1211/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus öljylämmityslaitteistoista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1  §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee sumutuspolttimella varustettuja öljylämmityslaitteistoja sekä niiden asentamista ja huoltamista.

2 §
Soveltamisalan rajaus

Tämä asetus ei koske:

1) tutkimus- ja kehitystyössä käytettäviä öljypolttimia ohjaus- ja varolaitteineen sekä varusteineen;

2) alusten öljylämmityslaitteistoja;

3) paineastiasäännöstössä tarkoitettuja kattilalaitoksia, joissa on rekisteröityjä höyrykattiloita; eikä

4) kiinteiden tai siirrettävien lämminilmakehittimien ja viljankuivureiden öljylämmityslaitteistojen katsastusta.

Tätä asetusta ei myöskään sovelleta puolustusvoimien öljylämmityslaitteistoihin siltä osin kuin siitä erikseen säädetään.

Öljylämmityslaitteistoon liittyvistä sähkölaitteista ja niiden asentamisesta sekä räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokituksesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään ja määrätään. Jos syntyy erimielisyyttä, mihin tilaluokkaan jokin tila kuuluu, asian ratkaisee turvatekniikan keskus.

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos öljylämmityslaitteisto asennetaan sellaiseen palavan nesteen valmistuslaitokseen tai tekniseen käyttölaitokseen, jolle vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (682/90) mukaan vaaditaan lupa tai ilmoitus, lasketaan öljylämmityslaitteiston varastosäiliön tilavuus yhteen vaarallisia kemikaaleja sisältävien säiliöiden kokonaistilavuuden kanssa varastoinnin vertailulukua laskettaessa. Tällöin luvan antaa se viranomainen, jolle luvananto vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen mukaan kuuluu. Muilta osin öljylämmityslaitteistoon sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

4 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetaan:

1) öljylämmityslaitteistolla polttoöljyä tai muuta vastaavaa polttamiseen sopivaa nestettä polttoaineena käyttävän lämmityslaitoksen polttimia, öljysäiliöitä putkistoineen, ohjaus- ja varolaitteita sekä laitteistoon kuuluvia varusteita;

2) polttoöljyllä sellaista palavaa nestettä, jonka leimahduspiste on yli 55 °C, mutta enintään 100 °C, sekä palavaa nestettä, jonka leimahduspiste on korkeampi kuin 100°C, silloin kun sitä käsitellään tai varastoidaan leimahduspistettä korkeammassa lämpötilassa, ja joka on tarkoitettu käytettäväksi polttoaineena öljylämmityslaitteistossa;

3) sumutuspolttimella nestemäistä polttoainetta käyttävää poltinta, jossa polttoaine hajoaa pieniksi pisaroiksi ennen sen sytytystä; sekä

4) tarkastuslaitoksella Teknillistä tarkastuskeskusta.

5 §
Varastointi

Polttoöljyn varastoinnista ja säilytyksestä on voimassa, mitä palavien nesteiden varastoinnista ja säilytyksestä erikseen säädetään.

2 luku

Luvan- ja ilmoituksenvaraisuus

6 §
Kohteiden rajaus

Öljylämmityslaitteiston pitämiseen on saatava lupa, jos polttoöljyn varastointimäärä on suurempi kuin 1 000 m3. Luvan myöntää turvatekniikan keskus.

Jos polttoöljyn varastointimäärä on enintään 1 000 m3, öljylämmityslaitteistosta on tehtävä ilmoitus paloviranomaiselle.

Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita, jos öljylämmityslaitteiston säiliön tai säiliöiden yhteistilavuus on enintään 200 m3.

7 §
Luvan hakeminen

Lupaa öljylämmityslaitteiston pitämiseen haetaan ennen öljylämmityslaitteiston rakennustöiden aloittamista kirjallisella hakemuksella, jossa on selvitettävä:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) öljylämmityslaitteiston sijainti; sekä

3) öljylämmityslaitteistoa varten varastoitavan polttoöljyn määrä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys öljylämmityslaitteiston tontin ja sen lähialueen kaavoituksesta sekä siitä, että hakija hallitsee aluetta, jolla öljyvarasto sijaitsee;

2) mittakaavaan 1:1 000―1:20 000 laadittu karttapiirros polttoöljyn varaston sijainnista sekä selvitys alueen vedenottamoista, tärkeistä ja muista vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista ja maaperän laadusta; karttapiirroksesta tulee näkyä varastoalue ja sitä ympäröivä vähintään 500 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

3) öljysäiliöiden vähintään mittakaavaan 1:100 laaditut piirustukset tai ilmoitus niiden rakentamiseen käytettävistä standardeista sekä kaaviopiirros säiliöiden ja öljypolttimien välisestä putkistosta varusteineen; sekä

4) selvitys palontorjunnan järjestelystä.

Hakemus sekä sen liitteenä olevat piirustukset ja tekniset selvitykset on toimitettava kolmena kappaleena.

8  §
Hakemuksen käsittely

Turvatekniikan keskuksen tulee öljylämmityslaitteistoa koskevaa lupahakemusta käsitellessään tarvittaessa pyytää lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta, työsuojelupiiriltä ja paikalliselta paloviranomaiselta.

Hakemuksen käsittelyssä on tämän asetuksen säännösten lisäksi otettava huomioon, mitä öljylämmityslaitteiston tai sen osien sijoituksesta erikseen säädetään ja määrätään.

9 §
Lupapäätös

Lupa öljylämmityslaitteiston pitämiselle on annettava, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset ovat olemassa.

Lupapäätöksessä on mainittava paikka, jossa öljylämmityslaitteisto sijaitsee, varastoitavan polttoöljyn määrä sekä tarpeelliseksi katsotut ehdot ja ohjeet.

Lupapäätökseen on liitettävä hyväksymismerkinnöillä varustettuina hakemukseen liitetty sijoituspiirros ja tarvittavat piirustukset.

10 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen

Luvasta on toimitettava jäljennös alueelliselle ympäristökeskukselle, työsuojelupiirille ja paikalliselle paloviranomaiselle.

11 §
Ilmoitus

Paloviranomaiselle tehtävässä 6 §:n 2 momentin mukaisessa ilmoituksessa on selvitettävä:

1) ilmoituksen tekijän nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) öljylämmityslaitteiston sijainti;

3) öljylämmityslaitteistoa varten varastoitavan polttoöljyn määrä; sekä

4) milloin öljylämmityslaitteisto aiotaan ottaa käyttöön.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) selvitys öljylämmityslaitteiston tontin ja sen lähialueen kaavoituksesta sekä siitä, että ilmoituksen tekijä hallitsee aluetta, jolla öljyvarasto sijaitsee;

2) mittakaavaan 1:1 000―1:20 000 laadittu karttapiirros polttoöljyn varaston sijainnista sekä selvitys alueen vedenottamoista, tärkeistä ja muista vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista ja maaperän laadusta; karttapiirroksesta tulee näkyä varastoalue ja sitä ympäröivä vähintään 150 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

3) öljysäiliöiden vähintään mittakaavaan 1:100 laaditut piirustukset tai ilmoitus niiden rakentamiseen käytettävistä standardeista sekä kaaviopiirros säiliöiden ja öljypolttimien välisestä putkistosta varusteineen; sekä

4) selvitys palontorjunnan järjestelystä.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen öljylämmityslaitteiston käyttöönottoa.

12 §
Ilmoituksen käsittely

Paloviranomaisen on ilmoitettava 11 §:n mukaisen ilmoituksen tekijälle, että laitos tullaan tarkastamaan ilmoituksen perusteella 17 §:n mukaisesti.

Ilmoituksen käsittelyssä on tämän asetuksen säännösten lisäksi otettava huomioon, mitä öljylämmityslaitteiston tai sen osien sijoituksesta erikseen säädetään ja määrätään.

13 §
Ilmoituksen vastaanottamisesta tiedottaminen

Ilmoituksen vastaanottamisesta on toimitettava tieto alueelliselle ympäristökeskukselle ja työsuojelupiirille.

14 §
Ilmoituksen tallentaminen kemikaalirekisteriin

Paloviranomaisen on lähetettävä turvatekniikan keskukselle sen vahvistamaa lomaketta käyttäen tiedot ilmoituksesta kemikaaliasetuksessa (675/93) tarkoitettuun luparekisteriin tallennettaviksi.

3 luku

Öljylämmityslaitteiston tarkastus

15 §
Käyttöönottotarkastus

Luvanvaraista öljylämmityslaitteistoa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on toimintavalmiina tarkastettu ja tarkastuksessa (käyttöönottotarkastus) on todettu, että laitteisto tai sen osa täyttää tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset sekä lupapäätöksen ehdot.

Öljylämmityslaitteistoa tai sen osaa on koekäytettävä ja säädettävä asentamisvaiheen aikana ennen laitteiston tarkastusta niin, että se toimii tarkoitetulla tavalla. Koekäyttö on tehtävä turvallisuutta vaarantamatta ja siten, että laitteisto kaikilta osin voidaan tarkastaa.

Käyttöönottotarkastusta on pyydettävä turvatekniikan keskukselta.

Käyttöönottotarkastus tai sen osa voidaan turvatekniikan keskuksen määräämissä tapauksissa korvata tarkastuslaitoksen tarkastuksella.

16 §
Tarkastuspöytäkirja

Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon merkitään, täyttääkö öljylämmityslaitteisto tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset sekä lupapäätöksen ehdot.

Jos tarkastuksessa havaitaan, että laitteisto ei kaikilta osiltaan täytä 1 momentissa mainittuja vaatimuksia tai ehtoja, merkitään pöytäkirjaan havaitut puutteet ja niiden korjaamiseksi sovitut määräajat.

Jos tarkastuksessa havaitaan laitteiston turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ilmeisesti ole olleet tiedossa lupahakemusta käsiteltäessä, on myös tästä mainittava pöytäkirjassa.

Tarkastuspöytäkirja annetaan hakijalle ja toimitetaan tiedoksi työsuojelupiirille ja paikalliselle paloviranomaiselle.

17 §
Paloviranomaisen tarkastus

Jos öljylämmityslaitteistosta on tehtävä ilmoitus paikalliselle paloviranomaiselle, tulee tämän tarkastaa öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöön ottamisesta.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät laitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet ja niiden korjaamiseksi sovitut määräajat.

18 §
Tarkastusten suorittaminen

Öljylämmityslaitteiston tarkastuksesta on tarkastuksen suorittavan viranomaisen riittävän ajoissa ilmoitettava hakijalle tai ilmoituksen tekijälle sekä tarvittaessa muille tarkastukseen osallistuville ja asianomaiselle työsuojelupiirille. Öljylämmityslaitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan edustajan tulee olla läsnä tarkastustilaisuudessa.

Tarkastuksessa voidaan hyväksyä myös osa öljylämmityslaitteistoa.

19 §
Väliaikainen lupa

Laitos voidaan puutteista huolimatta hyväksyä käyttöön otettavaksi tarvittavin ehdoin enintään kuudeksi kuukaudeksi, jos se on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista.

20 §
Öljylämmityslaitteiston katsastus

Öljylämmityslaitteiston, jonka säiliön tai säiliöiden yhteistilavuus on enintään 200 m3, saa luovuttaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun laitteiston asentanut toiminnanharjoittaja on sen koekäyttänyt ja laitteisto on kaikilta osin valmis. Paikallisen paloviranomaisen on katsastettava laitteisto kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta. Öljylämmityslaitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan on toimitettava laitteiston katsastusta varten paikalliselle paloviranomaiselle viipymättä jäljennös asennustyöstä annetusta 33 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta.

Katsastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta on viipymättä toimitettava kappale öljylämmityslaitteiston omistajalle.

Koekäyttö on tehtävä myös silloin, kun öljylämmityslaitteistoon on tehty oleellinen rakenteellinen muutos. Katsastuksen osaltaon tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä 1

ja 2 momentissa säädetään.

21 §
Varastoinnin valvoja

Öljylämmityslaitteiston haltijan on nimettävä luvanvaraiselle öljylämmityslaitteistolle varastoinnin valvoja sekä tarvittaessa hänelle yksi tai useampi sijainen.

Varastoinnin valvojan osalta on noudatettava mitä vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 6 luvussa säädetään.

22 §
Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt

Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyllä tärkeällä pohjavesialueella olevan öljylämmityslaitteiston maanalaisen öljysäiliön tai maanalaiseen kammioon sijoitetun öljysäiliön asentamisesta on säiliön omistajan tai öljylämmityslaitteiston asentavan toiminnanharjoittajan ilmoitettava paikalliselle paloviranomaiselle. Paloviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja.

23 §
Määräaikaistarkastus

Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin, niin kuin siitä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä erikseen määrätään.

Säiliö, joka määräaikaistarkastuksessa havaitaan öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi, on korjattava tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava säiliö on heti poistettava käytöstä.

24 §
Määräaikaistarkastuksen suorittaminen

Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkemmat määräykset tarkastuksille asetettavista vaatimuksista sekä säiliöiden tarkastamisesta, niiden kunnon toteamisesta ja tarkastusten määräajoista samoin kuin säiliön määräämisestä korjattavaksi tai poistettavaksi käytöstä ja säiliön käytön kieltämisestä.

4 luku

Öljylämmityslaitteiston asennus ja huolto sekä säiliöiden määräaikaistarkastus

25 §
Asennus ja huolto sekä määräaikaistarkastus

Öljylämmityslaitteistojen ja niiden sähkölaitteistojen asennus- ja huoltotöitä sekä säiliöiden määräaikaistarkastamista saa suorittaa vain turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima toiminnanharjoittaja.

26 §
Putkiston valmistus

Öljylämmityslaitteistojen putkistoja saa asentaa ja huoltaa myös toiminnanharjoittaja, jonka tekniset toimintaedellytykset putkistojen osalta on paineastioita koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti arvioitu riittäviksi.

27 §
Väliaikainen asennus

Jos öljylämmityslaitteiston käyttö estyy tarkastuksen, säiliön tai putkiston korjauksen tai uuden säiliön asentamisen takia, saa 25 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja suorittaa muiden kuin sähkölaitteiden väliaikaisen asennuksen, jos se on tarpeen öljylämmityslaitteiston toiminnan ylläpitämiseksi. Tällaisen asennuksen on oltava riittävän turvallinen.

Jos 1 momentissa tarkoitettua väliaikaista asennusta käytetään yli 14 vuorokautta, asennuksen suorittajan on pyydettävä mainitussa ajassa paikalliselta paloviranomaiselta sen katsastamista. Paloviranomainen voi antaa luvan asennuksen käyttämiseen enintään kolmen ja erityisistä syistä enintään kuuden kuukauden ajaksi.

28 §
Asennus- ja huolto- sekä määräaikais- tarkastustoiminnan edellytykset

Edellä 25 §:ssä tarkoitetun toiminnan edellytyksenä on, että toiminnanharjoittajan palveluksessa on toiminnan laajuuteen nähden riittävä määrä öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huolto- taikka määräaikaistarkastustoiminnasta vastaavia henkilöitä, joilla on tarpeelliset tekniset tiedot ja tehtävän edellyttämä asiantuntemus.

Jos toiminnanharjoittajan sivutoimipaikka itsenäisesti harjoittaa öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa, taikka säiliöiden määräaikaistarkastustoimintaa, sen palveluksessa tulee vastaavasti olla 1 momentissa tarkoitettua henkilöstöä.

29 §
Pätevyystodistus

Edellä 28 §:n 1 momentissa tarkoitetun asennustyöstä vastaavan henkilön kelpoisuuden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa arviointilaitos, jonka nimeää ja nimeämisen peruuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetusta kelpoisuudesta.

30 §
Asennus- ja huoltotoimintaa koskeva ilmoitus

Edellä 25 §:ssä tarkoitettua asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote;

2) jäljennös vastuuhenkilön pätevyystodistuksesta; sekä

3) selvitys käytettävänä olevista työvälineistä sekä testaukseen ja säätöön tarvittavista laitteista.

Jos toiminnanharjoittajalla on useita toimipaikkoja, on ilmoituksessa eriteltävä kunkin henkilön toimipaikka.

Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus.

31 §
Ilmoitus määräaikaistarkastustoiminnasta

Edellä 25 §:ssä tarkoitettua säiliöiden määräaikaistarkastustoimintaa harjoittavan on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote;

2) selvitys toiminnanharjoittajan palveluksessa olevien määräaikaistarkastuksista vastaavien henkilöiden asiantuntemuksesta; sekä

3) selvitys käytettävänä olevista työvälineistä.

Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus.

Turvatekniikan keskus voi lisäksi edellyttää, että toiminnanharjoittaja tekee ennen todistuksen saamista näytetyön.

32 §
Työntekijän ammatillinen pätevyys

Edellä 25 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että se käyttää työn suorittamiseen ammattitaitoista työvoimaa.

Asennus- ja huolto- sekä määräaikaistarkastustehtävissä työskenteleville tulee antaa tarvittavaa ammattitaitoa kehittävää koulutusta ja opastusta.

33 §
Toiminnanharjoittajan vastuu

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että sen asentama öljylämmityslaitteisto, siihen tehty rakenteellinen muutos tai tarkastus täyttää tämän asetuksen sekä sähköturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset. Toiminnanharjoittajan tulee antaa työn teettäjälle tekemästään asennustyöstä vastuuhenkilön allekirjoittama kirjallinen todistus siitä, että öljylämmityslaitteisto ja siihen kohdistuneet työt ovat säännösten ja määräysten mukaisia. Todistuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mitä se koskee.

Jos putkiston on asentanut 26 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja, sen on annettava vastaava todistus putkiston osalta.

34 §
Vastuuhenkilön vaihtuminen

Milloin 25 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta vastaava henkilö vaihtuu tai tapahtuu muita olennaisia muutoksia, tulee toiminnanharjoittajan tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

5 luku

Valvonta

35 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja paikallinen paloviranomainen (valvontaviranomaiset).

36 §
Lupa- ja ilmoitusrekisterit

Turvatekniikan keskuksen on pidettävä rekisteriä kaikista tämän asetuksen mukaisista luvista ja ilmoituksista.

37 §
Pakkokeinot

Jos valvontaviranomainen havaitsee, ettei tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä ole noudatettu, eikä asianomainen viivytyksettä ryhdy toimenpiteisiin todetun epäkohdan korjaamiseksi, valvontaviranomaisen on annettava kirjallinen määräys, jonka mukaan sellaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä määräajassa.

Jollei määräystä noudateta, laiminlyöjä voidaan pakottaa täyttämään velvollisuutensasiten kuin räjähdysvaarallisista aineista anne-

tun lain (263/53) 14 §:ssä säädetään.

38 §
Oikeuksien peruuttaminen

Tämän asetuksen nojalla annetun luvan tai hyväksymisen peruuttamisesta on voimassa, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 2 §:n 2 momentissa säädetään. Lupa tai hyväksyminen voidaan peruuttaa joko määräajaksi tai kokonaan.

Luvan tai hyväksymisen peruuttamista koskeva asia on luvan myöntäneen viranomaisen otettava käsittelyyn, jos asianomainen rikkoo voimassa olevia säännöksiä, määräyksiä tai asetettuja ehtoja taikka jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

6 luku

Erinäiset säännökset

39 §
Muutoksenhaku

Turvatekniikan keskuksen ja paloviranomaisen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

40 §
Laitteiston muuttaminen

Jos öljylämmityslaitteistoa halutaan laajentaa tai sitä oleellisesti muuttaa sen jälkeen, kun se on hyväksytty käyttöön, siihen on saatava turvatekniikan keskuksen lupa tai seon tarkastettava uudestaan. Luvasta ja valvontaviranomaisen tarkastuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä edellä säädetään.

41  §
Omistajan tai haltijan muutos

Jos luvan- tai ilmoituksenvarainen öljylämmityslaitteisto siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, on uuden omistajan tai haltijan ilmoitettava siitä välittömästi asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

42 §
Onnettomuudesta ilmoittaminen

Jos öljylämmityslaitteiston vaurioitumisesta on seurauksena henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinko, omistajan, haltijan tai käyttäjän on ilmoitettava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle, jonka on tarvittaessa määrättävä asiantuntija suorittamaan paikalla tutkimus.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa määrätä vaurioituneen öljylämmityslaitteiston osan tarkastettavaksi tai katsastettavaksi, ennen kuin se otetaan korjauksen jälkeen uudelleen käyttöön.

43 §
Poikkeusten myöntäminen

Jos tämän asetuksen säännösten tai sen nojalla annettujen määräysten noudattaminen aiheuttaa jossakin tapauksessa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, turvatekniikan keskus voi myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin paloviranomainen voi myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia polttoöljyn määrää ja säiliöiden sijoitusta koskevista tämän asetuksen perusteella annetuista määräyksistä.

Kun kyseessä on öljylämmityslaitteiston tilapäinen käyttö, kuten messuja ja näyttelyjä varten tai työmaalla tapahtuva enintään kuusi kuukautta kestävää lämmitystä varten, paikallinen paloviranomainen voi myöntää poikkeuksia polttoöljyn varastointia koskevista määräyksistä ja katsastaa laitteiston tilapäistä käyttöä varten, jos polttoöljyn säilytys tarpeellisin lisäjärjestelyin on riittävän turvallista tällaista käyttöä varten.

44 §
Määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittavat öljylämmityslaitteistojen ja niihin kuuluvien laitteiden rakennetta, sijoittamista ja asentamista sekä tarkastusta, katsastusta ja määräaikaistarkastusta koskevat tarkemmat määräykset.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

45 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan öljylämmityslaitteistoista 18 päivänä maaliskuuta 1983 annettu asetus (276/83).

Kumotun asetuksen nojalla annetut kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset (344/83 ja 314/85) jäävät kuitenkin edelleen voimaan, kunnes niistä toisin määrätään.

Kumotun asetuksen nojalla asetettu tutkintolautakunta (öljypoltinhuoltolautakunta) jatkaa kuitenkin edelleen toimintaansa, kunnes kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

46 §
Aikaisemmin hyväksytty toiminta

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyttyä tai asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa asennettua öljylämmityslaitteistoa saa edelleen käyttää, vaikka se ei täyttäisi tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetettuja vaatimuksia.

Turvatekniikan keskuksella on kuitenkin oikeus määrätä 1 momentissa tarkoitetulle öljylämmityslaitteiston käytölle rajoituksia tai muita ehtoja, mikäli se henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen estämiseksi katsotaan tarpeelliseksi.

47 §
Aikaisemmin myönnetyt asennus- ja huolto-oikeudet

Toiminnanharjoittajalla, joka tällä asetuksella kumotun asetuksen nojalla on hyväk- sytty suorittamaan öljylämmityslaitteistojen asentamista tai huoltamista taikka öljysäiliöiden määräaikaistarkastamista, on oikeus jatkaa toimintaansa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vastuuhenkilölle annetut tutkintotodistukset tai pätevyystodistukset ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.