1234/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion eläkerahastosta 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1372/89), 2 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 7 a §, näistä 2 §:n 2 momentti ja 7 a §, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (942/93), sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä marraskuuta 1993 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Rahastolla on johtokunta, joka päättää rahaston sijoitusperiaatteista ja vastaa rahastosta. Johtokunnan määrää valtiovarainministeriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kolme jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet on määrättävä valtion virkamiesten ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Valtiovarainministeriö voi vapauttaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävästään. Valtiovarainministeriö vahvistaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä johtokunnan esityksestä rahaston työjärjestyksen.

7 §

Rahaston taseessa tai sen liitetiedoissa on ilmoitettava 1 §:ssä tarkoitettuun palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuva eläkevastuu sekä eläkevastuun kattamaton osa.


Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joiden molempien tulee olla joko Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittaneita henkilöitä (JHTT).

7 a §

Jos eläkemaksuja ei suoriteta määräajassa, peritään rahastolle suorituksen viivästymisen ajalta korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Eläkemaksut ja viivästyskorot saadaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

Jos valtion eläketurvan piiriin kuuluvasta palveluksesta ei ole aikanaan maksettu eläkemaksuja, peritään eläkemaksut työnantajalta viivästyskorkoineen rahastolle. Eläkemaksuja ei kuitenkaan peritä muulta ajalta kuin kulumassa olevalta ja kymmeneltä sitä edeltävältä kalenterivuodelta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Lain 7 a §:ssä tarkoitettuun maksuun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 51/95
StVM 7/95
EV 42/95

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.