1407/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Asetus Siemenperunakeskuksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään Siemenperunakeskuksesta 8 päivänäjoulukuuta 1995 annetun lain (1406/95) §:n nojalla:

1  §
Tehtävät

Siemenperunakeskuksesta annetun lain (1406/95) 2 §:ssä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi Siemenperunakeskuksen tulee:

1) huolehtia Suomessa yleisesti viljeltävien perunalajikkeiden terveen siemenaineiston ylläpidosta tuottamalla tällaisten lajikkeiden perussiemenluokan perunaa edeltävää siemenperunaa; sekä

2) tuottaa ylläpitämiensä lajikkeiden perussiementä ja sertifioitua siementä sekä markkinoida näin tuottamaansa siemenperunaa Suomessa ja muissa maissa.

Siemenperunakeskuksen tulee myös:

1) tuottaa ja markkinoida Siemenperunakeskuksen tuotantoalueen perunanviljelijöille siemenperunaa, jota nämä Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (356/95) mukaan ovat velvolliset käyttämään;

2) tutkia ja erityisesti Suomen oloihin kehittää korkealaatuisen siemenperunan tuotantotekniikkaa; sekä

3) omalta osaltaan edistää siemenperunan markkinointia muihin maihin.

2  §
Valtuudet eräisiin oikeustoimiin

Siemenperunakeskuksella on tehtäviensä hoitamiseksi oikeus:

1) tehdä perunalajikkeiden ylläpito-, tuotanto- markkinointi- ja edustussopimuksia kotimaisten ja ulkomaisten perunanjalostajien sekä muiden asiakkaidensa kanssa; sekä

2) myydä ja ostaa vaihto-omaisuutta, kalustoa ja immateriaalioikeuksia.

3  §
Organisaatio

Siemenperunakeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Siemenperunakeskuksen päällikkönä on johtaja.

Siemenperunakeskuksen muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

4  §
Asioiden ratkaiseminen

Siemenperunakeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, johtaja tai muu laitoksen henkilöstöön kuuluva, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

5  §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa tavoitteet Siemenperunakeskuksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista ottaen huomioon maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta valtion talousarvion rajoissa;

3) päättää Siemenperunakeskuksen talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja hyväksyä laitoksen tilinpäätös;

4) ohjata ja valvoa Siemenperunakeskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista; sekä

5) käsitellä muita Siemenperunakeskuksen kannalta merkittäviä asioita.

6  §
Johtokunta

Valtioneuvosto asettaa Siemenperunakeskuksen johtokunnan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunnassa on puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä, joista yksi on laitoksen henkilöstön keskuudestaan valitsema. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

7  §
Asioiden käsitteleminen johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta määrää itse tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

8  §
Neuvottelukunnat

Johtokunta voi kutsua laitokselle neuvottelukuntia, joiden toimikausi on enintään kolme vuotta.

9  §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää Siemenperunakeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

10  §
Johtajan kelpoisuusvaatimukset

Johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys Siemenperunakeskuksen toimialaan, yritystalouteen ja johtamistehtäviin.

11  §
Virkojen täyttäminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12  §
Virkavapaus

Johtajalle myöntää virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille sekä virkavapautta vastaavasta vapautuksesta työsopimussuhteiselle henkilöstölle määrätään työjärjestyksessä.

13  §
Johtajan sijainen

Johtajan olleessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä sijainen.

14  §
Toiminimi

Siemenperunakeskukselle voidaan ottaa toiminimi, josta on sovittava maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

15  §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset Siemenperunakeskuksen organisaatiosta, sisäisestä työnjaosta ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

16  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan korkealaatuisen siemenaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu asetus (1313/88).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.