1243/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 15 §:n 3 kohta, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (519/94),

muutetaan 10 §:n Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksymistä koskeva nimike, 50 §:n 1 momentin 5 kohta ja 51 b §,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksymistä koskeva nimike 3 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1080/93), 50 §:n 1 momentin 5 kohta 5 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (344/72) ja 51 b § 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (472/82), seuraavasti:

10  §

Seuraavista toimituskirjoista on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:


Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksenhyväksyminen 1 000 markkaa kultakin varausalueelta.


50  §

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta ovat vapaat:


5) Suomen Vientiluotto Oy:lle annettu, kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävien luottojen korkotuesta annetun lain (1058/86), Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta ja antolainauksen valtion takauksista annetun lain (1364/89) tai alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain (1173/90) mukaista lainaa koskeva velkakirja.


51 b  §

Velkakirja tai muu saamistodiste, jonka on antanut kunta, kuntayhtymä, Pohjoismaiden Investointipankki tai Pohjoismaiden projektivientirahasto, on vapaa leimaverosta.


Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1995.

Lain 50 ja 51 b §:ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeen annettuihin saamistodisteisiin. Suomen Vientiluotto Oy:lle annettuihin velkakirjoihin sovelletaan kuitenkin ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä, jos sitoumus lainan myöntämiseen on annettu ennen 1 päivää heinäkuuta 1995.

HE 52/95
VaVM 13/95
EV 62/95

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.