1276/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt:

1  §

Valtion vuoden 1995 toisen lisätalousarvion momentilla 30.36.46 (Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen) osoitetusta siirtomäärärahasta voidaan myöntää kertaluontoista tukea kalanviljelyelinkeinolle arvonlisäverolain muutoksen aiheuttamien lisäkustannusten korvaamiseksi Euroopan Unionin jäsenyydestä johtuvana siirtymäkautena sen mukaan, kuin tässä päätöksessä määrätään.

2  §

Tukea voidaan myöntää vesilain (264/61) tai vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen (283/62) mukaisesti kalanviljelyä harjoittaville yrityksille.

Tuen myöntäminen edellyttää, että yrityksellä oli varastossaan sen kasvattamia eläviä kirjolohia tai muita eläviä lohikaloja 1 päivänä tammikuuta 1995.

3  §

Tuki lasketaan varastossa olleiden kalanviljelytuotteiden määrän perusteella. Tukena voidaan maksaa enintään 4 mk/kg elävistä kirjolohista, sekä 10 mk/kg muista elävistä lohikaloista.

Jos haettavien tukien yhteismäärä ylittää talousarviossa tuen myöntämiseksi varatun määrärahan, tuen määrää vähennetään jokaiselta tuen saajalta samassa suhteessa.

4  §

Tässä päätöksessä tarkoitettu tuki myönnetään viranomaiselle tehtävästä hakemuksesta.

Tukea haetaan sen maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualueelta, jonka toimialueella tuen hakijan toimipaikka sijaitsee. Jos tuen hakijan toimipaikka sijaitsee Ahvenanmaan maakunnassa, tukea haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

Tuen myöntää ja maksaa maaseutuelinkeinopiiri, Ahvenanmaan maakunnassa toimivien yritysten osalta kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

5  §

Hakemus tulee toimittaa tuen myöntävälle viranomaiselle viimeistään 11 päivänä joulukuuta 1995.

Hakemuksesta tulee ilmetä yrityksen varastossa tammikuun 1 päivänä 1995 olleet kalan määrät elävinä kirjolohina ja muina elävinä lohikaloina.

Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös valvontaviranomaiselle toimitetusta vuosiraportista koskien kalan määriä tammikuun 1 päivänä 1995. Jos vuosiraportista ei ilmene kalan määriä tai jos valvontaviranomainen ei ole edellyttänyt vuosiraportin tekemistä, hakijan on liitettävä hakemukseen muu luotettava selvitys kalan määristä.

Tuen myöntävä viranomainen voi tarvittaessa pyytää hakijalta lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi.

6  §

Tuki myönnetään ehdoin, että se voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain, jos tuen maksamisen jälkeen havaitaan, että hakija on ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tietoja.   Päätöksen tuen takaisin perimisestä tekee tuen myöntänyt viranomainen.

7  §

Takaisin maksettavalle tuelle on maksettava vuotuinen korko, joka vastaa Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä neljällä prosentilla. Jollei takaisin maksettavaa korvausta makseta takaisin viimeistään eräpäivänä, on sille maksettava korkolain (633/82) 4 §:n 3 momentin mukaista viivästyskorkoa.

8  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.