1346/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin, 5 §:n 4 momentin, 6 §:n ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin näistä on 5 §:n 4 momentti muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetulla lailla (424/94), päättänyt:

1  §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on määrätä, mitä eläintauteja on eläintautilain (55/80) 3 §:n nojalla pidettävä helposti leviävinä, vaarallisina tai valvottavina eläintauteina (vastustettavat eläintaudit), ja miten vastustettavista ja muista eläintaudeista on ilmoitettava.

Lisäksi eläintautien ilmoittamisessa on noudatettava, mitä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto (osasto) erikseen määrää yksittäisiä tauteja koskevissa päätöksissä ja yleiskirjeissä.

2  §
Vastustettavat eläintaudit

Eläintautiasetuksen (601/80) 1 §:ssä tarkoitettuina helposti leviävinä eläintauteina pidetään liitteessä 1 lueteltuja eläintauteja.

Eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina vaarallisina eläintauteina pidetään liitteessä 2 lueteltuja eläintauteja.

Eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina valvottavina eläintauteina pidetään liitteessä 3 ja 4 lueteltuja eläintauteja.

3  §
Tarttuvat eläintaudit

Tarttuvilla eläintaudeilla tarkoitetaan vastustettavia eläintauteja ja liitteissä 5 ja 6 lueteltuja eläintauteja.

4  §
Helposti leviävistä ja vaarallisista taudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta osaston eläinlääkärille.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan helposti leviävää tai vaarallista eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, osaston eläinlääkärille.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi osaston eläinlääkärille.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä välittömästi myös muulloin kuin virka-aikana.

5  §
Valvottavista eläintaudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 3 tai 4 tarkoitettua valvottavaa eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta osaston eläinlääkärille.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 3 tai 4 tarkoitettua valvottavaa eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, osaston eläinlääkärille.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen liitteessä 3 tarkoitetusta valvottavasta eläintaudista, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi osaston eläinlääkärille. Liitteessä 4 tarkoitetut valvottavat eläintaudit läänineläinlääkärin on ilmoitettava osastolle 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa kuukausiyhteenvedossa.

6  §
Muista tarttuvista taudeista ilmoittaminen

Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 5 tarkoitettua eläintautia, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnaneläinlääkärille tai, jollei hän tavoita kunnaneläinlääkäriä, läänineläinlääkärille. Jos hän ei tavoita läänineläinlääkäriäkään, hänen on ilmoitettava asiasta osaston eläinlääkärille.

Jos kunnaneläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimen sairastavan liitteessä 5 tarkoitettua eläintautia taikka vastaanottaa toiselta eläinlääkäriltä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille tai, jollei hän tavoita läänineläinlääkäriä, osaston eläinlääkärille.

Jos läänineläinlääkäri vastaanottaa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi osaston eläinlääkärille.

Liitteessä 6 tarkoitetuista tarttuvista eläintaudeista on ilmoitettava 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa kuukausi-ilmoituksessa.

7  §
Ilmoitukset muista kuin tarttuvista eläintaudeista

Kaikkien eläinlääkärien on ilmoitettava osaston erikseen antaman ohjeen mukaisesti muista kuin tarttuvista eläintaudeista 8 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa kuukausi-ilmoituksessa.

8  §
Kuukausi-ilmoitus ja kuukausiyhteenveto

Kaikkien eläinlääkärien on tehtävä kuukausittain läänineläinlääkärille ilmoitus (kuukausi-ilmoitus) kaikista toteamistaan liitteessä 6 tarkoitettujen eläintautien tapauksista sekä muista kuin tarttuvista eläintaudeista osaston erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus on toimitettava läänineläinlääkärille ennen seuraavan kuukauden 5 arkipäivää.

Kunnaneläinlääkärin on lisäksi sisällytettävä 1 momentissa tarkoitettuun kuukausi-ilmoitukseen kaikki toimialueensa vastustettavien eläintautien tapaukset sekä liitteessä 5 tarkoitettujen eläintautien tapaukset.

Läänineläinlääkärin on toimitettava yhteenveto (kuukausiyhteenveto) eläinlääkärien ilmoituksista osastolle ennen seuraavan kuukauden 9 arkipäivää.

9  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan

1) vastustettavista eläintaudeista 3 päivänä toukokuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös (426/93),

2) eläinten taudeista ilmoittamisesta 15 päivänä elokuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 177,

3) eläinten kuljetuksen ja luovuttamisen rajoittamisesta eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi Vaasan läänin Soinin, Lehtimäen, Alajärven, Lapuan, Ylistaron, Isokyrön, Vähäkyrön ja Maksamaan sekä niiden pohjoispuolelle jäävien Vaasan läänin kuntien alueella 14 päivänä maaliskuuta 1986 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös Dn:o 933/51―85,

4) lihakarjarotuisen nautaeläimen käsittelemisestä matolääkkeellä 6 päivänä elokuuta 1986 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös (617/86),

5) mehiläisten varroatoosista 20 päivänä maaliskuuta 1991 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös Dn:o 228/512―91,

6) turkiseläinten tarttuvasta kettusyyhystä 10 päivänä toukokuuta 1979 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 175,

7) salmonellan aiheuttaman tarttuvan keskenvarsomisen vastustamisesta 29 päivänä elokuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 181,

8) mehiläisten varroatoosista 10 päivänä syyskuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 182,

9) lammassyyhystä 15 päivänä lokakuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 189,

10) hevossyyhystä 15 päivänä lokakuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 191,

11) valkovatsurista 15 päivänä lokakuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 192,

12) pitoeläimeksi myytävän nautaeläimen tutkimisesta utaretulehduksen varalta ja utarevikaisen nautaeläimen myynnistä 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 194,

13) turkiseläinten penikkataudista 14 päivänä lokakuuta 1985 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 206, ja

14) nautaeläinten utaretulehduksesta 15 päivänä elokuuta 1980 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston ohjekirje Dn:o 757/130―80.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Liite 1

Helposti leviävät eläintaudit

1) suu- ja sorkkatauti

2) vesikuläärinen stomatiitti

3) sikojen vesikulääritauti (SVD)

4) karjarutto

5) pienten märehtijäin rutto (PPR)

6) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)

7) Lumpy skin -tauti

8) Rift Valley -kuume

9) blue tongue

10) lammas- ja vuohirokko

11) afrikkalainen hevosrutto

12) afrikkalainen sikarutto

13) sikarutto

14) lintuinfluenssa (linturutto)

15) Newcastlen tauti

16) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

17) hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus (WEE, EEE, VEE)

18) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS)

19) tarttuva kalojen vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

20) tarttuva lohen anemia (ISA)

Liite 2

Vaaralliset eläintaudit

1) Aujeszkyn tauti (pseudorabies)

2) BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

5) luomistauti (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br. suis)

6) nautatuberkuloosi

7) pernarutto (anthrax)

8) raivotauti (rabies)

9) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

10) räkätauti (malleus)

11) scrapie

12) Teschenin tauti

13) kalojen EHN-tauti (epizootic haematopoietic necrosis)

14) kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

Liite 3

Välittömästi osastolle ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) ekinokokkoosi

2) IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

3) nautaeläinten tarttuva leukoosi

4) hevosen näivetystauti (equine infectious anemia)

5) maedi-visna

6) CAEV (caprine arthritis/encephalitis-virus)

7) TRT/SHS (turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome)

8) lohikalojen paisetauti (Aeromonas salmonicida) elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (250/94, muut. 276/94) 3 §:ssä tarkoitetuilla suojatuilla vesistöalueilla

9) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

10) kalojen Gyrodactylus salaris -tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

11) kalojen Piscirickettsia salmonis -tartunta

Liite 4

Kuukausittain osastolle ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) salmonellatartunnat naudoilla, sioilla ja siipikarjalla

2) sikojen trikinoosi

3) porsasyskä sikalassa, joka kuuluu koeryhmiä koeasemille lähettävien sikaloiden terveysvalvontaohjelmaan

4) aivastustauti, kuten edellä kohdassa 3

5) dysenteria, kuten edellä kohdassa 3

6) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta, kuten edellä kohdassa 3

7) Clostridium perfringens -tyyppi C -tartunta, kuten edellä kohdassa 3

8) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis), kuten edellä kohdassa 3

9) Mycoplasma gallisepticum -tartunta

10) Mycoplasma meleagridis -tartunta

11) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

12) mehiläisten esikotelomätä

Liite 5

Välittömästi ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) leptospiroosi

2) Q-kuume

3) muut tarttuvat eläintaudit kaikilla eläinlajeilla, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

4) Trichomonas-tartunta

5) Campylobacter fetus -tartunta

6) Parafilaria bovicola -tartunta

Sikojen taudit

7) PED (porcine epidemic diarrhea)

8) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

9) sikainfluenssa

10) VWD (vomiting and wasting disease)

Hevosten taudit

11) CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

12) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

13) piroplasmoosi

14) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S. abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

15) entsoottinen abortti (Chlamydia psittaci)

16) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

17) pulmonaari adenomatoosi

18) tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Siipikarjan taudit

19) IB (avian infectious bronchitis)

20) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

21) psittakoosi (Chlamydia psittaci)

Liite 6

Kuukausittain ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta

2) botulismi

3) distomatoosi (Fasciola hepatica)

4) kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 5 tarkoitetut tapaukset

5) klamydioosi/psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 15 ja 21 tarkoitetut tapaukset

6) kokkidioosi

7) leishmaniaasi

8) lintutuberkuloosi

9) listerioosi

10) paratuberkuloosi

11) pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

12) pälvisilsa

13) salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 14 tarkoitetut tapaukset

14) systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja Cysticercus bovis)

15) toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

16) trikinoosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 2 tarkoitetut tapaukset

17) tularemia

18) Yersinia enterocolitica -tartunta

19) Yersinia pseudotuberculosis -tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

Nautojen taudit

20) aktinomykoosi

21) BVD/MD (bovine virus diarrhea/mucosal disease)

22) keuhkomato

23) kinokuume

24) laidunkuume

25) paravaccinia (pseudocowpox)

26) punatauti

27) virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

28) porsasyskä, muut kuin liitteen 4 kohdassa 3 tarkoitetut tapaukset

29) aivastustauti, muut kuin liitteen 4 kohdassa 4 tarkoitetut tapaukset

30) dysenteria, muut kuin liitteen 4 kohdassa 5 tarkoitetut tapaukset

31) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta, muut kuin liitteen 4 kohdassa 6 tarkoitetut tapaukset

32) Clostridium perfringens -tyyppi C -tartunta, muut kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitetut tapaukset

33) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis), muut kuin liitteen 4 kohdassa 8 tarkoitetut tapaukset

34) sikaruusu

35) ödeematauti

Hevosten taudit

36) hevosinfluenssa

37) pääntauti

38) rinopneumoniitti (virusabortti)

39) virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit

40) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)

41) Orf (contagious pustular dermatitis)

42) sorkkamätä

Siipikarjan taudit

43) AE (avian encephalomyelitis)

44) Gumborotauti

45) kanakolera

46) leukoosi

47) Marekin tauti

48) sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit

49) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

50) minkkien virusripuli

51) penikkatauti

52) plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

53) akariaasi (Acarapis woodi)

54) nosematoosi (Nosema apis)

55) toukkamätä

56) varroatoosi (Varroa jacobsoni)

Kalojen ja rapujen taudit

57) lohikalojen paisetauti, muut kuin liitteen 3 kohdassa 8 tarkoitetut tapaukset

58) Gyrodactylus salaris -tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 10 tarkoitetut tapaukset

59) kalojen Yersinia ruckeri -tartunta

60) lohikalojen tarttuva ihotulehdus (ASA, Aeromonas salmonicida var. achromogenes)

61) lohikalojen epätyypillinen paisetauti (ASS, atyyppinen A. salmonicida)

62) rapurutto

Lemmikkieläinten taudit

63) kissarutto

64) koiran kettusyyhy

65) koiran penikkatauti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.