1266/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (781/93) 1 §, 3 §:n 2 kohta, 11 §:n 1 momentin johdantokappale, 12 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 kohta ja lakiin uusi 10 a § seuraavasti:

1  §
Soveltamisala

Asevelvollisuuslain (452/50) tai siviilipalveluslain (1723/91) nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle maksetaan sotilasavustus sekä asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena asumisavustus ja opintolainojen korot siten kuin jäljempänä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan myös naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/95) perusteella asepalveluksessa olevaan naiseen. Tässä laissa asevelvollisella tarkoitetaan myös vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevaa naista.

3  §
Sotilasavustus

Sotilasavustuksena maksetaan:


2) asevelvolliselle itselleen erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin kohtuullisiin menoihin;

3) asevelvolliselle itselleen 10 a §:ssä tarkoitettujen opintolainojen korot.

10 a  §
Opintolainojen korot

Asevelvolliselle maksetaan sotilasavustuksena korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) ja opintotukilain (65/94) mukaisten opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana tai sellaisen kalenterikuukauden aikana, jolloin lainan saajan palvelus päättyy edellyttäen, että korkoja ei lisätä lainapääomaan opintotukilain 34 §:n nojalla.

11  §
Huomioon otettavat tulot ja varat

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen 4 §:ssä tarkoitettujen perheenjäsentensä palvelusaikana käytettävissä olevat tosiasialliset tulot. Myönnettäessä avustusta 10 a §:n nojalla ei näiden perheenjäsenten tuloja oteta huomioon. Tuloina ei oteta huomioon:


12  §
Avustuksen määrääminen

Sotilasavustuksena maksetaan 8―10  ja 10  a §:ssä tarkoitettujen menojen sekä 11 §:ssä tarkoitettujen tulojen välinen erotus,jollei käytettävissä olevasta varallisuudesta muuta johdu.


14  §
Maksamisaika

Jos sotilasavustusta ei makseta palveluksen alkamisajankohdasta tai muusta syystä johtuen koko kuukaudelta, avustuksena maksetaan 1/30 avustuksen kuukausimäärästä jokaiselta avustukseen oikeuttavalta päivältä. Avustuksen kuukausimäärään ei kuitenkaan lueta 10 §:n perusteella myönnettäviä kerta-avustuksia eikä 10 a §:n perusteella korvattavia opintolainojen korkoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 105/95
StVM 12/95
EV 65/95

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.