1477/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintojen sisällöstä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/94) 4 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 6 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla päättänyt:

1  §
Yleistä

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta järjestää tilintarkastuslain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun tilintarkastajan ammattitutkinnon (KHT-tutkinnon) ja 6 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun tilintarkastajan ammattitutkinnon (HTM-tutkinnon) tämän päätöksen mukaisesti.

2  §
Tutkintojen tarkoitus

KHT- ja HTM-tutkintojen tarkoituksena on todeta, että tilintarkastajan hyväksymistä hakeneella henkilöllä on valmiudet itsenäisesti hoitaa tilintarkastustehtäviä käytännössä ja että hänellä on näiden tehtävien edellyttämät tiedot.

3  §
Tutkintojen rakenne

KHT- ja HTM-tutkinnot jakautuvat kahteen osaan, jotka ovat

1) hyvä tilintarkastustapa ja hyvä kirjanpitotapa sekä

2) tilintarkastuskertomus ja muut raportit.

4  §
Tehtävät ja laajuus

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta päättää KHT- ja HTM-tutkintojen tehtävien sisällöstä. Tutkintotehtävät laaditaan tilintarkastuksen näkökulmasta. Tutkinnot järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

KHT- ja HTM-tutkintojen 1-osa sisältää kirjallisia tehtäviä tilintarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta sekä kirjanpidosta, tuloslaskennasta ja tilinpäätösinformaatiosta sekä näihin aiheisiin liittyvästä tilintarkastus-, kirjanpito-, yhteisö-, verotus- ja muusta lainsäädännöstä.

KHT- ja HTM-tutkintojen 2-osa sisältää kirjallisia tehtäviä tilintarkastuskertomuksen ja muiden tilintarkastajan raporttien laatimisesta sekä näiden edellyttämistä tarkastustoimenpiteistä.

KHT-tutkinnon tehtävät liittyvät teoreettisen tiedon soveltamisvalmiuksiin vaativissa tilintarkastustehtävissä. HTM-tutkinnon tehtävät liittyvät teoreettisen tiedon soveltamisvalmiuksiin ammattimaisissa tilintarkastustehtävissä.

KHT-tutkinto järjestetään kahtena tutkintopäivänä, jolloin 1- ja 2-osa tentitään eri päivinä. HTM-tutkinto järjestetään yhtenä tutkintopäivänä, joka sisältää tutkinnon molemmat osat.

5  §
Arvostelu

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta arvostelee KHT- ja HTM-tutkinnoissa kokelaiden tutkintovastaukset vahvistamalla

― kunkin tehtävän arvosteluperusteet;

― kunkin tehtävän vaativuustason mukaisen painon arvostelussa;

― hyväksymispisterajan tutkintojen kummassakin osassa;

― kokelaan tehtäväkohtaiset pisteet, tutkinnon osan painotetun kokonaispistemäärän ja sen, onko kokelaan suoritus tutkinnon osassa hyväksytty vai hylätty; sekä

― onko tutkintosuoritus kokonaisuudessaan hyväksytty vai hylätty.

Tutkintosuoritus hyväksytään, jos kokelas saa vähintään hyväksymispisterajan mukaisen painotetun kokonaispistemäärän tutkinnon molemmissa osissa.

Jos kokelaan suoritus hyväksytään vain tutkinnon yhdessä osassa, kokelas saa yrittää kerran uudelleen hylätyn osan suorittamista jommassakummassa seuraavasta kahdesta tutkintotilaisuudesta suorittamatta uudelleen tutkinnon molempia osia.

6  §
Arvosteluperusteet

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta julkistaa arvosteluperusteet sen jälkeen, kun tutkintovastausten arvostelu on vahvistettu.

7  §
Voimaantulo ja siirtymämääräykset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sitä sovelletaan päätöksen voimaantulon jälkeen järjestettäviin KHT- ja HTM-tutkintoihin.

Tämän päätöksen estämättä Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta laatii tutkintotehtävät vuonna 1996 järjestettävissä KHTja HTM-tutkinnoissa niille henkilöille, joilla on KHT- tai HTM-tutkinnon osasuoritusoikeus tämän päätöksen tullessa voimaan, sekä arvostelee näiden tutkintovastaukset noudattaen säännöksiä ja määräyksiä, jotka ovat sovellettavina tämän päätöksen tullessa voimaan.

Neuvoston direktiivi 78/660/ETY; EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11
Neuvoston direktiivi 83/349/ETY; EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1
Neuvoston direktiivi 84/253/ETY; EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 20

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Pasi Horsmanheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.