1520/1995

Annettu Helsingissä päivänä 18 joulukuuta 1995

Asetus tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä

Pääministerin esittelystä säädetään tasavallan presidentin kansliasta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1382 /95) 61 §:n nojalla:

1  §
Henkilöstö

Tasavallan presidentin kansliassa on kansliapäällikön virka, tasavallan presidentin neuvonantajan ja tasavallan presidentin erityisavustajan virka, linnanvoudin virka sekä ylitarkastajan, lehdistöavustajan, osastosihteerin, ylipuutarhurin, ylihovimestarin, kirjaajan, ylivirastomestarin, laskentasihteerin, hovimestarin, autonkuljettajan, toimistosihteerin, puutarhurin, virastomestarin, siivoustyönohjaajan, koneenhoitajan, laitosmiehen, puistomestarin, kiinteistönhoitajan, vaatevarastonhoitajan ja puhelunvälittäjän virkoja. Lisäksi kansliassa on määräajaksi tai muuten rajoitetuksi ajaksi nimitettyjä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Kanslian tehtävässä voi myös toimia sellainen valtion virkamies, joka on siirretty, määrätty, komennettu tai muutoin asetettu kanslian käytettäväksi sen toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamista varten.

Kansliassa toimii tasavallan presidentin turvallisuusvartiosto. Poliisi komentaa turvallisuusvartiostoon tasavallan presidentin ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuuden edellyttämän henkilöstön, asettaa käytettäväksi tarpeellisen kaluston ja muun varustuksen sekä antaa tarvittaessa muuta virka-apua tähän tarkoitukseen.

2  §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö johtaa ja valvoo kanslian toimintaa sekä päättää niistä kansliaa koskevista asioista, joissa päätösvaltaa ei ole pidätetty tasavallan presidentille tai uskottu muulle kanslian virkamiehelle.

3  §
Päätöksenteko

Tasavallan presidentti tekee tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (1382/95) 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut päätökset valtioneuvostossa.

Tasavallan presidentti tekee lain 4 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa ja 53 §:n 2 momentissa tarkoitetut ja muut mahdolliset yksinomaan kansliaa koskevat päätökset lain 3  §:ssä tarkoitetun virkamiehen kirjallisesta esittelystä. Esittelijä laatii ja varmentaa päätöksestä toimituskirjan.

Kansliapäällikkö tekee tasavallan presidentin kansliasta annetussa laissa ja tässä asetuksessa tarkoitetut muut kuin 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut päätöksensä asianomaisen kanslian esittelijän esittelystä. Esittelijä laatii ja varmentaa päätöksestä toimituskirjan.

4  §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset kanslian henkilöstön tehtävistä annetaan kanslian työjärjestyksessä, jonka kansliapäällikkö vahvistaa tasavallan presidentin ohjeiden mukaan.

Kansliapäällikkö voi pidättää ratkaistavakseen muun virkamiehen päätettäväksi kuuluvan asian.

Kansliapäällikkö voi määrätä kanslian henkilöstöön kuuluvan tarvittaessa hoitamaan muita kuin työjärjestyksen mukaisia tehtäviä.

5  §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena kanslian virkaan, johon tasavallan presidentti nimittää, on yliopistossa tai muussa vastaavassa korkeakoulussa suoritettu tutkinto taikka sellainen perehtyneisyys, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kelpoisuusvaatimuksena kanslian muuhun virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

6  §
Viran täyttäminen ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottaminen

Tasavallan presidentti nimittää kansliapäällikön, tasavallan presidentin neuvonantajan, tasavallan presidentin erityisavustajan ja linnanvoudin virkaa haettavaksi julistamatta. Viran avoinna olemisesta voidaan ilmoittaa.

Kansliapäällikkö nimittää muut virkamiehet, nimittää virkasuhteeseen määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi sekä ottaa työsopimussuhteessa olevan henkilöstön. Kansliapäällikkö voi erityisestä syystä täyttää viran sitä haettavaksi julistamatta tai ilmoittamatta viran avoinna olemisesta.

7  §
Virantoimituksen keskeytyminen

Kansliapäällikkö päättää virkavapauden myöntämisestä tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle, kun kysymys on virkavapaudesta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus.

Kansliapäällikkö voi erityisestä syystä päättää sairauden todistamiseksi tarpeellisista selvityksistä. Niin ikään kansliapäällikkö voi päättää palkkauksen maksamisesta virkamiehelle virkavapauden ajalta, jos virkavapaus on myönnetty sellaisia opintoja varten, jotkaovat omiaan edistämään kanslian tehtävien

hoitamista.

8  §
Virkasuhteen päättyminen

Todistuksen kanslian virkamiehen irtisanoutumisesta tai virkasuhteen päättymisestä antaa kansliapäällikkö.

9  §
Virkajärjestelyt

Kansliapäällikkö päättää kanslian muiden kuin tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

10  §
Erinäiset asiat

Kansliapäällikkö päättää kanslian virkamiesten sivutoimiluvista sekä virkasuhteeseen määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi nimitettyjen ja työsopimussuhteeseen otetun henkilöstön palkkauksesta. Kansliapäällikkö ratkaisee virkamiehelle virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta ja kustannusten korvausta koskevan asian.

Kansliapäällikkö päättää tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen pyytämisestä sekä momentissa tarkoitetusta tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä.

Kansliapäällikkö päättää kanslian muun kuin tasavallan presidentin nimittämän virkamiehen siirtämisestä määräajaksi työskentelemään muun työnantajan palvelukseen.

11  §
Aukioloaika ja henkilöstön työajan sijoittelu

Kanslian aukioloajasta ja henkilöstöntyöajan sijoittelusta määrätään kanslian työ-

järjestyksessä.

12  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.