1290/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 2 päivänä joulukuuta 1955 annetun eläkesäätiölain (469/55) 34 a §:n, sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetussa laissa (398/61), nojalla päättänyt:

1  §

Eläketurvakeskukselle siirretään tarkastuksien suorittaminen työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavissa eläkesäätiöissä työntekijäin eläkelaissa tarkoitettujen eläkkeiden ja muiden etuuksien osalta.

Eläketurvakeskuksen on erityisesti valvottava, että vakuutettuja ja eläkkeensaajia koskevat työsuhdetiedot ja muut eläketurvan perusteena olevat tiedot rekisteröidään oikein, eläkepäätökset tehdään lainmukaisesti ja niihin liittyvä maksu- ja ilmoitusliikenne hoidetaan ohjeiden mukaisesti.

Eläketurvakeskuksen on lisäksi huolehdittava muista edellä tarkoitettuihin valvontatehtäviin rinnastettavista tehtävistä.

2  §

Eläkesäätiölain 25 §:ssä sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettaviksi määrätyt kertomukset liitteineen on 1 §:ssä tarkoitetun eläkesäätiön toimitettava eläketurvakeskukselle.

Eläkesäätiön on eläketurvakeskuksen määräämässä kohtuullisessa ajassa annettava sille toiminnastaan muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen eläketurvakeskuksen harjoittaman valvonnan suorittamista varten.

3  §

Kun 1 §:ssä tarkoitettu eläkesäätiö tekee sosiaali- ja terveysministeriölle sääntöjen vahvistusta koskevan hakemuksen, ministeriön on hankittava eläketurvakeskuksen lausunto siitä, ovatko säännöt lakisääteisen eläketurvan osalta työntekijäin eläkelain mukaiset.

4  §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle ne esitykset, joihin eläkesäätiöiden valvonnassa ilmenneet seikat antavat aihetta.

5  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien   siirtämisestä eläketurvakeskukselle 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu valtioneuvostonpäätös (1667/92) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.