1287/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Laki oikeusrekisterikeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Asema ja tehtävät

Oikeusministeriön alaisena on oikeusrekisterikeskus.

Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on huolehtia niistä sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saamisiin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä oikeusrekisterien ylläpitotehtävistä, jotka säädetään sen tehtäviksi muussa laissa tai asetuksessa taikka määrätään sen nojalla annetussa päätöksessä.

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa ylläpitämiensä rekistereiden tietoja muille viranomaisille, yksityisille henkilöille ja yhteisöille.

2 §
Muutoksenhaku

Oikeusrekisterikeskuksen päätökseen saa, jollei erikseen toisin säädetä, hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

3 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Mitä tässä laissa tarkoitetuista, tämän lain voimaan tullessa oikeusministeriölle kuuluvista tehtävistä, jotka oikeusministeriöstä annetun asetuksen (457/95) sekä sen nojalla annetun oikeusministeriön työjärjestyksen ja oikeusministeriön oikeushallinto-osaston työjärjestyksen mukaan kuuluvat oikeusministeriön oikeushallinto-osastolle, muualla säädetään tai määrätään, koskee tämän lain voimaan tultua oikeusrekisterikeskusta.

HE 109/95
LaVM 9/95
EV 69/95

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.