1259/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Asetus maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1303/94) nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annettua lakia (1303/94), jäljempänä rakennepolitiikkalaki, täytäntöönpantaessa on noudatettava, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 luku

Maatilatalouden tukien hakeminen, myöntäminen, maksaminen ja valvonta

2 §
Maatilan kehittämissuunnitelma

Maatilan kehittämissuunnitelma on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella kehitettävän maatilan talouskeskus sijaitsee.

Kehittämissuunnitelman hyväksymisestä päättää maaseutuelinkeinopiiri.

3 §
Maatilojen investointituki

Rakennepolitiikkalain 4, 6 ja 7 §:ssä tarkoitettua investointitukea koskeva hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella investoinnin kohteena olevan maatilan talouskeskus sijaitsee.

Tukihakemuksesta, joka koskee valtionlainaa tai korkotukea, on ennen hakemuksen toimittamista maaseutuelinkeinopiirille hankittava luottolaitoksen lausunto. Tukihakemuksessa tarkoitettua lainaa ei saa myöntää ennen kuin maaseutuelinkeinopiiri on antanut päätöksen hakemukseen.

Investointituen myöntää maaseutuelinkeinopiiri. Se myös maksaa tuen, joka myönnetään avustuksena.

Korkotuen maksaa luottolaitoksen hakemuksesta maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Maa- ja metsätalousministeriö päättää maatilatalouden kehittämisrahaston varojen osoittamisesta luottolaitosten käyttöön ja tarvittavista velkakirjajärjestelyistä.

4 §
Nuorten viljelijöiden käynnistystuki

Rakennepolitiikkalain 5 §:ssä tarkoitettua nuorten viljelijöiden käynnistystukea koskeva hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella sijaitsevalla maatilalla tilanpito aloitetaan.

Käynnistystuen myöntää maaseutuelinkeinopiiri. Se myös maksaa avustuksena myönnettävän käynnistystuen.

Mitä 3 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään, koskee myös nuorten viljelijöiden käynnistystukea.

5 §
Kirjanpitoavustus

Rakennepolitiikkalain 9 §:ssä tarkoitettua kirjanpitoavustusta koskeva avustushakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella sijaitsevan maatilan tai yrityksen kirjanpidon aloittamista varten avustusta haetaan.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa avustuksen.

6 §
Yhteenliittymän käynnistysavustus

Rakennepolitiikkalain 10 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän käynnistysavustusta koskeva hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella pääosa yhteenliittymän maatiloista sijaitsee.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa avustuksen.

7 §
Neuvontapalvelujen tuki

Rakennepolitiikkalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua avustusta koskeva hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella neuvontapalveluja tarjoavan yhdistyksen, yhtiön tai osuuskunnan kotipaikka on tai jonka toimialueella 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun tuen hakijan maatilan talouskeskus sijaitsee.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa avustuksen.

8 §
Tuki pysyvän luonnonhaitan korvaamiseksi

Rakennepolitiikkalain 13 §:ssä tarkoitettuun pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen hakemiseen ja tukea koskevaan valvontaan sovelletaan, mitä tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 ja sen nojalla annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3887/92 säädetään.

Pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekee sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

Maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on huolehtia pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen saamiselle asetettujen edellytysten täyttymisen valvonnasta.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus maksaa pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen.

9 §
Maatalouden ympäristötuki

Rakennepolitiikkalain 14 §:ssä tarkoitetun maatalouden ympäristötuen perustuen myöntämistä koskevan päätöksen tekee sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee, ja maatalouden ympäristötuen erityistuen myöntämistä koskevan päätöksen tekee se maaseutuelinkeinopiiri, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus maksaa maatalouden ympäristötuen perustuen ja erityistuen.

10 §
Maatalouden ympäristötuen erityistuen suunnitelmiin perustuvat sopimukset

Maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevan sopimuksen on perustuttava suunnitelmaan erikseen valtioneuvoston päätöksellä määrättävissä tapauksissa. Ennen suunnitelmaan perustuvan sopimuksen tekemistä maaseutuelinkeinopiirin on pyydettävä asiasta lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta. Sopimusta tehdessään maaseutuelinkeinopiiri voi poiketa alueellisen ympäristökeskuksen lausunnosta vain erittäin perustellusta syystä.

11 §
Maatalouden ympäristötuen valvonta

Maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on huolehtia maatalouden ympäristötuen perustuen saamiselle asetettujen edellytysten täyttymisen sekä maatalouden ympäristötuen erityistukea koskevien sopimusten noudattamisen valvonnasta.

Silloin kun on kyseessä suunnitelmaan perustuva sopimus, alueellinen ympäristökeskus voi maaseutuelinkeinopiirin kanssa erikseen sovittaessa osallistua sopimustilalla tehtävään erityistukea koskevaan tarkastukseen tai suorittaa kyseisen tarkastuksen maaseutuelinkeinopiirin puolesta.

Alueellinen ympäristökeskus voi suorituttaa valtuuttamillaan henkilöillä rakennepolitiikkalain 34 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen silloin, kun on kyse edellä 10 §:ssä tarkoitetun suunnitelmaan perustuvan sopimuksen toimenpiteiden toteuttamisesta edellyttäen, että on perusteltua aihetta epäillä laiminlyöntiä tai säännösten ja määräysten muuta rikkomista.

12 §
Metsityksen tuki

Rakennepolitiikkalain 15 §:ssä tarkoitettua metsityksen tukea koskeva hakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella tilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, hakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella metsitettävä pelto sijaitsee. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä hakemus ja lausuntonsa hakemuksesta edelleen toimialueensa metsälautakunnalle.

Metsityksen tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekee asianomainen maaseutuelinkeinopiiri.

Maaseutuelinkeinopiirin tehtävänä on huolehtia metsityksen tuen saamiselle asetettujen edellytysten täyttymisen valvonnasta.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus maksaa metsityksen tuen.

13 §
Avustus ammattitaidon edistämiseksi

Hakemus, joka koskee rakennepolitiikkalain 17 §:ssä tarkoitettua ammattitaidon edistämiseksi myönnettävää avustusta, on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella hakijan kotipaikka on.

Maaseutuelinkeinopiiri myöntää ja maksaa avustuksen.

3 luku

Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tuki

14 §
Kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät

Rakennepolitiikkalain 19 §:ssa tarkoitetun tuen myöntäminen kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toimivaltaan lukuun ottamatta yrityksiä ja yhteisöjä, jotka toimivat jäljempänä 15 §:ssä mainituilla toimialoilla.

15 §
Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toimivaltaan kuuluu tuen myöntäminen porotaloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin.

16 §
Tuen hakeminen ja myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Edellä 15 §:n nojalla maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle kuuluvaa toimintaa koskeva tukihakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella yrityksellä tai yhteisöllä on kotipaikka.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksen. Sen maksaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Mikäli hankkeen hyväksyttävät kustannukset eivät ylitä maa- ja metsätalousministeriön määräämää enimmäismäärää, tuen myöntää ja maksaa kuitenkin maaseutuelinkeinopiiri.

Mitä 3 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään, koskee myös 15 §:ssä tarkoitettua tukea.

4 luku

Tuottajajärjestöt

17 §
Tuottajajärjestöjen tuen hakeminen ja myöntäminen

Sekä rakennepolitiikkalain 24 §:ssä tarkoitetun puutarhatuottajajärjestön että 25 §:ssä tarkoitetun muun tuottajajärjestön tunnustamista ja käynnistysavustusta koskeva hakemus on toimitettava sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella järjestön kotipaikka on. Maaseutuelinkeinopiirin on toimitettava hakemus maa- ja metsätalousministeriölle.

Tunnustamisesta päättää ja avustuksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö. Avustuksen maksaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

5 luku

Ohjelmat ja ohjelmaperusteinen tuki

18 §
Ohjelmaperusteinen tuen hakeminen ja myöntäminen

Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahaston ohjausosaston varoista rahoitettavaa toimenpidettä tai hanketta koskeva avustushakemus on jätettävä sille maaseutuelinkeinopiirille, jonka toimialueella hanke pääasiallisesti toteutetaan. Ympäristönsuojelua koskevissa asioissa maaseutuelinkeinopiirin on pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto ennen avustuksen myöntämistä. Maaseutuelinkeinopiirin on toimitettava hakemus lausuntoineen maa- ja metsätalousministeriölle.

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksen. Sen maksaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Mikäli hankkeen hyväksyttävät kustannukset eivät ylitä maa- ja metsätalousministeriön määräämää enimmäismäärää, tuen myöntää ja maksaa kuitenkin maaseutuelinkeinopiiri.

Jos kysymys kuitenkin on rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu asetuksella (ETY) N:o 3193/94, 1 artiklan 1 kohdan 5 a alakohdan toimeenpanoon liittyvistä ohjelmaan sisältyvistä toimenpiteistä, tuen hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa menetellään siten kuin 3―7 ja 13―17 §:ssä säädetään.

6 luku

Muu toimivalta

19 §
Tuen hoitaminen

Viranomainen, joka 2―7, 13, 16, 17 tai 18 §:n nojalla on hyväksynyt kehittämissuunnitelman tai myöntänyt tuen, päättää myös kehittämissuunnitelman tai tukiehtojen muuttamisesta sekä tuen pysyttämisestä, lakkauttamisesta, takaisinperimisestä tai muusta yksittäistä tuensaajaa koskevasta asiasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuen myöntänyt viranomainen antaa myös rakennepolitiikkalain 45 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon.

20 §
Eräät lainoja koskevat toimenpiteet

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia valtionlainan tai korkotukilainan ehtojen muuttamisesta ilman maaseutuelinkeinopiirin lupaa. Korkotukilainan koron määrää tai korkoperustetta koskevan ehdon muuttamiseen ei lupaa kuitenkaan tarvita, jos on todennäköistä, ettei sopimus johda valtion korkotukimenojen määrän tai ajoittumisen olennaiseen muuttumiseen. Edellä sanotun estämättä korkotukilainan ehtoja saa muuttaa sen jälkeen, kun lainalle ei enää makseta korkohyvitystä eikä se ole muidenkaan tukitoimien kohteena.

Maaseutuelinkeinopiirin on annettava asiasta lausunto ennen kuin luottolaitos saa siirtää rakennepolitiikkalain 8 §:ssä tarkoitetun lainan uuden omistajan vastattavaksi.

Milloin kysymys on tilapäisen maksuhelpotuksen myöntämisestä, menetellään maaseutuelinkeinoasetuksen (806/93) 51 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla.

21 §
Lainan irtisanominen

Maaseutuelinkeinopiiri voi määrätä luottolaitoksen irtisanomaan valtionlainan rakennepolitiikkalain 41 §:ssä tai sanotun pykälän kohdan nojalla annetussa valtioneuvoston päätöksessä määrätyissä tapauksissa tai milloin tuen myöntämisen ehtoa ei ole noudatettu. Maaseutuelinkeinopiirin oikeus määrätä laina irtisanottavaksi ei kuitenkaan rajoita luottolaitoksen oikeutta irtisanoa luotto maksuviivästyksen takia tai sen johdosta, että vakuuden arvo on alentunut.

Maaseutuelinkeinopiirin oikeus määrätä valtionlaina irtisanottavaksi ei vaikuta luottolaitoksen velvollisuuteen huolehtia lainasta ja sen vakuuksista maaseutuelinkeinolain 27 §:ssä säädetyin tavoin.

Jollei 1 momentista, rakennepolitiikkalaista, rakennepolitiikkalain nojalla annetuista valtioneuvoston päätöksistä tai rahoitustuen myöntämistä koskevasta päätöksestä muuta johdu, luottolaitoksen oikeudesta päättää luoton irtisanomisesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai sovitaan.

22 §
Tuen valvonta

Jollei rakennepolitiikkalain 33―38 §:stä tai edellä 8 ja 11 §:ssä säädetystä muuta johdu, tuen myöntäneen viranomaisen velvollisuutena on valvoa, että tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset ovat olleet olemassa ja että tuen myöntämisen ja maksamisen ehtoja noudatetaan.

23 §
Toimivalta Euroopan yhteisöltä saatavan tukiosuuden hakemisessa ja maksamisessa

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hakee ja tulouttaa Euroopan yhteisön maksuosuudet niistä rakennepolitiikkalaissa tarkoitetuista tuista, jotka valtio maksaa tai on maksanut asianomaiseen tarkoitukseen osoitetuista tukivaroistaan ja joista Euroopan yhteisön osuus korvataan valtiolle Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahastosta.

Hakemista varten kauppa- ja teollisuusministeriö antaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselle ne tiedot, jotka asianomaista toimenpidettä koskevissa yhteisön säädöksissä edellytetään kyseisessä yhteydessä annettaviksi.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus antaa Euroopan yhteisöjen komissiolle sekä kauppa- ja teollisuusministeriöltä että maaseutuelinkeinopiireiltä saamiensa tietojen perusteella tuen myöntämistä ja maksamisesta Suomelle aiheutuneita kustannuksia koskevat todistukset.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä 28 päivänä huhtikuuta 1995 annettu asetus (749/95).

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.