1528/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki tapaturmavirastosta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Tällä lailla kumotaan tapaturmavirastosta 1 päivänä heinäkuuta 1965 annettu laki (389/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2  §

Tapaturmavirastolle sotilasvammalainsäädännön, sotilastapaturmalain (1211/90) sekä muiden lakien ja asetusten mukaan kuuluvat tehtävät samoin kuin muut sille määrätyt tehtävät siirtyvät valtiokonttorille.

Tapaturmaviraston sotilaslääkintäarkisto sille kuuluvine tehtävineen siirtyy kuitenkin sota-arkistoon.

3  §

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, kuntoutuslaitos, sairaala ja muu sairaanhoitolaitos ovat salassapitosäännösten estämättä velvolliset pyynnöstä antamaan valtiokonttorille maksutta 2 §:ssä tarkoitetuissa asioissa hallussaan olevat, käsiteltävänä olevan asian ratkaisuun vaikuttavat tiedot.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskeemyös lääkäriä. Lääkärillä on kuitenkin oikeus saada antamistaan tiedoista ja lausunnoista kohtuulliseksi katsottava palkkio.

4  §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan tarvittaessa antaa asetuksella.

5  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

6  §

Mitä tapaturmavirastosta on säädetty tai määrätty, koskee tämän lain voimaan tultua valtiokonttoria.

Mitä tapaturmaviraston sotilaslääkintäarkistosta on säädetty tai määrätty, koskee tämän lain voimaan tultua sota-arkistoa.

Tämän lain voimaan tullessa tapaturmavirastossa vireillä olevat asiat siirtyvät valtiokonttorille ja tapaturmaviraston sotilaslääkintäarkistossa vireillä olevat asiat sota-arkistolle.

HE 94/95
StVM 8/95
EV 54/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.