1479/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1994 annetussa laissa (348/94), nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2  §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista sähkömarkkinakeskus perii tämän päätöksen 4―5 §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat:

1) päätös sähköverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohtojen rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähköliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa; sekä

4) sähköverkonhaltijan valvonta.

3  §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka sähkömarkkinakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) sähkömarkkinakeskuksen henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat sähkömarkkinakeskuksen valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

4  §
Hakemusmaksut

Sähkömarkkinakeskuksen hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja seuraavasti:

1) sähköverkkolupa-asiat:

― päätös lupahakemukseen 9 000 markkaa;

― päätös luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 4 500 markkaa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:

― päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 13 000 markkaa;

3) sähköliiketoimintojen eriyttämistä koskevat asiat:

― päätös sähköliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 4 500 markkaa;

― päätös sähköliiketoimintojen eriyttämisen voimaantuloajan pidentämistä koskevaan hakemukseen 3 300 markkaa.

5  §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Sähkömarkkinakeskuksen suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua. Valvontamaksu muodostuu kiinteästä perusosasta ja sen lisäksi perittävästä, verkonhaltijan toiminnan laajuuden mukaan määräytyvästä lisäosasta.

Valvontamaksun perusosana peritään:

― järjestelmävastuuseen määrätyltä kantaverkon haltijalta 80 000 markkaa; sekä

― muulta verkonhaltijalta 15 000 markkaa.

Valvontamaksun lisäosana peritään edellisen vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan:

― 30 penniä jokaista verkonhaltijan jakeluverkkoon liittyneenä ollutta sähkönkäyttäjää kohti; sekä

― 5 markkaa verkonhaltijan hallinnassa olevaa, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohtokilometriä kohti.

Sähkönkäyttäjällä tarkoitetaan 3 momentissa sähkönostajaa, joka käyttää tietyssä sähkönkäyttöpaikassa mitattua jakeluverkonhaltijan siirtämää sähköä.

6  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Markku Kuusio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.