1433/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta metsänparannustöiden osalta

Maa- ja metsätalousministeriön esittelystä määrätään 22 päivänä joulukuuta 1994 maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/94) nojalla:

1  §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan pantaessa täytäntöön ohjelmaa, joka koskee rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään ja Euroopan investointipankin toiminnan sekä muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2081/93, 1 artiklan 5 b kohdassa säädetyn tavoitteen 5 b toteuttamista. Lisäksi tätä päätöstä sovelletaan pantaessa täytäntöön ohjelmaa, joka koskee Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen sisältyvään liittymisasiakirjaan, jäljempänä liittymissopimus, liittyvän pöytäkirjan N:o 6 1 artiklassa sovitun tavoitteen 6 toteuttamista.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuihin ohjelmiin sikäli, kuin ohjelmat koskevat metsänparannuslain (140/87) mukaisia metsänparannustöitä ja sikäli, kuin niiden täytäntöönpano kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle eikä asiasta ole säädetty 1 momentissa tarkoitetussa tai sen nojalla annetuissa Euroopan yhteisön (EY) säädöksissä, maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa laissa (1303/94), jäljempänä rakennepolitiikkalaki, maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa asetuksessa (1259/95), tai sovittu 1 momentissa tarkoitetuissa ohjelmissa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja metsänparannustöitä ovat myös metsänparannustöiden suunnittelu ja työnjohto.

Tämän päätöksen nojalla voidaan myöntää tukea vain valtion vuotuisessa talousarviossa osoitettujen määrärahojen tai myöntövaltuuden rajoissa.

2  §
Ohjelmat

Ohjelmalla tarkoitetaan tässä päätöksessä Euroopan yhteisöjen komission, jäljempänä komissio, 1 §:n 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen 1 artiklan 5b kohdassa ja liittymissopimuksen pöytäkirjan N:o 6 1 artiklassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi laatimaa Suomea koskevaa yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa.

Maakunnan kehittämissuunnitelmalla tarkoitetaan 1 momentissa tarkoitetun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan mukaisen seurantakomitean kullekin alueelle hyväksymää tarkennettua kehittämissuunnitelmaa.

3  §
Ohjelman toteuttamisen aloittaminen

Ohjelman toteuttaminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla voidaan aloittaa sen jälkeen, kun komissio on tehnyt päätöksen ohjelman hyväksymisestä ja päätös on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4  §
Ohjelman toteuttaminen tukea myönnettäessä

Tukea ei saa myöntää vastoin 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelman päämääriä ja toimintalinjoja tai siten, että ohjelmassa kyseiseen toimintalinjaan ohjattavaksi sovittu EY:n tukiosuus ylittyy ohjelmakaudella. Tukea myönnettäessä on otettava huomioonmyös ohjelman seurantakomitean sopimat tai komission ohjelmaan hyväksymät muutokset

Tukea myönnettäessä on 1 momentissa tarkoitettujen ohjelmien lisäksi otettava huomioon ohjelman vuotuista täytäntöönpanoa varten laaditut maakunnan kehittämissuunnitelmat siltä osin, kuin seurantakomitea on hyväksynyt ne, sekä maakunnallisissa yhteistyöryhmissä ja yritystukityöryhmässä sovitut periaatteet sen mukaan, kuin ohjelmassa on edellytetty.

Tuen hakija voi saada ohjelman, maakunnan kehittämissuunnitelman ja tiedon ohjelmaan tehdyistä muutoksista maaseutuelinkeinopiiristä tai maakunnan liitosta.

5  §
Tuen saajat

Tuen saajan tulee olla luonnollinen henkilö, useampi luonnollinen henkilö yhdessä tai oikeushenkilö.

6  §
Tuen enimmäismäärä

Tukea myönnettäessä on noudatettava, mitä tuen prosentuaalisista ja määrällisistä enimmäismääristä on ohjelmassa sovittu.

7  §
EY:n ja Suomen valtion rahoitusosuuksien erilläänpito

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kirjanpidossa ja varojen tilityksissä pidetään EY:n Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahaston ohjelmaperusteinen rahoitusosuus ja vastaava Suomen valtion rahoitusosuus erillään.

8  §
Tuen takaisinperiminen

Metsänparannustöiden osalta tuen takaisinperimiseen sovelletaan rakennepolitiikkalain 41 §:ää, ei kuitenkaan 41 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohtia. Niiden sijasta noudatetaan metsänparannuslain 36―39 §:ää (1278/92).

9  §
Muut määräykset

Muilta osin tuen osalta noudatetaan, mitä metsänparannuslaissa ja -asetuksessa (437/87) metsänparannusvaroista säädetään.

10  §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1995.

Tukea saa vuonna 1995 myöntää sellaisille hankkeille, jotka on aloitettu 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Miika Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.