksen päällikkö

Kokeiluhätäkeskuksen päällikön virka on valtion virkamieslain (750/94) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu välittömästi ministeriön alainen viraston päällikön virka, jota ei eritellä valtion talousarviossa.

Kokeiluhätäkeskuksen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto taikka palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen (569/86) 27 c §:ssä säädetty hälytysmestarin kelpoisuus tai poliisipäällystön virkatutkinto, minkä lisäksi vaaditaan pelastusalan tai poliisitoimen hyvä tuntemus sekä johtamiskokemusta.

Kokeiluhätäkeskuksen päällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa hätäkeskuksessa tapahtuvaa toimintaa sekä vastata siitä, että hätäkeskus toimii tehokkaasti ja taloudellisesti sekä että sille asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

8  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.