1443/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Lain soveltamisala

Sen estämättä, mitä kuntien valtionosuuslaissa (688/92), sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa (733/92) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään, kunnille varainhoitovuodelle 1996 myönnettävän valtionosuuden määräytymiseen sovelletaan tätä lakia.

Tämän lain 2 §:ää sekä 5 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan myös niihin yksityisiin ja valtion ylläpitämiin laitoksiin, joiden rahoitus määräytyy opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain(1218/93), valtionosuutta saavista liikunnankoulutuskeskuksista annetun lain (801/92 )tai opintokeskuslain (1215/93) mukaisesti taikka muun sellaisen lain mukaisesti, jossa rahoituksen osalta viitataan edellä tässä momentissa mainittuun lakiin.

2  §
Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon ja kustannustason tarkistus

Vahvistettaessa valtionosuuksia tai niiden määräämisen perusteena olevia keskimääräisiä markkamääriä taikka yksikköhintoja vuodelle 1996 ei oteta huomioon kustannustason arvioituja muutoksia mainittuna vuonna. Vuodelle 1996 vahvistettuja valtionosuuksia taikka niiden määräämisen perusteena olevia keskimääräisiä markkamääriä tai yksikköhintoja ei tarkisteta varainhoitovuoden aikana tai sen jälkeen kustannustason muutosten eikä toiminnan laadun ja laajuuden muutosten perusteella.

Vuonna 1996 ei tehdä valtion ja kuntien välistä kustannustenjaon selvitystä eikä siihen perustuvaa tarkistusta valtionosuuksiin tai niiden määräämisen perusteena oleviin keskimääräisiin markkamääriin tai yksikköhintoihin.

Vahvistettaessa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien määräämisen perusteena olevia yksikköhintojen keskimääräisiä markkamääriä tai yksikköhintoja vuodelle 1996 ei oteta huomioon valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioituja muutoksia.

3  §
Yleinen valtionosuus

Yleisen valtionosuuden keskimääräinen markkamäärä asukasta kohden vuonna 1996 on 304 markkaa.

Kunnalle tämän lain ja kuntien valtionosuuslain mukaan määräytyvästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään kunnan asukasta kohden 82 markkaa.

4  §
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus

Laskettaessa vuoden 1996 kuntien käyttökustannusten valtionosuutta ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetut asukaskohtaiset valtionosuudet seuraavat:

ikäryhmä sosiaalihuolto markkaa/asukas terveydenhuolto markkaa/asukas
0― 6-vuotiaat 8 603 1 163
7―64-vuotiaat 434 1 097
65―74-vuotiaat 3 833 2 724
75 vuotta täyttäneet 3 533 4 374

Sairastavuuden mukaan määräytyvä keskimääräinen valtionosuus asukasta kohden on 455 markkaa.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen markkamäärien perusteella kunnalle lasketusta käyttökustannusten valtionosuudesta vähennetään 391 markkaa kunnan asukasta kohden.

5  §
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vuonna 1996 lasketaan vuodelle 1995 vahvistettujen yksikköhintojen keskimääräisten markkamäärien perusteella. Milloin yksikköhinnat eivät perustu keskimääräisiin markkamääriin, valtionosuudet lasketaan vuodelle 1995 määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja keskimääräisiä markkamääriä ja yksikköhintoja laskettaessa otetaan huomioon yksikköhintojen korotusten perusteena käytettävien vuokrien ja vuokra-arvon pääomakorvausten sekä ammatillisten erityisoppilaitosten lainojen hoitomenojen kokonaismäärissä vuoden 1995 keskimääräisten markkamäärien vahvistamisen jälkeen tapahtuneet muutokset.

Edellä 1 ja 2 momentin sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti kunnalle lasketusta valtionosuudesta vähennetään 262 markkaa kunnan asukasta kohden.

6  §
Kunnan asukasmäärä

Edellä 3 ja 4 §:ssä sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuina asukasmäärinä käytetään väestötietojärjestelmässä olevia kuntien asukasmääriä vuodenvaihteessa 1994/1995.

7  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin keskimääräisten markkamäärien ja yksikköhintojen vahvistamiseksi vuodelle 1996.

HE 110/95
HaVM 8/95
EV 133/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.