1255/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun asetuksen (482/57) 21 §, 49 §:n 4 momentti, 50 §:n 3 momentti sekä 53, 55 ja 65 §,

sellaisina kuin niistä ovat 53 § 30 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa (115/81) ja 55 § osittain muutettuna 28 päivänä lokakuuta 1988 annetulla asetuksella (910/88), sekä

muutetaan 7 ja 8 §, 9 §:n 2 momentti, 15 ja 16 §, 17 §:n 2 momentti, 26 §:n 2 momentti, 4 luvun otsikko sekä 35, 36, 46, 47, 54 ja 68 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §, 17 §:n 2 momentti ja 35 § 17 päivänä helmikuuta 1995 annetussa asetuksessa (199/95), 9 §:n 2 momentti mainitussa 30 päivänä tammikuuta 1981 annetussa asetuksessa, 36 ja 54 § osittain muutettuina viimeksi mainitulla asetuksella, 46 § osittain muutettuna 31 päivänä toukokuuta 1991 annetulla asetuksella (871/91) ja 47 § viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

7  §

Jos kunta yleisistä teistä annetun lain 95 §:n 1 momentin nojalla on päättänyt ottaa osaksi tai kokonaan vastatakseen tietyn yleisen tien tienpidon kustannuksista, siitä on ilmoitettava kunnan antamassa lausunnossa tai, jos kunta on aloitteen tekijä, aloitekirjelmässä.

8  §

Jos aloite ei ole 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla rauennut, tielaitoksen keskushallinto voi, saatuaan alueellisen ympäristökeskuksen, maakunnan liiton ja kunnan lausunnon sekä mahdollisen muun selvityksen, määrätä laadittavaksi tiesuunnitelman aloitteessa tarkoitettua tietä varten.

Jos tielaitoksen keskushallinto katsoo, ettei aloitteessa tarkoitetulla tiellä tulisi olemaan yleisistä teistä annetun lain 7 tai 8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ettei tiehankkeen toteuttamiseen ajankohdan vuoksi tai muuten ilmeisesti ole taloudellisia mahdollisuuksia, tielaitoksen keskushallinto voi määrätä, että aloitetta koskeva tutkimus siirretään myöhäisempään ajankohtaan, tai päättää, että aloitteen annetaan raueta. Jos sekä kunta että maakunnan liitto ovat puoltaneet aloitetta, tielaitoksen keskushallinnon on alistettava aloitteen raukeamista koskeva päätöksensä liikenneministeriön ratkaistavaksi.

9  §

Jos aloite koskee yleistä tietä, jonka tienpitäjänä on kunta, on kuntaa kuultava.


15  §

Jos kunnassa yleisesti nähtävänä olleesta tiesuunnitelmasta on tarpeen tehdä vaihtoehtoinen tai muutettu suunnitelma, joka tien suuntaukselta poikkeaa aikaisemmasta suunnitelmasta, vaihtoehtoisen tai muutetun suunnitelman osalta on noudatettava, mitä 14 §:ssä säädetään.

16  §

Jos tiesuunnitelma koskee lyhyehkön tien rakentamista tai muuten sellaisen tien tekemistä, joka ei sanottavasti muuta paikallisia liikenneoloja, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin 13 ja 14 §:ssä säädetään. Jollei tiesuunnitelmaa 14 §:n mukaisesti panna kunnassa yleisesti nähtäväksi, kiinteistön omistajalle tai haltijalle on kuitenkin muulla tavoin varattava tilaisuus muistutusten tekemiseen.

17  §

Tiesuunnitelman, joka koskee tien parantamista, vahvistaa tielaitoksen keskushallinto. Jos kuitenkin kunta tai maakunnan liitto on olennaisissa kohdin eri mieltä tiesuunnitelmasta tielaitoksen kanssa taikka jos tie sitä parannettaessa muutetaan kulkemaan uutta suuntaa siten, että vanha tie pääosaltaan on tarpeen säilyttää yleisenä tienä, on suunnitelma alistettava liikenneministeriön vahvistettavaksi. Erityisistä syistä tielaitoksen keskushallinto voi muissakin tapauksissa alistaa parantamissuunnitelman liikenneministeriön vahvistettavaksi.

26  §

Jos valtioneuvosto on vahvistanut rakennettavan rautatien suunnan ja rautatien rakentamispäätökseen sisältyy lunastuslupa 1 momentissa tarkoitettuun uuden tien rakentamiseen tai tien parantamiseen, Ratahallintokeskus vahvistaa, sovittuaan asiasta tielaitoksen keskushallinnon kanssa, mainittua tietyötä koskevan tiesuunnitelman sen estämättä, mitä tässä luvussa säädetään tiesuunnitelmasta.


4 luku

Yleisen tien lakkauttaminen

35  §

Kysymyksen yleisen tien lakkauttamisesta voi panna vireille tielaitoksen keskushallinto tai asianomainen kunta. Kunnan on toimitettava aloitteensa tielaitoksen keskushallinnolle. Tielaitoksen keskushallinnon on ennen liikenneministeriölle tehtävää esitystään hankittava asiasta maakunnan liiton lausunto sekä kuultava kuntaa, jollei tämä ole tehnyt aloitetta tai yhtynyt siihen.

36  §

Tien lakkauttamisesta yleisistä teistä annetun lain 33 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa päättää liikenneministeriö. Tie lakkaa olemasta yleinen tie päätöksessä määrätyn kalenterivuoden alusta, jollei päätöksestä muuta johdu. Päätöksestä, joka koskee yleisen tien lakkauttamista, tulee käydä ilmi, määrätäänkö lakkautettavan tien aluetta käytettäväksi muuhun tietarkoitukseen. Päätöksestä on annettava erikseen tieto kunnalle ja maakunnan liitolle.

46  §

Yleisistä teistä annetun lain 33 §:n 2 momentin perusteella lakkaavan tien alue tai sen osa voidaan tiesuunnitelmassa määrätä käytettäväksi muihin tietarkoituksiin. Jollei tiesuunnitelmassa ole tällaista määräystä, tienpitoviranomainen voi päätöksellään määrätä alueen käyttämisestä muihin tietarkoituksiin. Päätös on tehtävä ennen kuin parannettu tie luovutetaan yleiseen liikenteeseen 24 §:n mukaisesti, jolloin alueen käyttö tietarkoituksiin ja tieoikeus lakkaavat yleisistä teistä annetun lain 33 §:n 2 momentin mukaisesti.

47  §

Liitännäisalueen lakkauttamisesta päättää tienpitoviranomainen. Päätöksessä on määrättävä, mistä ajankohdasta tieoikeus liitännäisalueeseen lakkaa.

54  §

Jos kunta tienpitäjänä huolehtii yleisen tien tekemisestä, sen tulee, kun tiepäätös on annettu ja tielaitos on ilmoittanut siitä kunnalle, laatia tietyön suoritusohjelma ja toimittaa se tiepiirin hyväksyttäväksi. Samalla kunnan on haettava tiepiiriltä yleisistä teistä annetun lain 94 §:n 3 momentissa tarkoitettua ennakkokorvausta tien tekemisen kustannuksista.

68  §

Yksityisen tien muuttamista yleiseksi ja yleisen tien lakkauttamista koskevista hakemuksista ja esityksistä tielaitoksen keskushallinnon on vuosittain laadittava yhdistelmä ja toimitettava se oman esityksensä ja kertyneiden asiakirjojen ohella liikenneministeriölle.

Erityisistä syistä tielaitoksen keskushallinto voi tehdä 1 momentissa mainitun esityksensä myös erillisenä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.