1403/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Asetus arava-asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/93) 8 §:n 1 momentti, 19 §:n 2 momentti, 33 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 momentti ja 50 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 19 §:n 2 momentti ja 33 §:n 1 momentti 13 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (47/95) sekä

lisätään asetukseen uusi 38a § seuraavasti:

8  §
Maanvuokrasopimus

Jos aravalainan kohde sijaitsee vuokramaalla, maanvuokraoikeus on voitava maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle henkilölle. Vuokratalolaina, vuokratalon hankintalaina ja pitkäaikainen vuokra-asumisen perusparannuslaina voidaan myöntää vain, jos vuokrasopimuksessa on kielletty sopimuksen irtisanominen laina-aikana.


19  §
Aravalainan viitekorko

Valtiokonttori vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun korkokannan prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella vuosittain heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta seuraavaksi maaliskuun 1 päivästä alkavaksi vuosimaksukaudeksi.

33  §
Vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus

Vuosimaksuina perittävän vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on 4 prosenttia lainan määrästä. Asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten myönnetyn lainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on kuitenkin 4,2 prosenttia lainan määrästä.


37  §
Vuokra-aravalainan korko vuosimaksu- järjestelmässä

Vuokratalolainasta, vuokratalon hankintalainasta, vuokra-asuntolainasta ja vuokra-asunnon hankintalainasta peritään vuosimaksujärjestelmässä kunkin maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään korkoa, jonka suuruus vastaa toistaiseksi 35 §:n 2 momentissa säädettyä vuosimaksun vuotuista tarkistusta lisättynä 3,1 prosenttiyksiköllä. Asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten myönnetyn aravalainan koron suuruus vastaa kuitenkin toistaiseksi vuosimaksun tarkistusta lisättynä 3,5 prosenttiyksiköllä.


38a  §
Vuokra-aravalainan enimmäiskorko

Siitä poiketen, mitä edellä 37 ja 38 §:ssä on säädetty korosta, vuokra-aravalainasta saadaan kuitenkin periä enintään kunkin lainan vuosimaksun suuruista korkoa.

50  §
Viivästyskorko

Jos vuosimaksun erän taikka lainan koron tai lyhennyksen maksaminen viivästyy, viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Tämän asetuksen 33 §:n 1 momenttia, 37 §:n 1 momenttia ja 38a §:ää sovelletaan 1 päivänä joulukuuta 1995 ja sen jälkeen myönnettäviin vuokra-aravalainoihin. Aravalain (1189/93) nojalla ennen joulukuun 1 päivää 1995 myönnettyihin vuokra-aravalainoihin sekä asuntotuotantolain (247/66) nojalla vuonna 1990 tai myöhemmin myönnettyihin lainoihin sovelletaan tällä asetuksella muutettuja vuosimaksua ja korkoa koskevia säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa kuitenkin siten, että lainoista 1 päivästä syyskuuta 1995 lähtien perittävä korko on enintään kunkin lainan vuosimaksun suuruinen.

Vuosimaksun erään, lainan korkoon tai lyhennykseen, joka oli viivästyneenä tämän asetuksen tullessa voimaan, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita viivästyskorkoa koskevia säännöksiä. Tämän asetuksen 50 §:n 1 momenttia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aikaisemmat säännökset.

Valtiokonttori vahvistaa ensimmäisen kerran aravalainan viitekoron 19 §:n 2 momentista poiketen olemaan voimassa 1 päivästätammikuuta 1996 28 päivään helmikuuta 1997.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.