1218/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoskartoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (633/65) 29 §:n nojalla päättänyt:

1  §

Kaivostyön harjoittajan on laadittava kartta (kaivoskartta) selityksineen kaivoksesta, avolouhoksesta tai kaivupaikasta, jossa hän suorittaa työtä kivennäisen esille saamiseksi taikka talteen ottamiseksi.

2  §

Kaivoskartta selityksineen on pidettävä ajan tasalla. Kartan tulee osoittaa, miten pitkälle kaivospiirissä tai kaivostyömaalla suoritetut kaivos- ja tutkimustyöt kulloinkin ovat edistyneet.

3  §

Kaivoskartta ja selitykset tai jäljennökset niistä on säilytettävä kaivoksella.

4  §

Kaivoskartta on laadittava tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan.

5  §

Kaivoskartan tulee sisältää seuraavat lehdet:

1) Topografinen maanpintalehti, jolle merkitään kaivospiirien, kiinteistöjen ja tilusten rajat, kaivosaukot, maaleikkaukset, hylkykivi- ja jätekasat, rakennukset, tiet, vesistöt, korkeuskäyrät, kiintopisteet, sähköjohdot ja vastaavat tiedot.

2) Geologinen maanpintalehti, jolle merkitään kivilajihavainnot, maanpinnalta kairattujen syväkairausreikien sijainnit ja suunnat, käytettävissä olevat tiedot maanpeitteen paksuudesta, leikkaus- ja projektiotasojen sekä projisoitujen pintojen sijainnit sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot.

3) Vaakaleikkaukset, joille merkitään louhittujen tilojen ääriviivat, geologiset havainnot, kiintopisteet, tarpeellinen määrä korkeusarvoja, syväkairausreiät, pystyleikkausten ja projisoitujen pintojen sijainnit sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Leikkaus tehdään jokaisen louhintateknisesti tärkeän tason kohdalta kartoitustasoa myöten, joka sijaitsee määrätyllä korkeudella tason pohjan yläpuolella, ja tarvittaessa muualtakin.

4) Pystyleikkauslehdet, joille merkitään maan- ja kalliopinnan sekä louhittujen tilojen ääriviivat leikkaustasossa, geologiset havainnot, syväkairausreiät sekä projisoitujen pintojen sijainnit.

5) Tarvittaessa pysty- tai vaakatasolla projisoidut kuvat louhittujen tilojen ääriviivoista sellaisinaan taikka vaaka- ja pystyleikkauksessa esitettyjen projisoitujen pintojen kohdalta.

6) Muut tarpeelliseksi katsotut karttalehdet.

6  §

Kaivoskartan selityksessä on esitettävä kiintopisteiden koordinaatit ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen kaivoskartan ja louhittavan kivennäisesiintymän laadun oikeaksi ymmärtämiseksi.

7  §

Yksi kappale kaivoskartasta on tehtävä siten, että se voidaan kuvata arkistofilmille tai tiedot tallentaa tietokoneen tiedostoon. Arkistofilmistä tai tietokoneen tiedostoon tallennetuista tiedoista on voitava valmistaa selvästi luettavia jäljennöksiä alkuperäisessä mittakaavassa.

8  §

Kunkin kalenterivuoden lopussa ajan tasalle saatettu kaivoskartta ja sen selitykset on tallennettava arkistofilmille tai tietokonelevykkeelle, joka ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 päivää on toimitettava turvatekniikan keskukselle.

Kuvattavan aineiston laajuuden perusteella tai muusta erityisestä syystä turvatekniikan keskus voi hakemuksesta hyväksyä, että tallenteet kaivoskartasta ja sen selityksistä toimitetaan turvatekniikan keskukselle vain määrävuosina.

9  §

Jos kaivostyö lopetetaan tai keskeytetään toistaiseksi, on edellä 8 §:ssä tarkoitetut tallenteet toimitettava turvatekniikan keskukselle ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 päivää ja on tällöin kuvattavaan aineistoon sisällytettävä mahdollisimman täydelliset tiedot geofysikaalisista kartoista, syväkairauksessa tavattujen kivilajien geologisesta kuvauksesta ja kaivoskivennäispitoisuudesta sekä muut tiedot kaivoskivennäisesiintymän tutkimustuloksista.

10  §

Turvatekniikan keskus voi erityisistä syistä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tästä päätöksestä.

11  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 31 päivänä joulukuuta 1965 antama ohje kaivoskartoista.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.