1314/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Asetus sähköisen viestinnän varautumisesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lääninhallituslain (1233/87) 8 §:n ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun valmiuslain (1080/91) 40 §:n ja 45 §:n nojalla seuraavaa:

Sähköisen viestinnän valmiusryhmät
1  §

Sähköisen viestinnän poikkeusoloihin varautumista varten toimii lääninhallituksen alaisena sähköisen viestinnän valmiusryhmä (jäljempänä valmiusryhmä). Valmiusryhmä toimii lääninhallituksen asiantuntijaelimenä poikkeusoloissa tapahtuvan sähköisen viestinnän teknisiä järjestelyjä koskevissa asioissa.

2  §

Lääninhallitus kutsuu valmiusryhmän puheenjohtajan ja enintään kuusi muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä enintään kaksi sivutoimista sihteeriä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lääninhallitus nimeää varapuheenjohtajan varsinaisista jäsenistä.

Jäsenten tulee edustaa läänin alueella sähköistä viestintää ja tietojenkäsittelyä harjoittavia yhteisöjä, puolustusvoimia ja lääninhallitusta. Jäsenillä tulee olla tarvittava viestintä- ja tietotekniikan, poikkeusoloihin varautumisen sekä maanpuolustusjärjestelyjen asiantuntemus.

3  §

Valmiusryhmän tehtävänä on:

1) kehittää valvonnan ja ohjeistuksen avulla sähköistä viestintää harjoittavien yhteisöjen varautumista alueellaan;

2) kehittää alueellaan yhteistoimintaa viestintä- ja tietojärjestelmien kriisivalmiudesta vastaavien organisaatioiden välillä;

3) tehdä esityksiä ja aloitteita alueensa sähköisen viestinnän teknisestä varautumisesta;

4) antaa pyydettäessä lausuntoja sähköisen viestinnän harjoittajille niiden valmiussuunnitelmista, erityisesti suunnitelmien teknisiltä osilta;

5) valmistella läänin alueelle poikkeusoloissa perustettavan sähköisen viestinnän hallinto-organisaation toimintaa;

6) esittää lääninhallitukselle kunkin lokakuun loppuun mennessä toimintasuunnitelmansa seuraavaksi kalenterivuodeksi;

7) antaa lääninhallitukselle ja liikenneministeriölle vuosittain raportti edellisen vuoden toiminnastaan sekä sähköisen viestinnän varautumisen tilasta alueellaan;

8) ylläpitää ja kehittää teleliikenteen etuoikeusluokitusta alueellaan liikenneministeriön antamien ohjeiden mukaisesti, sekä

9) suorittaa muut toimialaansa kuuluvat liikenneministeriön tai lääninhallituksen määräämät tehtävät.

4  §

Asioiden valmistelua varten valmiusryhmä voi asettaa jaostoja, joihin voidaan kutsua valmiusryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Erinäisiä säännöksiä
5  §

Valmiusryhmän työssä käytettävät poikkeusoloihin varautumiseen liittyvät suunnitelmat ja muut varautumiseen liittyvät asiakirjat sekä liikesalaisuudet ja niihin rinnastettavat tiedot on pidettävä salassa siten kuin niistä erikseen säädetään.

6  §

Valmiusryhmistä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

7  §

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta antaa liikenneministeriö.

8  §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1995. Asetuksella kumotaan sähköisen viestinnän varautumisesta 8 päivänä marraskuuta 1991 annettu asetus (1339/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen täytäntöönpanoa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.